• Karar No: 2007/UM.Z-1049
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :86
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1049
Şikayetçi:
 Medikolife Lab. Tıbbi Cihaz ve Sarf Malz. San. Tic. Ltd. Şti., Beşikçiler Cad. Beşikçiler Apt. B Blok D.7 NO:43/16070 Osmangazi/BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Satınalma Müdürlüğü 54100 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7958
Başvuruya konu ihale:
 2007/6036 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Otoanalizör Temini” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.01.73.0207/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 26.02.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kit Karşılığı Otoanalizör Temini” ihalesine ilişkin olarak Medikolife Lab. Tıbbi Cihaz ve Sarf Malz. San. Tic. Ltd. Sti.’nin 13.03.2007 tarih ve 7958 sayı ile Kurum kayıtlarına alman dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; idarece ihale sürecinin devam edilmesi ve sözleşmenin imzalanmasına dair kararda mevzuata aykırılık görülmediğinden, ihale işlemlerine devam edilmesi konusunda alınan karara karşı itirazen şikayet başvurusunun reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir,

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1)        Teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uymadığı gerekçesiyle idare tarafından
değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnameye uyduğu,

2)   İhale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin C.l ve C.7
maddelerine uymadığı,

3)        İkinci en avantajlı teklif sahibi firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin C.6
maddesine uymadığı,

4)    İş deneyim belgelerinin mühürsüz olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin 5  inci fıkrasına aykırı olduğu,

5) İdari şartnamenin 7.4.. maddesinde düzenlenen benzer iş tanımının rekabeti engelleyici bir düzenleme olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra başvuru sahibinin, 07.03.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayet başvurusunu cevaplandırmadığı, 09.03.2007 tarihinde; “Büyükşehir belediye polikliniğinin artan hasta yoğunluğu ve cihazda kullanılan killerin yeterli olmaması nedeniyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine göre ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihalenin devamına karar verilmiştir´” şeklinde idarenin karar aldığı, idarenin aldığı ihale işlemlerine devam kararının ve gerekçesinin usule ve mevzuata uygun olduğu, başvuru sahibi Kuruma hitaben yazdığı dilekçede itirazen şikayet başvurusu olarak yazmış olsa da itirazen şikayette bulunduğu kararın idarenin ihalenin devamına dair verdiği karar olduğu, başvuru sahibinin idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevabın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece herhangi bir cevap verilmemesi durumunda 30 günlük sürenin bitiminden itibaren 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği, hususları tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin beşinci fıkrası ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 13 ncü maddesinde, idareye yapılan şikayet başvurusu sonuçlandırılmadıkça veya ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi ihale yetkilisince onaylanmadıkça sözleşme imzalanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan maddelerde amaçlanan, şikayet başvurusu yapıldığı ancak ivedi olarak ihalenin sonuçlandırılması gereken durumlarda, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesine imkan sağlanarak, şikayet nedeniyle uzayan ihale sürecinden idarenin olası zararlarını engellemektir.

 

Şikayet sunulduktan sonra, ihale konusu işin ivedi nitelikte olması ve şikayetin idarece karara bağlanması için zorunlu olarak geçecek sürede sözleşmenin imzalanmaması halinde telafisi zor veya imkansız zararların doğacak olmasının maddi olayda nasıl gerçekleştiğinin gerekçeleriyle belirtilmesi suretiyle, ihale yetkilisince ihale işlemlerine devam edilerek sözleşme imzalanmasına karar verilebilir.

 

İhale yetkilisince alınan ve şikayete konu edilen kararın yukarıda açıklanan koşulları taşıdığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

İhale yetkilisince ihale sürecinin devamına yönelik olarak alınan ivedilik ve kamu yararı nedeniyle ihale işlemlerine devam kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul