• Karar No: 2007/UM.Z-1053
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :95
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1053
Şikayetçi:
 Z Grup İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti. Kemerkaya Mah. Ahmet Selim Teymur Sokak Doruk İşhanı Kat: 1 No: 15 TRABZON
 İhaleyi yapan idare:
 Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği, İnönü Mah. Kavakmeydan Mevkii 61040 TRABZON
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.02.2007 / 4193
Başvuruya konu ihale:
 2006/186820 İhale Kayıt Numaralı “2007 Mali Yılı 92 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (44. Kalem - İnfüzyon Pompa Seti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.00.76.0160/2007-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Mali Yılı 92 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme (44. Kalem - İnfüzyon Pompa Seti) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Z Grup İthalat İhracat ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 25.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.02.2007 tarih ve 4193 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; şikayet konusu 44. kaleme ilişkin olarak, ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Baştabipliğince 29.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı ihalesinin 44. kalemindeki İnfüzyon Pompa Seti için hazırlanan Teknik Şartnamenin bir firmanın ürününü tarif ettiği, ihale öncesinde bu durumu İdareye sözlü olarak bildirdikleri, ilgili personele kendi ürünlerini tanıttıkları, kendi ürünlerinin de ihaleye katılımı için düzenleme yapılacağı hususunda kendilerine ilgili personel tarafından açıklama yapıldığı, ancak kendilerinin oyalandığı ve zeyilname ile Teknik şartnamenin değiştirilmediği, değişikliğin bir sonraki ihale için yapılacağının belirtildiği, bu aşamada 24.01.2007 tarihinde İdareye yazılı olarak şikayette bulundukları, idarenin zeyilname için süre geçirildiği gerekçesiyle şikayetlerini reddettiği iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Teknik Şartnamede bir firmanın tarif edildiği ve Şartnamede değişiklik yapılması gerektiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;  

 

Başvuru sahibinin Kurum’a verdiği dilekçesinde İnfüzyon Pompa Seti için hazırlanan Teknik Şartnamenin bir firmanın ürününü tarif ettiği ve ihaleye katılamadıkları iddia edilmekte ve konu hakkında inceleme yapılması talep edilmektedir. Ancak, dilekçede Şartnamedeki hangi düzenlemenin, hangi ifadenin veya hangi kriterin rekabeti, ihaleye katılımı engellediği ve/veya 4734 sayılı Kanuna aykırı olarak düzenlendiği hususunda bir tespit bulunmamaktadır.

 

24.01.2007 tarihinde idare kayıtlarına alınan dilekçede ise Teknik Şartnamenin bir firmaya göre düzenlendiği belirtilmiş ve kendi firmalarının da ihaleye katılabilmesi için Şartnamenin bazı maddelerinde değişiklik yapılması talep edilmiştir.

 

İdare tarafından başvuru sahibine verilen 25.01.2007 tarihli cevapta özet olarak; 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesine atıfta bulunularak ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı açıklama talebinde bulunabileceği, ayrıca Teknik Şartname hazırlanırken kullanıma uygun, güvenilir, pratik kullanıma yatkın olabilecek bir cihaz özelliğinin belirtildiği, yoğun bakım gibi hayati önem taşıyan bir ünitede kullanılacak cihazın özelliklerinin ön planda tutulduğu, herhangi bir firmanın kayrılmasının söz konusu olmadığı hususları belirtilmiştir.       

 

Dosyanın incelenmesinden, idarenin “İnfüzyon Pompa Seti” alımı ihalesinde kullandığı Teknik Şartnamenin itiraz konusu maddelerinde cihaza ilişkin teknik özelliklerin, şartların yer aldığı görülmektedir. Cihaza ilişkin özelliklerin belirlenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İdarenin teknik şartnamede ihtiyacını en doğru şekilde tanımlayabilmesi ve mümkün olduğunca çok katılımcının ihaleye katılımının sağlanabilmesi önemlidir. Bu konudaki sorumluluk öncelikle ihaleyi gerçekleştiren idarenindir.

                

Başvuru sahibinin talebi teknik kriterlerin değiştirilmesi hususundadır. Ancak, yapılan incelemede Teknik Şartnamenin itiraz konusu hususlarının 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olduğuna dair bir tespit yapılmamıştır. Açıklanan nedenlerle bu konudaki başvuru uygun bulunmamıştır.     

 

2) Teknik Şartnamede değişiklik yapılması yönündeki talebin süresinde yapılıp yapılmadığı hususuna ilişkin olarak;  

 

4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan hüküm ile ihale ilân süreleri ve kuralları belirlenmiş bulunmaktadır. Bu hükümlere göre, işin ihaleden belli bir süre önce ilân edilmesi sağlanmakta ve isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmektedir. Ayrıca, işin ihaleden belli bir süre öncesinde ilân edilmesi ile potansiyel isteklilerin ihale dokümanına ilişkin itirazlarının ve/veya önerilerinin idarece değerlendirmeye alınmasına ve gerekiyorsa dokümanda değişiklik yapılmasına imkân tanınmaktadır. İnceleme konusu ihale (ihaleden 42 gün önce) 18.12.2006 tarihinde ilân edilmiş ve 29.01.2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Şikayetçi ise 24.01.2007 tarihinde ihale dokümanını satın almış ve aynı tarihte Teknik Şartnamede kendilerinin de ihaleye katılabilmesi için değişiklik yapılması talebinde bulunmuştur.

 

 

4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinde; ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmamasının esas olduğu, değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunlulukların bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânların geçersiz sayılacağı ve iş yeniden aynı şekilde ilân edileceği, ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği, …..  hususu hükme bağlanmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26 ncı maddesinde de;    “İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname  düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname,  son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün (10) öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir ve son teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihinden en az on (10) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi (20) gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi (20) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on (10) gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Yukarıda yer verilen hükümler dikkate alındığında; idarenin başvuru sahibinin teknik şartnamede değişiklik yapılması yönündeki talebini dikkate almadan ihale sürecine devam etmesinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.           

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Şikayet dilekçesindeki iddialarla bağlantılı konuların incelenmesinden Teknik Şartnamede mevzuata aykırı düzenleme bulunduğu anlaşılmaktadır. Teknik Şartnamenin 4 üncü maddesinde; “Setin TÜV Belgesi bulunmalıdır.” ve 5 inci  maddenin (ü) bendinde;  “Cihazın ve kullanılacak setlerin TÜV belgesi ve Sağlık Bakanlığı’ndan ithal izin belgesi bulunmalıdır.” Şeklinde şarta yer verilmiştir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; idarelerin bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, … sağlamakla sorumlu olduğu,

 

“İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; ihale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar istenebileceği; yine aynı maddede; ihale konusu işin niteliğine göre belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği,

 

Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde de; ihale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verileceği; belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacağı, rekabeti engelleyici hususlar içermeyeceği ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacağı; teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemelerin de yapılacağı; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği; ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebileceği,

 

Hükme bağlanmıştır.

           

Yukarıda belirtildiği üzere, İdarece hazırlanan Teknik Şartnamede ihaleye katılım koşulu olarak isteklilerden TÜV belgesi istenilmiştir. Teknik şartnamede, ürüne (standarda, kaliteye) ilişkin olarak istenilen belgeler belirlenirken sadece TÜV’den alınmış belgenin kabul edileceğinin belirtilmiş olması ve bunun dışındaki ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşların belgelerinin/işaretlerinin kabulüne ilişkin bir düzenlemenin şartnameye dahil edilmemesi ile fırsat eşitliği, ihaleye katılım ve rekabet engellediğinden 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 5, 10 ve 12 nci maddeleri ihlâl edilmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

  

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, şikayet konusu 44. kaleme ilişkin olarak ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihalede ihale tarihinin 29.1.2007 olarak belirlendiği, ihale ilanının 18.12..2006 tarihinde yapıldığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 24.1.2007 tarihinde satın aldığı, idareye başvurunun ihale tarihinden beş gün önce 24.1.2007 tarihinde yapıldığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun ihale sürecini tanzim eden hükümleri incelendiğinde; ihalenin devam etmesine engel teşkil eden aykırılıkların tespiti halinde Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca idareye ihale saatinden önce ihaleyi iptal yetkisi verildiği, ilandaki hatalı hususların düzeltilmesini temin bakımından 26 ncı maddede düzeltme ilanı yapılmasına imkan sağlandığı, ihale dokümanındaki maddi ve teknik hataların düzeltilmesi amacıyla 29 uncu madde ile zeyilname düzenlenmesi mekanizmasının öngörüldüğü, aynı maddede isteklilere açıklama talep etme imkanı verildiği, idari başvurular sonucunda idarece ve Kamu İhale Kurumunca alınacak kararlardan birisinin de düzeltici işlem belirleme tasarrufu olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla söz konusu hükümler bir bütün olarak incelendiğinde, şikayet başvuru yolunun veya diğer başvuruların rasyonel bir biçimde ve sonuç alma amaçlı yapılması halinde idarece yapılan hataların zamanında düzeltilebileceği, bu hata dolayısıyla ihaleye katılamayan başvuru sahiplerinin veya diğer isteklilerin de ihaleye katılımının sağlanabileceği, ayrıca iyi niyetli biçimde ihaleye teklif veren isteklilerin de mağduriyetinin önlenebileceği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, başvuru sahibinin dokümana  yansıyan düzenlemeyi ihale tarihinden 5 gün önce şikayet konusu yapması karşısında idarece yukarıda ifade edilen düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan  kalmamaktadır.

 

Açıklanan gerekçelerle usulüne uygun yapılmayan başvurunun reddedilerek iddia incelemesi kapsamında saptanan aykırılıkların idaresine bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul