En son güncellemeler 18 Haziran 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1051
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :89
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1051
Şikayetçi:
 Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.12.2006 / AK.M-810.1
Başvuruya konu ihale:
 2005/130185 İKN|li 200.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 20.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.03.2007 tarih ve 07.08.10.0017/2007-60E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 17.10.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “ 200.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 20.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Başkanlık İstemi´nin, 22.09.2006 tarih ve 440.1 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, düzenlenen  tarih ve  sayılı Değerlendirme Raporunun Kurulca müzakeresi sonucu alınan 05.12.2006 tarih ve 2006/AK.M-810.1 sayılı Kurul Kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

            Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların  gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.07.2005 tarihinde yapılan ve kendileri ile birlikte 6 firmanın katıldığı “100.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 10.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı” ihalesi 4.500.000,00 YTL’sına verilirken, 17.10.2005 tarihinde yapılan “200.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 20.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı” ihalesinin fiyatlar düşmesine rağmen 11.000.000,00 YTL’sına KAPE firmasına yüksek bedelle ihale edildiği, şartnamelerde özel düzenlemeler yapılarak katılımcı sayısının azaltıldığı ve Devletin zarara uğratıldığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi tarafından; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.07.2005 tarihinde yapılan ve kendileri ile birlikte 6 firmanın katıldığı “100.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 10.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı” ihalesi 4.500.000,00 YTL’sına verilirken, 17.10.2005 tarihinde yapılan “200.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 20.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi Alımı” ihalesinin fiyatlar düşmesine rağmen 11.000.000,00 YTL’sına KAPE firmasına yüksek bedelle ihale edildiği, şartnamelerde özel düzenlemeler yapılarak katılımcı sayısının azaltıldığı ve Devletin zarara uğratıldığı iddia edilmektedir.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan;

 

1) Fakir ve muhtaç kimselere dağıtılmak üzere 100.000 adet kolilenmiş gıda ve 10.000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımı ihalesinin, 2620 birim ve 22 kalemden oluştuğu, bu alım için idarenin Komaş Gıda Tic. A.Ş., Ka-Pe Gıda Tic. Ltd. Şti., Akyüz Gıda Tic. A.Ş. ve İnkur Gıda Tic. Ltd. Şti.’den yazılı fiyat aldığı ve almış olduğu bu fiyatlar doğrultusunda yaklaşık maliyetini 6.452.300,00 YTL olarak tespit ettiği, 06.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalenin 4.577.400,00 YTL bedelle Ka-Pe Gıda San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 22.07.2005 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

2) Fakir ve muhtaç kimselere dağıtılmak üzere 200.000 adet kolilenmiş gıda ve 20.000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımı ihalesinin, 5240 birim ve 22 kalemden oluştuğu, bu alım için idarenin Komaş Gıda Tic. A.Ş., Ka-Pe Gıda Tic. Ltd. Şti., Akyüz Gıda Tic. A.Ş., İnkur Gıda Tic. Ltd. Şti., ve Hayat A.Ş.’den yazılı fiyat aldığı ve almış olduğu bu fiyatlar doğrultusunda yaklaşık maliyetini 11.206.280,00 YTL olarak tespit ettiği, 17.10.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalenin 11.000.000,00 YTL bedelle Ka-Pe Gıda San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye katılan başkaca firmanın bulunmaması gerekçesiyle teklif etmiş olduğu fiyatı 10.600.000,00 YTL’ye indirdiği, indirilen bu fiyatın ihale komisyonu tarafından da kabul edildiği ve idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında 26.10.2005 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 06.07.2005 tarihinde yapılan 22 kalem ve 2620 birimden oluşan 100.000 adet kolilenmiş gıda ve 10.000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımı işine ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetin 6.452.300,00 YTL olduğu, söz konusu ihalenin 4.577.400,00 YTL bedelle Ka-Pe Gıda San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, 17.10.2005 tarihinde yapılan 22 kalem ve 5240 birimden oluşan 200.000 adet kolilenmiş gıda ve 20.000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımı işine ilişkin tespit edilen yaklaşık maliyetin 11.206.280,00 YTL olduğu, söz konusu ihalenin 11.000.000,00 YTL bedelle Ka-Pe Gıda San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı, ancak bu isteklinin teklif fiyatını 10.600.000,00 YTL bedele indirdiği, birinci ihale ile ikinci ihalede alımı yapılan ürünlerin aynı nitelikte ürünler olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Ka-Pe Gıda San. Tem. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.10.2005 tarihinde idareye vermiş olduğu birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde teklif fiyatını 11.000.000,00 YTL olarak belirtilmesine rağmen, anılan ihaleye teklif veren başka isteklinin bulunmaması sebebiyle 17.10.2005 tarihinde idareye tekrar birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetveli vererek teklif fiyatını 10.600.000,00 YTL’sına indirdiği, söz konusu indirim bedeli üzerinden sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından 17.10.2005 tarihinde yapılan “200.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 20.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi” alımı ihalesine ilişkin olarak 06.09.2005 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanan ilanda ve hazırlanan dokümanda, ekonomik ve mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin, bankalardan temin edilecek belgeler, isteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeler, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler ile iş deneyim belgelerin istenildiği, söz konusu belgelerde belirlenen kriterlerin, 06.07.2005 tarihinde yapılan “100.000 adet Kolilenmiş Gıda ve 10.000 adet Kahvaltılık Malzeme Paketi” alımı ihalesine ilişkin belirlenen kriterlerle aynı olduğu ve 4734 sayılı Kanun ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine herhangi bir aykırılık oluşturmadığı, ayrıca iddialarla sınırlı olarak yapılan incelemede gerek 06.07.2005 tarihinde, gerekse 17.10.2005 tarihinde yapılan ihalelerde, kişiye yönelik özel bir düzenlemenin ilan ve/veya dokümanda yer almadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İddia incelemesine konu edilen ihalede; 13 kalemden oluşan 200 000 adet kolilenmiş gıda, 9 kalemden oluşan 20 000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımının bir ihale bünyesinde toplandığı; teslim süresinin 45 gün olarak belirlendiği; teklif bedelinin % 40’ı oranında iş deneyim belgesinin istenildiği, 11 206 280 YTL yaklaşık maliyeti olan ihaleye sadece KA-PE firmasının katıldığı adı geçen firmanın teklif ettiği 11 000 000  YTL ekonomik açıdan en avantajlı fiyat seçilerek ihalenin adı geçen firma uhdesinde bırakıldığı, adı geçen firmanın ihaleden sonra teklif fiyatını 10 600 000 YTL’ye indirdiği tesbit edilmiştir.

 

İhale konusu edilen çeşitli gıda maddelerinin kısmi teklife açılmayarak tek ihale bünyesinde toplanılması, ihalede tekelleşmeyi yarattığı gibi katılımı ve rekabeti de engellemiştir. Nitekim ihaleye tek firmanın katılması bu durumu açıkca ortaya koymaktadır.

 

Öte yandan tek ihale bünyesinde toplanan her biri (1000 gr) olan 13 kalemden oluşan 200 000 paket kuru gıda malzemeleri ile 9 kalemden oluşan 20 000 paketlik kahvaltılık malzemelerin kolilenmiş olarak tek partide teslim süresinin 45 gün olarak belirlenmesi, teklif edilen bedelin %40’ı oranında, (somut olayda 11 000 000X0,40 = 4 400 000 YTL tutarında) iş deneyim belgesinin istenilmesi, ihalenin sağlıklı olmadığını ve 4734 sayılı Kanunun 5 nci madde de öngörülen ihale ilkelerine uyulmadığını, ihale dokümanına konulan kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığını, rekabeti engelleyici hususları içerdiğini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığını göstermektedir.

 

Tesbit edilen bu aykırılıklar ihalenin iptal edilmesini gerektirir nitelikte olduğu Kurulun yerleşik içtihatlarına göre iddia inceleme kapsamında saptanan mevzuata aykırılıklar nedeniyle iptal kararı verilmesi mümkün olmadığından tesbit edilen bu aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği oyuyla aksi yöndeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

                                                                                                     H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                Kurul Üyesi

 

KARŞI OY

 

İddia incelemesine konu edilen ihalede; 13 kalemden oluşan 200.000 adet kolilenmiş gıda, 9 kalemden oluşan 20.000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımının bir ihale bünyesinde toplandığı; teslim süresinin 45 gün olarak belirlendiği; teklif bedelinin %40’ı oranında iş deneyim belgesinin istenildiği, 11.206.280-YTL yaklaşık maliyeti olan ihaleye sadece KA-PE firmasının katıldığı, adı geçen firmanın teklif ettiği 11.000.000- YTL ekonomik açıdan en avantajlı fiyat seçilerek ihalenin adı geçen firma uhdesinde bırakıldığı, adı geçen firmanın ihaleden sonra teklif fiyatını 10.600.000-YTL’ye indirdiği tespit edilmiştir.

 

İhale konusu edilen çeşitli gıda maddelerinin kısmi teklife açılmayarak tek ihale bünyesinde toplanılması, ihalede tekelleşmeyi yarattığı gibi katılımı ve rekabeti de engellemiştir. Nitekim ihaleye tek firmanın katılması bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.

 

Öte yandan tek ihale bünyesinde toplanan her biri (1000 gr) olan 13 kalemden oluşan 200.000 paket kuru gıda malzemeleri ile 9 kalemden oluşan 20.000 paketlik kahvaltılık malzemelerin kolilenmiş olarak tek partide teslim süresinin 45 gün olarak belirlenmesi, teklif edilen bedelin %40’ı oranında, ( somut olayda 11.000.000 X 0,40 = 44.000.000-YTL tutarında ) iş deneyim belgesinin istenilmesi, ihalenin sağlıklı olmadığını ve 4734 sayılı Kanunun 5’nci maddesinde öngörülen ihale ilkelerine uyulmadığını, ihale dokümanına konulan kriterlerin verimliliği, fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmadığını, rekabeti engelleyici hususları içerdiğini ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlamadığını göstermektedir.

 

Kuruma yapılan başvuru “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53. maddesinin 2. fıkrasında yer alan  “Kurum gerekli gördüğü takdirde, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddiaları da inceler ve sonuçlandırır” düzenlemesi gereğince, söz konusu şekil, usul ve süre şartlarına uygun bulunmayan başvurularda, vatandaşların yaptığı ihbarlarda veya basında çıkan haberlerde belli bir ihaleyle ilgili olarak somut ve ciddi nitelikte iddialar bulunması halinde Kamu İhale Kurulunca inceleme yapılmakta, ancak bu inceleme “itirazen şikayet başvurusu” üzerine yapılan bir inceleme olmadığından bunu “iddia incelemesi” olarak isimlendirmekte ve yaptığı inceleme sonunda iddia konusu hususların kamu ihale mevzuatına   aykırı olduğunun saptanması üzerine eğer henüz sözleşme imzalanmamışsa tespit edilen aykırılıkların “ilgili idaresine bildirilmesine”, sözleşme imzalanmışsa “değerlendirilmek ve gerekiyorsa ilgililer hakkında soruşturma yapılmak üzere ihaleyi yapan idarenin hiyerarşik üstüne durumun bildirilmesi ve/veya tespit edilen aykırılıkların suç oluşturması ihtimali varsa Cumhuriyet Savcılığına durumun bildirilmesi” yolunda kararlar verilmekteydi.

 

            Ancak “iddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları ve yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle incelenen ihalenin “İptal”inin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

                                                                                 

                                                                                                          K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi

KARŞI OY

 

 

İddia incelemesine konu edilen ihalede; 13 kalemden oluşan 200 000 adet kolilenmiş gıda, 9 kalemden oluşan 20 000 adet kahvaltılık malzeme paketi alımının bir ihale bünyesinde toplandığı; teslim süresinin 45 gün olarak belirlendiği; teklif bedelinin % 40’ı oranında iş deneyim belgesinin istenildiği, 11 206 280 YTL yaklaşık maliyeti olan ihaleye sadece KA-PE firmasının katıldığı adı geçen firmanın teklif ettiği 11 000 000 YTL ekonomik açıdan en avantajlı fiyat seçilerek ihalenin adı geçen firma uhdesinde bırakıldığı, adı geçen firmanın ihaleden sonra teklif fiyatını 10 600 000 YTL’ye indirdiği tespit edilmiştir.

 

Mevzuatımıza göre, hernekadar ihale konusu alımların kısmi teklife açılıp açılmaması idarenin takdirinde olmakla beraber, tek ihale bünyesinde toplanan her biri ( 1000 gr) olan 13 kalemden oluşan 200 000 paket kuru gıda malzemeleri ile 6 kalemden oluşan 20 000 paketlik kahvaltılık malzemelerin kolilenmiş olarak tek partide teslim süresinin 45 gün olarak belirlenmesi ile teklif edilen bedelin % 40’ı oranında, iş deneyim belgesi istenilmesinin katılımı ve rekabeti sınırladığı anlaşılmıştır. Nitekim ihaleye tek bir firmanın katılması bu durumu teyit etmektedir.

 

Tespit edilen bu aykırılıkların değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi gerektiği oyuyla şikayetin uygun bulunmadığı yöndeki karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                       Namık DAĞALP

                                                                                                             II. Başkan

                                                                                                            Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul