• Karar No: 2007/UM.Z-1101
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :49
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1101
Şikayetçi:
 Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti. 23 Nisan Mahallesi Üniversite Bulvarı Tuna Apt. 281/a Şahinbey/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:56 Kahramanmaraş
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8387
Başvuruya konu ihale:
 2006/194097 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı 3 Adet Biyokimya 2 Adet Hormon ve Eliza 2 Adet Otomatik Kan Sayım Cihazı 1 Adet Otomatik İdrar Analizörü 2 Adet Hemoglobin Varyant Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 07.01.81.0162/2007-14 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı 3 Adet Biyokimya 2 Adet Hormon ve Eliza 2 Adet Otomatik Kan Sayım Cihazı 1 Adet Otomatik İdrar Analizörü 2 Adet Hemoglobin Varyant Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuna Medikal Tıbbi Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.03.2007 tarih ve 8387 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan Kit Karşılığı Cihaz Alımı ihalesine ait teknik şartnamede, bir firmaya avantaj sağlayacak düzenlemelere yer verildiği, rekabetin engellendiği, şartname maddelerinin birbiri ile çeliştiği, Sağlık Bakanlığı’nın 14.10.2003 tarihli genelgesine aykırı düzenlemelerin yapıldığı iddia edilmekte ve başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 13.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 21.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.03.2007 tarihinde başvuruda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul