En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1055
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :97
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1055
Şikayetçi:
 H Print Bilgisayar ve İletişim Sist. Dış Tic. Ltd. Şti. Mecidiye Cad. Cevher Apt. No:3/13 Mecidiyeköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. Yıldırım/BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 01.02.2007 / 3592
Başvuruya konu ihale:
 2006/141529 İKN|li “65 Kalem Kırtasiye ve Toner Alımı işi” (43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 inci kalemler) ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.00.40.0184/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’nce 10.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “65 Kalem Kırtasiye ve Toner Alımı işi” (43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 inci kalemler) ihalesine ilişkin olarak H Pirint Bilgisayar ve İletişim Sist. Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 06.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.12.2006 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 01.02.2007 tarih ve 3592 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, itirazen şikayet konusu 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 inci kalemlere ilişkin ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sundukları kartuş ve toner numunelerinin orijinal olmadıkları, gürültü çıkardıkları, yazıcılara zarar verdikleri ya da silik – kalitesiz çıktı verdikleri gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, söz konusu hususların gerçeği yansıtmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.3.2 nci maddesinde, “İhale tarihinden itibaren 5 gün içerisinde teklif ettikleri bütün ürünlerle ilgili numunelerini getirecek ve uygunluklarını alacaklardır. Bu süre içerisinde uygunluk almayan firmaların teklifleri o kalemler için değerlendirmeye alınmayacaktır.”,

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde, “Firmalar teklif ettikleri bütün kalemler ile ilgili numune veya katalog, broşür, cd vb. dokümanları teklif dosyalarında bulundurmak zorundadır. İhale tarihinden itibaren 5 gün içerisinde teklif ettikleri bütün ürünlerle ilgili numunelerini getirecek ve uygunluklarını alacaklardır. Bu süre içerisinde uygunluk almayan firmaların teklifleri o kalemler için değerlendirmeye alınmayacaktır.”,

 

Teknik şartnamenin 1 inci maddesinde, “İhale tarihinden itibaren 5 gün içerisinde teklif ettikleri bütün ürünlerle ilgil numunelerini getirecek ve uygunluklarını alacaklardır. Bu süre içerisinde uygunluk alamayan firmaların teklifleri o kalemler için değerlendirmeye alınmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmekte olup, aksi takdirde söz konusu temel ilkelere aykırı hareket edilmiş olacaktır.

 

Her ne kadar idari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinin ilk cümlesi “Firmalar teklif ettikleri bütün kalemler ile ilgili numune veya katalog, broşür, cd vb. dokümanları teklif dosyalarında bulundurmak zorundadır.” şeklinde düzenlenmiş olsa da, anılan maddenin devamında yer alan ifadeler ile ihale ilanı ile teknik şartnamede yapılan söz konusu düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, idarece teklif edilen ürünlere ilişkin numunelerin sunulması için ihale tarihinden itibaren 5 günlük bir süre tanındığı, dolayısıyla anılan durumun yukarıda belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

İhale dosyasında, yalnızca, başvuru sahibi tarafından sunulan numunelerin teslim alındığına dair 10.11.2006 tarihli bir tutanağa rastlanmıştır. Bununla birlikte söz konusu numunelerin ihale saatinden önce mi yoksa sonra mı teslim edildiği tespit edilememiştir. Belirtilen tutanakta numuneleri teslim alan idare görevlisinin ismi yer almamaktadır. Tutanağın tetkikinden, başvuru sahibince 10 parça numunenin teslim edildiği anlaşılmakta, ancak başvuru sahibince toplam 12 kaleme teklif verildiği dikkate alındığında verilen numunelerden bir ya da birkaçının diğer iki kalem için de uygun olup olmadığı tespit edilememektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan numunelerin değerlendirilmesine ilişkin olarak Başhekim Yardımcısı Dr. Yavuz K…zağ ile Ambar Memuru Mehmet Fidan tarafından imza altına alınan 16.11.2006 tarihli tutanakta, başvuru sahibi tarafından “gönderilen toner ve kartuş numuneleri hastanemiz bilgisayarlarında denenmiş olup kartuş ve tonerlerin bilgisayar yazıcılarımızda normal olmayan sesler çıkartıp, çıktıların silik olduğu için bu kartuş ve tonerlerin hastanemizde kullanıma uygun olmadığı görülmüştür.” tespitinin yapıldığı görülmüştür. (İhale dosyasında yer alan söz konusu tutanak fotokopisinin silik olması nedeniyle, tutanağı imza altına alanlardan başhekim yardımcısının soyadı tam olarak tespit edilememiştir.)

 

İhalenin safahatına ilişkin olarak en azından “temel” ve “genel” bilgilere yer verilmesi gereken belgeler olmaları hasebiyle, ihale komisyon kararlarında değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin hangi gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldıklarına ilişkin bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca KİK022.0/M standart form numaralı tip kesinleşen ihale kararı mektuplarında, “bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen istekliye gönderilmesi durumunda buraya isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri kısaca yazılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte, İhale Komisyon Kararı ile başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibinin hangi gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmemiş olup, söz konusu gerekçe başvuru sahibine, başvuru sahibinin 28.11.2006 tarihli “açıklama talebi yazısına” cevaben idarece kaleme alınan 29.11.2006 tarihli “açıklama” yazısı ile bildirilmiştir.

 

Diğer taraftan, anılan tutanağı imza altına alan idare görevlilerinin ihale komisyonu üyesi olmadıkları tespit edilmiş olup, bu durumun, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinde yer alan “İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.” şeklindeki düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilmiştir.

 

Ayrıca, idari ve teknik şartnamelerde numune istenmesine karşın, numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususlarında ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmadığı anlaşılmıştır. Oysa isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve idarenin sunulan numuneleri bu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler idarece baz alınarak bu kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasının yine “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği anlaşılmıştır.

 

  Başvuru sahibi tarafından 06.12.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece 27.12.2007 tarihli yazı ile şikayetin uygun bulunmadığı, söz konusu yazının 04.01.2007 tarihinde başvuru sahibi tarafından tebellüğ edildiği, başvuru sahibince 19.01.2007 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece itirazen şikayet konusu kalemlerin bir kısmına ilişkin olarak 22.01.2007 tarihinde, diğer kısmına ilişkin olarak da 23.01.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmış olup, belirtilen nedenlerle söz konusu sözleşmelerin usulsüz olarak imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, itirazen şikayet konusu 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 inci kalemlere ilişkin ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul