En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1052
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :94
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1052
Şikayetçi:
 Eryiğit Endüstriyel Makine ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnş. Tic. A.Ş.’nin temsilcisi Halit ERYİĞİT, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Özanadolu Sanayi Sitesi 682.Sok. No:1-3 Ostim -Yenimahalle/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tuna Mahallesi Ömer Tepesi Mevkii 74100/BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.02.2007 / 5178
Başvuruya konu ihale:
 2006/192549 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (Blok Otoklav Cihazı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.01.18.0027/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 10.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (Blok Otoklav Cihazı Kalemi)” ihalesine ilişkin olarak Eryiğit Endüstriyel Makine ve Tıbbi Cihazlar İmalat İth. İhr. İnş. Tic. A.Ş.’nin temsilcisi Halit ERYİĞİT’in 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  14.02.2007 tarih ve 5178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale konusu alımın “Blok Otoklav Cihazı” Kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarınca teklif edilen cihazın, teknik şartnamenin 1.14, 2.6 ve 3.1 maddesini karşılamadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ve teklif edilen cihazın teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşıladığı, bu sebeple ihalenin firmalarının üzerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

 

 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin 1.14 maddesinin, “Cihaz kazan ve jeneratörü EN 13445-2 standardına uygun olarak üretilmiş olmalı, Basınçlı Ekipman Direktifi (97/23/EEC)’ye göre Onaylanmış Kuruluş CE işaretlerini taşımalıdırlar.”,

 

            2.6 maddesinin, “Buhar Jeneratörü ve Su Deposundaki su seviyesi elektronik olarak kontrol edilmeli hiçbir şekilde elektrik verilerek su üzerinden kısa devre yapmak suretiyle, su seviyesini tespit etme yoluna gidilmemelidir. Son derece tehlikeli olan bu yöntemi kullananlar derhal ihale dışı bırakılacaktır. Bu durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir.

 

            3.1 maddesinin, “Mikroişlemci Kontrollü Ana Kumanda Sistemi üretici firmaya ait olmalıdır.”,

 

            İdari şartnamenin 7.3.4 maddesi (a) bendinin, “Firmalar, Cihazların Basınçlı Ekipman Direktifine 97/23/EEC ve Medikal Cihaz Direktifine 93/42/EEC uygunluklarını kanıtlayan CE sertifikalarını sunmalıdır ve teslim edilecek cihazlar iki ayrı CE işareti taşımalıdır.”,

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak “93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Direktifi EK-V sınıf II-a kapsamında EC Sertifikası- Üretim Kalite Güvencesi belgesinin sunulduğu, belgede “sterilizatörler” ifadesine yer verildiği, bununla birlikte Bureau Veritas tarafından düzenlenen “97/23/CE Basınç Ekipmanları Direktifi kapsamında Kalite Sistemi Onay Sertifikası CE-PED-H-ERY-002-06-TUR ve CE-PED-H-ERY-01-06 sunulduğu, belgelerde sırasıyla ekipman olarak “Sterilizan Buhar Jeneratörü” ve “Buhar Sterilizasyon Odası” ifadesine yer verildiği, ayrıca ilgili ekipman kimliği bölümünde “Buhar Sterilizasyon Odası Basınçlı Tankı” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

           

            Başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak, teknik şartnameye uygunluk belgesi sunulduğu, teknik şartnamenin 2.6 maddesinin, “Buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesi elektronik olarak kontrol edilmekte hiçbir şekilde elektrik verilerek su üzerinden kısa derce yapmak suretiyle, su seviyesini tespit etme yoluna gidilmemektedir. Bu sistem elektronik sıvı seviye rolesi yardımıyla kontrol edilmektedir. ...” şeklinde cevaplandırıldığı, ayrıca teklif edilen cihaza ilişkin olarak sunulan katalog incelendiğinde, buhar jeneratörü sıvı seviyesi rolesi çalışma sisteminin, tamamen elektronik sistemli olduğu belirtilmiştir.

 

            Yukarıda belirtilen nedenlerle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerekirken, ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ancak, teknik şartnamenin 3.1 maddesinin “Mikroişlemci Kontrollü Ana Kumanda Sistemi üretici firmaya ait olmalıdır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında "İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu”, aynı Kanunun 12 nci maddesinde “Teknik Şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

İhaleye teklif veren istekliler açısından, ihale konusu mala ilişkin olarak teknik şartnamede ölçülebilir, somut olarak belirlenen ve teknik özellikleri karşılayan malın teslim edilmesi esastır. Teknik şartnamelerde, ihale konusu malın asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen malın teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

İhale işlem dosyasında yer alan ve yukarıda belirtilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; sistemin bir bölümünü oluşturan mikroişlemci kontrollü ana kumanda sisteminin üretici firmaya ait olmasına yönelik düzenleme nedeniyle, ihale konusu işi yerine getirebilecek nitelikte cihaza sahip firmaların teklif veremeyecekleri, kaldı ki bu düzenleme nedeniyle anılan ihaleye teklif veren toplam üç istekli olduğu ve iki isteklinin teklinin değerlendirme bu nedenle de değerlendirme dışı bırakıldığı, bu sebeple söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

                Bu itibarla, teknik şartnamenin 3.1 maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, ihaleye katılımın daraltıldığı ve rekabetin engellendiği düşünüldüğünden ihalenin iptal edilmesi ve 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatına uygun olarak hazırlanacak ihale dokümanı ile yeniden ihaleye çıkılması gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “diğer hususlar” başlıklı 57.4 maddesinin, “İstekli firmalar teklif ettikleri tıbbi cihazların halen kullanıldığı sağlık kurum ve kuruluşlarının belirtildiği “referans listesi” belgesi vereceklerdir. Birinci derece üniversite hastaneleri devlet hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır.

Referans listesi belgesinde, sadece teklif edilen marka ve modele ait referanslar verilecek olup; belgede kullanıcı kurum yetkilisinin adı, soyadı, görev unvanı, irtibat telefon ve faks numaraları belirtilecektir.

Hastane idaresince istekli firmaca beyan edilen referans kurumlarından yazılı görüş ve teyit istenilecek olup; gerçeğe aykırı beyan tespiti halinde istekli firma ihale dışı bırakılarak hakkında yasal işlem yapılacaktır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde ise ihale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilmesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği” hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda, idari şartnamede yapılan düzenlemede, ihale konusu alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerinin belirlenmesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

Her ne kadar ihale konusu işe ilişkin olarak hazırlanan dokümana bir başvuru yapılmamışsa da, idari şartnamede yapılan referansa ilişkin düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği, bu sebeple de ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin şikayetine ilişkin idarenin cevabi yazısında, teklif edilen cihazı halen kullanmakta olan başka bir idareye sorulduğu ve otoklavın patladığının öğrenildiği, bu nedenle de teklifin değerlendirilmeye alınmadığı ifade edilmektedir. İhale komisyonunca, idari şartnamenin 57.4 maddesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alındığı anlaşılmıştır. Bu nedenle de, söz konusu düzenleme mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale konusu alımın “Blok Otoklav Cihazı” Kalemine ilişkin ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul