En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1057
  • Toplantı No: 2007/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/012
Gündem No :101
Karar Tarihi:19.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1057
Şikayetçi:
 Erken Petrol Ürünleri Nakt. Teks. Gıda Tarım ve Tic. Ltd. Şti., Çayır Mah. Cumhuriyet Bul. No:62 NİĞDE
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aşağı Kayabaşı Mah. Müze Cad. Müze Yanı 51200 NİĞDE
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.02.2007 / 4447
Başvuruya konu ihale:
 2006/179934 İhale Kayıt Numaralı “Kal-Yak, Kurşunsuz Benzin ve Motorin Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.03.2007 tarih ve 07.00.84.0134/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 15.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kal-Yak, Kurşunsuz Benzin ve Motorin Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erken Petrol Ürünleri Nakt. Teks. Gıda Tarım ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  08.02.2007-19.02.2007 tarih ve 4447-5515 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.02.2007-15.02.2007 tarihli dilekçeler ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; 15.01.2007 tarihinde T.C. Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan Kal-Yak, Kurşunsuz Benzin ve Motorin Alımı ihalesine katıldıkları, kesinleşen ihale kararına göre ihalenin Elit Petrol şirketinde kaldığı, firmalarının ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğunun bildirildiği, firmalarının idari şartname hükümleri gereğince belgelerini eksiksiz olarak hazırladıkları ve teklif zarflarıyla sundukları, ancak ihaleye teklif dosyasının posta ile geldiği ihale komisyonunca belirtilerek değerlendirmeye 1.sırada alınan Elit Petrol şirketinin idari şartnamenin diğer hususlar başlığı altındaki 57.2, 57.3., 57.4. ve 57.5. maddelerinde istenilen belgeleri teklifiyle birlikte sunmadığı ve idare tarafından bu duruma ilişkin belge kontrol tutanağında var/yok olarak değerlendirme yapılmadığı, ihale komisyonunun teklif zarfı içerisindeki istenen  belgeleri teklif zarfı değerlendirme tutanağında gündeme getirmediği, bu durumun şartname hükümleri gereğince zorunlu olduğunun ihale anında ihale komisyonuna sözlü olarak bildirildiği, 57.5. maddesi gereği verilen taahhütnamede Belediye İl Sınırları içerisinde bulunan akaryakıt istasyonunun yeri ve isminin belirtilmediği, idari şartnamenin 32.1.1. ve 32.2.1. maddesi gereğince Elit Petrol şirketinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihale şartname hükümlerine ihale komisyonunca uyulmadığı, ayrıca teklif zarfı alındı belgelerinde tarih, saat ve sıra no kayıtlarına yer verilmediği,

 

            İddialarına  yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İnceleme konusu ihalenin T.C. Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15.01.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “600.000 kg Kal-Yak, 13.000 litre Kurşunsuz Benzin ve 14.000 litre Motorin Alımı” işi olduğu, ihaleye 3 isteklinin katıldığı ve 3 teklifin de idare tarafından geçerli  teklif kabul edilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.  

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57. maddesinde;

 

“57.1. Sıvı yakıtla ısıtılan okullarımızın dağınık olması (Merkez ve İlçeler) okullarımızda bulunan yakıt depolarının 5 -10 ve 20 tonluk olmaları nedeniyle ihtiyaç halinde istenildiğinde en az bir okul için ihtiyaç olan yakıtın en geç 12 saat içerisinde belirtilen okula teslimi yapılacaktır.   

 

57.2. Yakıt alan okullarımızın dağınık olması nedeniyle yüklenicinin en az 5 tanker sahibi  olması gerekmekte olup, tanker sahibi olduğuna dair araçlara ait ruhsatların tasdikli örneklerin komisyona vermesi zorunludur.

 

57.3. Yüklenici firmanın ihale miktarının % 50 si kadar olan mal depolama kapasitesini gösterir belgenin verilmesi,

 

57.4. İhaleye katılacak olan istekliler akaryakıt için bayilik belgesi vereceklerdir.

 

57.5. Teklif verecek yüklenici pompasının Belediye İl sınırları içersinde olmayı veya Belediye İl sınırları içersinde bulunan bir pompa istasyonundan akaryakıt vereceğine dair noter tasdikli taahhütname olması zorunludur.”  düzenlemesi bulunmaktadır.

 

                Yapılan inceleme de söz konusu idari şartname maddelerine rağmen, idare tarafından doldurulan zarf açma ve belge kontrol tutağında  bayilik belgesi dışında  57.2, 57.3. ve 57.5. maddelerde istenilen belgelere ilişkin herhangi bir tespitin yapılmayarak, “Zarf Açma Ve Belge Kontrol Tutağı” Standart Formunun (KİK010.0/M) dipnotunda yer alan “Bu tutanak, Şartnamede istenilen belgeler dikkate alınarak, her bir hücresi için “VAR veya YOK” ifadelerinden birisi kullanılarak, teklif mektubu ve geçici teminat mektubu için ise “UYGUN  veya UYGUN DEĞİL” ifadesi kullanılmak suretiyle doldurulacaktır.”  hükmüne aykırılık oluşturulmuş olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

                    İdare tarafından 16.01.2007 tarih ve 68 sayılı yazı ile ihale uhdesinde bırakılan Elit Ltd. Şti.’ne “eksik olduğu tespit edilen beş araç yerine 2 araç ve kal-yak deposu kiralama taahhütlerinin komisyonumuza bu yazının tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde verilmesi hususunda”  yazı yazıldığı tespit edilmiştir. 

 

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde yer alan; “İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

                idarelerce tamamlatılır.” hükmü karşısında idare tarafından ihale uhdesinde bırakılan Elit Ltd. Şti.’ne belge tamamlatılması işlemi yapılması ile Yönetmeliğin anılan hükmüne aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmış olup, şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           Ayrıca şikayetçi firmanın “ihale teklif zarfı alındı belgesi” üzerinde yapılan incelemede, ihale teklif zarfının verildiği tarih ve saatin “15.01.2007, saat:10.00” olarak yazıldığı, sadece sıra no’ nun yazılmadığı anlaşılmış olup, söz konusu durumun ihalenin sonucunu etkileyecek bir mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin 57.2. maddesinde; “Yakıt alan okullarımızın dağınık olması nedeniyle yüklenicinin en az 5 tanker sahibi  olması gerekmekte olup, tanker sahibi olduğuna dair araçlara ait ruhsatların tasdikli örneklerin komisyona vermesi zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 38 inci maddesinde yer alan; “İdarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler istenilebilir.

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir.” hükmü  karşısında, idari şartnamenin 57.2. düzenlemesi ile Yönetmeliğin anılan hükmüne aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmıştır.

 

2) İhale ilanının 4.3.1. ve idari şartnamenin 7.3.2 inci maddesinde “……… isteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek  benzer nitelikteki alımlarla ilgili tek sözleşmeye ilişkin teklif edilen bedelin en az % 50’si oranında”  iş deneyim belgesi istenerek, ihaleye teklif verecek isteklinin mesleki yeterliğine ilişkin bir kriter belirlenmesine ve 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği hüküm altına alınmasına rağmen,

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57.3. maddesinde “Yüklenici firmanın ihale miktarının % 50 si kadar olan mal depolama kapasitesini gösterir belgenin verilmesi” şeklinde düzenleme yapılarak ayrı bir yeterlik kriterinin konulduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5 inci maddesinde; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”  hükmü bulunmaktadır.

 

Bu itibarla, ihaleye katılacak isteklilerden ihale miktarının % 50’ si kadar olan mal depolama kapasitesini gösterir belgenin verilmesine yönelik bir düzenlemenin yeterlik kriteri olarak idari şartnameye konulmasının, 4734 sayılı Kanunun 5. ve 10.  maddelerine ve anılan Yönetmeliğin 35 inci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

           Açıklanan nedenlerle;

 

           İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

         
   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul