• Karar No: 2007/UM.Z-1050
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :88
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1050
Şikayetçi:
 D M C Medikal / Durmuş Ayaz, Yeni Mahalle 5319 Sokak Evcioğlu Apt. Altı 10 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Gülnar Devlet Hastanesi Baştabipliği, Saray Mah. Akkavak Cad. 1 33700 Gülnar/MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 6904
Başvuruya konu ihale:
 2007/197 İhale Kayıt Numaralı “181 Kalem Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı İşi ( 1-10 arası Kalemler, 81. Kalem, 131-141 Arası Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.03.2007 tarih ve 07.01.48.0017/2007-09E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gülnar Devlet Hastanesi’nce 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “181 Kalem Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı İşi ( 1-10  arası Kalemler, 81. Kalem, 131-141 Arası Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak D M C Medikal /durmuş Ayaz’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  05.03.2007 tarih ve 6904 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Gülnar Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.02.2007 tarihinde yapılan 181 kalem Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemesi Alımı İhalesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 81, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ve 141 nci kalemlerine teklif verdiği, ancak teklifinin adres beyanı ve yerli istekli belgesinin teklif dosyası içerisinde bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa söz konusu belgelerin teklif dosyası içerisinde yer aldığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 8 nci maddesi ile ihale ilanının 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile “Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İstekliler yerli istekli olduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları” istenilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 5 nci maddesinde yerli istekli tanımlanmış ve yerli istekli olduğuna dair hangi belgelerin sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Buna göre;

Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

 

Yerli istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, ihaleye başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar  hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hüküm uyarınca, gerçek kişilerden yerli istekli olduğunu gösterir belgelerin istenildiği durumlarda, bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini sunmaları gerekmektedir.

 

İdare tarafından Kurumumuza gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuru sahibinin gerçek kişi olduğu, ancak idari şartnamenin 8 nci maddesinde yerli istekliler için istenilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu gösterir nüfus cüzdanı suretinin teklif dosyası içerisinde yer almadığı, ayrıca ihale komisyonu tarafından, uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin 05.02.2007 tarihinde düzenlenen tutanakta, başvuru sahibinin yerli istekli olduğuna ilişkin belgeyi idareye vermediği hususunun belirtildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.1 maddesinde yer alan “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

a) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.” hükmü ile istenen tebligata esas adres beyanına ilişkin belge, teklif zarfı kapsamında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun tekliflerin hazırlanması ve sunulması başlıklı 30. maddesinin 1. fıkrasında “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü bulunmaktadır. Başvuru sahibince ihalede sunulan teklif zarfının da Kanunun yukarıda yer verilen hükmüne uygun olarak idareye sunulduğu ve üzerinde tebligata esas açık adresin yazıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, başvuru sahibinin teklif mektubunda da Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği eki Standard forma uygun olarak tebligata esas açık adres, telefon ve faks numarası belirtilmiştir. Nitekim ihale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda, idarenin kesinleşen ihale kararını bildirimde teklif zarfında ve teklif mektubunda belirtilen adresi tebligat için kullandığı anlaşıldığından, adres bilgilerine yer verilmediğinden dolayı ortada tebligata elverişli adresin bulunmadığı hususundan söz edilemeyecektir.

 

Netice itibariyle; başvuru sahibinin teklif kapsamında sunduğu belgeler esas alındığında, isteklinin tebligata esas adresi belirli olduğu halde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eklerinde bir Standard form olarak düzenlenmeyen ve İdari Şartnamenin 7.1-a maddesinde istenen tebligata esas adres beyanının ayrıca sunulmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirmeye alınmaması hususu mevzuata uygun olmadığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) İdari Şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, “…… ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 30 inden az olmamak üzere iş deneyim belgesinin” istenildiği görülmüştür.

 

D M C Medikal / Durmuş Ayaz’ın teklif dosyası içerisinde, Mersin Özde Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd.’nin 03.02.2007 tarih ve 17 sayı ile düzenlediği anlaşılan 62.700,00 YTL. tutarında iş deneyim belgesini idareye sunduğu, ancak iş deneyim belgesinin tevsikine yönelik sözleşmeyi ve faturayı idareye sunmadığı anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi başlıklı 35 inci maddesinin (b) bendinde; “Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz” hükmü yer almaktadır.

 

Bu hükme göre özel sektöre gerçekleştirilen mal tedariklerinde iş deneyimini tevsik için yüklenicilerin, o işe ait sözleşme ile bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretlerini de teklif dosyası içerisinde idareye sunmaları gerekirken, başvuru sahibi olan D M C Medikal / Durmuş Ayaz’ın iş deneyim belgesinin tevsikine yönelik fatura ve sözleşmeyi teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı anlaşılmıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul