• Karar No: 2007/UM.Z-1103
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :52
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1103
Şikayetçi:
 Kidde Fire Trainers GmbH, ALMANYA adına temsilcisi UBS Uğur Bilgi Sistemleri Elektronik Müm. ve Montaj San. ve Tic. Ltd. Şti., Uğur Mumcu Sokak 21/2 06700 G.O.P. - Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Konya Yolu Üzeri No:66 Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2007 / 5667
Başvuruya konu ihale:
 2005/221359 İhale Kayıt Numaralı “Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 07.01.25.0027/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce 10.02.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisi” ihalesine ilişkin olarak Kidde Fire Trainers GmbH, ALMANYA adına temsilcisi UBS Uğur Bilgi Sistemleri Elektronik Müm. ve Montaj San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.02.2007 tarih ve 5667 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından 10.02.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisi Alımı İşi” ihalesine teklif verildiği ve firmalarının ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bunun üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesine uygun olmadığı, bu sebeple ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece anılan ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, bunun üzerine idareye iptal kararına ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu, ancak idarenin şikayetlerini uygun bulmadığı, bunun üzerine Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikayetin incelenmesi sonucunda 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği, anılan Kararın idarece uygulanması sonucunda “Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisi İşi alımından vazgeçildiği” kararının firmalarına tebliğ edildiği, idarece öne sürülen gerekçelerin objektiflik ve yasal dayanaktan uzak olması nedeniyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idare tarafından şikayetlerinin reddedildiği, idarece alınan kararın 4734 sayılı yasaya ve Kamu İhale Kurulunun aldığı karara açıkça aykırı olduğu, hiçbir hukuki dayanağı olmayan DHMİ Genel Müdürlüğü’nün “alımdan vazgeçilmiştir” kararının iptal edilmesi ve 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi çerçevesinde düzeltici işlem tesisi ile ihalenin firmalarına verilmesi talebiyle, Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikayet başvurusunun Kurumca incelenmesi sonucunda, 2006/UM.Z-2652 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği, anılan Kararın idarece uygulanması sonucunda, idarece ihalenin iptal edildiği, iptale ilişkin bildirimin firmalara yapıldığı, bunun üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı, bunun üzerine idarece ihalenin iptal edilmesinin hukuka aykırı olduğu, diğer istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin gerçeği yansıtmadığı, belgeyi düzenleyen idarenin bir Kamu kuruluşu olmadığı, özel sektör olduğu, dolayısıyla anılan firmanın yasaklanması gerektiği, ihale dokümanına uygun nitelikte belge sunan firmalarının ihalenin iptal edilmesi nedeniyle zarara uğratıldığı, idarenin ihaleyi iptal gerekçesi arasında saydığı teklif geçerlik süresine ilişkin, Kamu İhale Genel Tebliğinde teklif geçerlik süresi dolsa bile istekli kabul ederse sözleşme imzalanabileceğinin hüküm altına alındığı, ayrıca ihale konusu işin 2006 yılı yatırım programında yer aldığı bu sebeple işin yetişmesi mümkün olmadığından ihalenin iptaline ilişkin gerekçenin ise, Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) revize edilebileceği düşünüldüğünden hukuka aykırı bulunduğu, bu sebeple idarenin ihaleyi iptal kararının iptal edilerek, düzeltici işlem tesis edilmesi ve ihalenin firmalarının üzerinde bırakılması iddia ve talep edilmektedir.

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 25 inci maddesinin, “Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.”,

 

            25.2 maddesinin, “İhtiyaç duyulması halinde idare, teklif geçerlilik süresini en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. …”,

 

            25.3 maddesinin, “Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan inceleme sonucunda; söz konusu ihaleye 4 firma tarafından teklif verildiği, 2 firmanın teklifinin idari ve teknik şartnamede belirtilen bazı hususları karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirilme dışı bırakıldığı, teklifleri değerlendirilmeye alınan firmalardan başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği, ihalenin Simulation (Ters) Limited/Umtaş Uluslar arası Makine Ticaret A.Ş. İş Ortaklığı’nın üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirilme dışı bırakılması gerektiği gerekçesiyle idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, şikayet üzerine idarece ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine idareye iptal kararının iptaline ilişkin şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayetin uygun bulunmaması üzerine Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, 26.05.2006 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet dilekçesinin incelenmesi sonucunda 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan idare tarafından, 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı üzerine, 13.07.2006 tarih ve 132 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; “... KARAR: Kamu İhale Kurulunun 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı kararının uygulanmasına, ancak idari şartnamenin 53.2 Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları maddesinde; işin süresi, başlama talimatının alınmasını müteakip, 210 gün içerisinde sistemi tesis ederek sistemin tümü yüklenici tarafından uluslararası standartlara sahip olduğu ilgili sertifikasyon kurumunca onaylanacaktır. Tasdikli onay belgesi ve noter tasdikli tercümesinin idareye verilmesini müteakip yüklenici geçici kabul için yazılı olarak müracaat edecektir. Geçici onay belgesi alınmadan sistemin geçici kabulüne başlanılmayacaktır denilmektedir.

Firma tekliflerinde işin süresi: Kidde Fire Trainers :204 gün, Simülation Ters Limited/Umtaş Uluslararası Makine Tic. A.Ş. Ortak girişimi 202 gün imalat süresi teklifinde bulunmuştur.

Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisi işine ilişkin yatırım programı 2006 yılı yatırımları arasında yer almaktadır. İhale kararına yapılan itirazlar ve Kamu İhale Kurumuna yapılan başvuru ve inceleme neticesinde ortaya çıkan zaman kaybı dikkate alındığında bugünkü tarih itibariyle yılın sonuna yaklaşık 5 ay (150 gün) süre kalması, ödeneğin ise bu yıl içerisinde kullanılması zorunluluğu üzerine ihale kararı alınan isteklinin teklifinde ise söz konusu işe 202 günlük teslim süresi bulunması Yangın Söndürme Simülatörü Temini ve Tesisinin teslimini bu yıl içerisinde imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle; İşin 2006 yılı içerisinde temin ve tesisinin gerçekleştirilmesi imkanı ortadan kalktığından alımından vazgeçilmesine, ...” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan karar üzerine, Kuruma ulaşan itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi sonucunda; 2006/UM.Z-2652 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Anılan idare tarafından, 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2652 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı üzerine, 12.12.2006 tarih ve 207 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile; “... KARAR:  … Ancak;
1 ) İlgi takrirde belirtilen teklif geçerlik sürelerine ilişkin mevzuat hükümleri dikkate alındığında; Teklif geçerlik süresinin 120 gün olması, mevzuat gereğince bu sürenin azami 120 gün daha uzatılabileceği bu durumda yasal sınırın 08.10.2006 tarihinde dolduğu, bu tarihten sonra süre uzatımının yasaya aykırılık teşkil edeceği, geçici teminatlarında aynı paralelde değerlendirilmesi gerektiği,
2 ) Yatırım programı ve ödenekler açısından dikkate alındığında; Söz konusu yatırımın 2006 yılı yatırım programında yer alması, işin ise mevcut şartlar dahilinde bu yıl içerisinde tamamlanmasının zorunlu olduğu, 2007 yılı için Yatırım Programında revize yapılmasının idarenin yetkisinde olmayıp Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) tasarrufunda olduğu, sözleşme yapılması halinde yatırıma ilişkin olarak ödenek verilmemesinin ihtimal dahilinde olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde işin yapılmasının imkansız hale geldiği anlaşılmakta olduğundan, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı ihalenin iptaline, .
..” karar verildiği anlaşılmıştır.

           

Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII üncü maddesinin “Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması” başlıklı (M) bendinde,Kesinleşen ihale kararı bildirildikten sonra şikayet başvurusunda bulunulması veya dava açılması nedeniyle ihale sürecinin uzaması sonucunda; teklif geçerlilik süresinin ihale dokümanında öngörülen azami süre kadar uzatıldığı ve bu sürenin de dolduğu, buna rağmen sözleşmenin imzalanamadığı durumlarda; Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan sözleşmenin imzalanması ile ilgili prosedüre göre, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile, kabul etmeleri şartıyla sözleşme imzalanabilir. Ancak tekliflerin geçerlilik süresinin dolmuş olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin sözleşmeyi imzalama zorunluluğu bulunmadığından, sözleşmeyi imzalamayan istekliler hakkında geçici teminatın irat kaydedilmesine ve yasaklamaya ilişkin hükümler uygulanmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Anılan Tebliğde yer alan düzenleme ile, isteklilerin kabul etmesi halinde teklif geçerlik süresi (süre uzatımı dahil) dolmuş olan istekli ile sözleşme imzalanabileceği belirtilmiş ise de, idarece ihale dokümanında belirlenen şartlara bağlı kalınacağı hususunun mevzuattan kaynaklanan bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu ihalede idare, mevzuatın emredici hükümlerinin dışında bir uygulamanın yasal olmayacağı düşüncesiyle, anılan ihalede gelinen durum itibariyle fiilen teklif geçerlik süresinin kalmadığı gerekçesiyle ihaleye devam edilmesinin imkansız hale geldiğini belirtmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, ödeneği olmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamayacağının hüküm altına alındığı, anılan ihalede ihale konusu işin 2006 yılı yatırım programı kapsamında olduğu ve 2006 yılı içerisinde tamamlanması gerektiği, ancak şikayet nedeniyle sürecin uzadığı ve ihale tarihinden itibaren yaklaşık 13 aylık bir süre geçtiği, dolayısıyla ihalenin sonuçlandırılmasının imkansız hale geldiği görülmüştür.

 

Anılan ihalenin 10.02.2006 tarihinde yapıldığı, teklif geçerlilik süresinin 120 gün olarak belirlendiği, bu durumda tekliflerin 10.06.2006 tarihine kadar geçerli olacağı, idari şartnamenin 25.2 maddesinin işletilmesi durumunda ise, bu sürenin 08.10.2006 tarihinde sona ereceği, dolayısıyla idare açısından 12.12.2006 tarihi itibariyle teklif geçerlik sürelerinin mevzuat açısından sona erdiği, ayrıca ihale konusu işin 2006 yılı yatırım programında yer alması, bu sebeple ödeneğin 2006 yılı içinde kullanılmasının zorunlu olduğu, ihale konusu işin belirtilen sürede bitirilmesinin imkansız hale geldiği, bu sebeplerle idarece ihalenin iptal edilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale;

 

a)İdare tarafından 10.04.2006 tarihinde iptal edilmiş, bu iptale karşın şikayetçinin kuruma başvurusu sonucu kurulun aldığı 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı karar ile, idarenin almış olduğu karar “iptal” edilmiştir.

 

b)İdare bu defa 13.07.2006 tarihinde ihaleyi yeniden iptal etmiş, bu iptale karşın da şikayetçinin yeniden kuruma başvurusu sonucu kurulun aldığı 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2652 sayılı karar ile idarenin ikinci iptal kararı da “iptal” edilmiştir.

 

c)İdare bu defa 12.12.2006 tarihinde şikayete konu ihaleyi üçüncü kez iptal etmiştir.

 

10.12.2006 tarihinde yapılan ihalede idare; 4.118.000 Euro teklif eden Simulation Limited / Umtaş  A.Ş ortak girişiminin teklifini ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlemiş, 4.123.672-Euro teklif eden şikayetçi Kidde Fire Trainers Gmbh firmasının teklifini de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlemiştir. Görüldüğü üzere her iki teklif arasında 5.672-Euro’luk bir fark olup bu fark, ihaleye teklif edilen bedeller yönünden on binde mertebesindedir.

 

İdarenin; ihalenin Simulation Limited / Umtaş A.Ş. ortak girişimine verilmesine ilişkin 17.03.2006 tarihinde aldığı karara; şikayetçi, üzerine ihale bırakılan isteklinin iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı şeklinde idareye itirazda bulunmuş, idare bu itirazın yerinde olduğunu tespit ettikten sonra ihaleyi sonuçlandırabilmek yönünden “Düzeltici İşlem” kararını vermek yerine ihaleyi iptal etme kararını vermiştir.

 

            İdarenin bu kararın yerinde olmadığı, kurulun 26.06.2006 gün ve 2006 / UM.Z-1534 sayılı kararı ile sabittir.

            İdare bu defa 13.07.2006 tarihinde ihaleyi yeniden başka bir gerekçeyle iptal etmişse de bu iptalin de yerinde olmadığı kurulun aldığı 06.11.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2652 sayılı kararı ile de sabittir.

 

İhalenin idare tarafından üçüncü kez iptal edilmiş olması, idarenin şikayetçiye bu ihaleyi vermeyi düşünmediğini ortaya koymaktadır.

 

Zira; açık ihale usulü ile yapılan ihale için 4 istekli ihale dokümanını satın almış, doküman satın alan 4 istekli de teklif vermiş, idare tarafından yaklaşık maliyeti 4.400.000-Euro olarak belirlenen bu işe;

 

·        Dragen Safety AC/Co.kga firması       :      3.599.247,49-Euro

·        Haagen Rook Generatoren BV firması  :    3.900.000,00-Euro

·        Simulation / Umtaş ortak girişimi        :       4.118.000,00-Euro

·        Şikayetçi firma                                      :   4.123.672,00-Euro

      teklif etmişlerdir.

 

 

 

            İhaleye en ucuz teklif veren ilk iki firmanın teklifleri, şartnameye uygun olmadığından idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmış olup, idarenin bu kararı mevzuata uygundur. Bu durumda idare;15.03.2006 tarihli kararı ile ihaleyi 4.118.000-Euro teklif eden istekliye verip, ekonomik açıdan ikinci teklif sahibinin de şikayetçi olduğunu belirlemişse de şikayetçinin haklı itirazı üzerine ihaleyi şikayetçi istekliye vermek yerine ihaleyi iptal etme yolunu tercih etmiştir. Burada dikkat çekici olan husus şudur. İdare; şikayetçinin teklifinin mevzuata uygun olduğunu tespit etmiş ve 15.03.2006 tarih ve 41 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile şikayetçinin teklifini, “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif” olarak belirlemiştir. İhalede geçerli olan iki teklif arasındaki 5672-Euro’luk fark dikkate alındığında, idarenin evvelce “ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklife” ihaleyi yapmak yerine 10.04.2006 tarihli karar ile ihaleyi iptal etmesinde hukuka uyarlık yoktur. Nitekim 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı karar da bu görüşümüzü teyit etmektedir.

 

      Kaldı ki; idarenin ilk iptal kararını iptal eden kurulun aldığı 26.06.2006 tarih ve 2006/UM.Z-1534 sayılı kararın idare tarafından zamanında uygulanması halinde ihale konusu işin bu tarih itibariyle bitirilme aşamasında ve/veya bitirilebileceği hususu da gözden uzak tutulmamalıdır.

 

      Şikayete konu başvuru evveliyatı ile birlikte incelendiğinde; ihalenin idare tarafından üç kez farklı gerekçelerde iptal edildiği, bunlardan ilk ikisinin kurulca uygun bulunmadığı, idarenin her üç iptal gerekçelerinin yerinde olmadığı hususları dikkate alınarak idarenin üçüncü iptal kararının da iptal edilmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                             K.Nejat ÜNLÜ                                                    

                                                                                                               Kurul Üyesi                                                                                                                                                                

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul