• Karar No: 2007/UM.Z-1054
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :96
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1054
Şikayetçi:
 Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. Vekili Av.Özden BOSTAN, Turgut Reis Cad. No:36/17 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi C. Katı Satınalma Müdürlüğü 06100 Sıhhıye -Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2007 / 4110
Başvuruya konu ihale:
 2006/176463 İhale Kayıt Numaralı “(1) Sistem Dijital Kobalt-60 Teleterapi Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.03.2007 tarih ve 07.00.75.0134/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “(1) Sistem Dijital Kobalt-60 Teleterapi Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti. Vekili Av.Özden BOSTAN’ ın 19.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.01.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  05.02.2007 tarih ve 4110 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

            Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan görüş doğrultusunda, tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, ihale uhdesinde bırakılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak geçerli tek teklifin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 28.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “(1) Sistem Dijital Kobalt-60 Teleterapi Sistemi Alımı” ihalesine müvekkil firmanın katıldığı, 16.01.2007 tarihinde tebliğ edilen kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Dinamik Ltd. Şti.’nin uhdesinde kaldığı ve müvekkil firmanın ise en avantajlı ikinci teklif sahibi olduğunun bildirildiği, ihale kararına yaptıkları şikayet başvurusunun idare tarafından reddedildiği, ret kararının hukuka ve mevzuata aykırı bir karar olduğu, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun temel ilkeler başlıklı 5. maddesi ve tekliflerin değerlendirilmesi başlıklı 37. maddesine göre Dinamik Ltd. Şti.’nin teklifini değerlendirmeye almaması gerekirken aksine hareket ederek mevzuata aykırılık oluşturduğu, zira Dinamik Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin ihaleye katılmaya ilişkin hususlar başlıklı 7.3.5, 7.3.6, 7.5.8, 7.3.11 maddelerinde istenen belgeler ve aranan şartları karşılamadığı dolayısıyla da  teknik şartnamede yer alan benzer hususları da sağlamasının mümkün olmadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idari şartnamenin 7.1.s. maddesinde yer alan  “şartname muhteviyatında yer almamakla beraber satın alınacak mal veya hizmet ile ilgili tabi olunan mevzuat iş bu şartnamenin doğal ekidir” hükmüne göre ihaleye teklif verecek firmaların mevzuat gereğince Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan (TAEK) Radyasyon Kaynak ve Cihazlarının tamir, bakım, onarım, montaj, demontaj ve değiştirme işlemlerini yapmak üzere lisans almış olmasının zorunlu olduğu, yaptıkları araştırmalar sonucu Dinamik Ltd. Şti.’nin ise X ışını ihtiva eden sistemlere ilişkin bir lisansa sahip olduğunu öğrendikleri, Dinamik Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu sistemle ilgili olarak temsilcisi olduğu üretici firma olarak görülen Radon Ltd. Şti.’nin lisansını ihale dosyasına sunduğu bunun idari ve teknik şartnameye aykırılık oluşturduğu zira yüklenici Dinamik Ltd. Şti.’nin söz konusu belgelere sahip olması ve teklifi ile birlikte vermesinin zorunlu olduğu çünkü idari şartname gereği işin alt yükleniciye yaptırılamayacağı, lisans belgesine sahip olmayan bu firmanın değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği,

           

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Söz konusu ihalenin 28.12.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından açık ihale usulü ile yapılan “(1) Sistem Dijital Kobalt-60 Teleterapi Sistemi Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı ve Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

İnceleme konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.3.1. maddesinde, “Cihaz TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) standartlarına uygun olmalıdır. TAEK “Kobalt 60 Radyoaktif Kaynaklı Teleterapi Cihazı Kalite Uygunluk Belgesi Testleri” formunda belirtilen tüm gereklilikleri sağlamalıdır…”, 7.3.5. maddesinde, “Firmalar TAEK, TSE, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belgelerini tekliflerine ekleyecekledir.”, 7.1.s. maddesinde ise, “Şartname muhteviyatında yer almamakla beraber satın alınacak mal veya hizmet ile ilgili tabi olunan mevzuat iş bu şartnamenin doğal ekidir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Teknik şartnamesinin 1.1.5 maddesinde, “…TAEK kurallarına uyulacaktır.”, 1.1.6 maddesinde, “Firmalar TAEK, TSE, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı belgelerini tekliflerine ekleyecekledir.”, 1.2.9.3 maddesinde ise, “…Firmanın TAEK lisansına sahip olması vazgeçilmez şarttır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, ihale uhdesinde kalan Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin “Radon marka TR-Co60 cihazı” teklif ettiği ve teklif zarfı ile birlikte KOR2851.01 no’lu “tıbbi uygulamalarda teşhis amaçlı servis verdiği x-ışını cihazları için bakım, onarım, montaj ve değiştirme işlemlerini yapmak üzere”  ile IX65R/06 no’lu “x-ışını cihazları, x-ışını tüpü, jeneratör, kumanda panosu, görüntü şiddetlendirici ve skopi ünitelerinin ithalatını yapmak üzere”  2 adet  TAEK lisans belgesini sunduğu anlaşılmıştır. Radon Tıbbi Malzeme İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti.’ nin firmalarının üretimini yaptığı TR Cobalt-60 Teleterapi cihazına ilişkin  ihaleye katılan Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olan satış yetki belgesi verdiği, Radon Tıbbi Malzeme İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti.’ ne ait KOT0065.02 .00 no’lu “TR-Co-60 teleterapi cihazının radyoaktif kaynak içermeyen aksam ve parçaları ile AC-Sim Simülatör cihazının radyasyon yaymayan aksam ve parçalarının montajının gerçekleştirilmesine”  ilişkin TAEK lisans belgesinin  sunulduğu anlaşılmıştır. 

 

Şikayetçi firma Meditel Medikal Teknik Elektronik Ltd. Şti’ nin “MDS Nordion marka Equinox model cihazı”  teklif ettiği ve teklif zarfı ile birlikte 04/209 no’lu “MDS Nordion Inc. ve PTW-Freiburg firmalarının üretimi olan radyoaktif kaynak bulunduran cihaz ve sistemlerin ithalat, ihracat ve taşıma işlemlerini yapmak üzere”  ile 04/210 no’lu  “MDS Nordion Inc. ve PTW-Freiburg firmalarının üretimi olan radyoaktif kaynak ve cihazlarının tamir, bakım, onarım, montaj, demontaj ve değiştirme işlemlerini yapmak üzere”  2 adet  TAEK lisans belgesini sunduğu anlaşılmıştır.  

            

         Söz konusu belgenin muayene ve kabul aşamasında aranacağı, muayene ve kabul aşamasında da ihtiyaç duyulması halinde söz konusu belgeye ilişkin olarak uzman bir Kuruluştan görüş alınabileceği açık olduğundan, bu aşamada, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

         Açıklanan nedenlerle;

 

         4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

         Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

    İnceleme konusu ihale için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan görüşte “Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, ihaleye kendi adına girmiş olması durumunda Kurumumuzdan satış lisansı alması zorunludur.” cevabı verilmiştir. İhale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan alınan görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, ihaleye istekli olarak katılan Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  söz konusu ihale için gerekli olan TAEK lisansının olmadığı sonucuna varıldığından, Dinamik Röntgen San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin  teklifinin 4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli tek teklifin  Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” maddesine göre değerlendirilerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine gerektiği oyuyla  çoğunluk kararına katılmıyorum.

 

 

                                                                                                 Namık DAĞALP

                                                                                                         II.Başkan        

 

           

 

 

 

KARŞI OY

 

 

            Üzerine ihale bırakılan istekli; teklifi ile birlikte 04/209 ve 04/210 no’lu iki adet TAEK lisans belgesini idareye sunmuştur.

 

            Şikayetçinin başvurusu; üzerine ihale bırakılan isteklinin sunduğu yukarıda belirtilen belgelerin mevzuata uygun olmadığı yönündedir.

 

            Konu hakkında Kurumca Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan görüş alınmış olup Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun 09.03.2007 tarih ve 3764 sayılı cevabi yazısında ihale konusu cihazın satışının yapılabilmesi için TAEK’dan lisans belgesinin alınmasının zorunlu olduğu, üzerine ihale bırakılan isteklinin ihaleye kendi adına girmiş olması durumunda bu isteklinin TAEK’dan satış lisansı almasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

 

            Üzerine ihale bırakılan isteklinin sunduğu 04/209 ve 04/210 no’lu lisanslar incelendiğinde bu lisansların TAEK’dan alınmadığı görüldüğünden şikayetçinin başvurusunun yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

 

            İhaleye iki istekli teklif vermiştir. Bu durumda idarenin vermiş olduğu “ihale” kararının iptal edilerek ihalenin şikayetçi istekliye verilmesi gerekmekteyse de bu isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu hususu da dikkate alındığında 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” olgusunun oluşmadığı görüşüyle ihalenin iptalinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz. 

 

 

 

                       K.Nejat ÜNLÜ                                            H.Hüseyin GÜRHAN                                                  Kurul Üyesi                                                    Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul