• Karar No: 2007/UM.Z-1105
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :54
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1105
Şikayetçi:
 Yılka Gıda Nak. İnş. Pet. Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yenişehir Cami Üstü Kardelen Sok. Elif Ana Apt. Altı Yenişehir/MARDİN
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İstasyon Mahallesi MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7855
Başvuruya konu ihale:
 2007/3736 İhale Kayıt Numaralı “600.000 Adet Yumurta Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 07.01.72.0134/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nca 05.02.2007 tarihinde açık ihale usulü  ile yapılan “600.000 Adet Yumurta Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yılka Gıda Nak. İnş. Pet. Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2007 tarih ve 7855 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mardin 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 05.02.2007 tarihinde yapılan “600.000 Adet Yumurta Alımı” ihalesinin 07.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararına göre firmalarının uhdesinde kaldığı,

 

1) Sözleşme imzalanmadan önce 4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde istenilen belgeleri 22.02.2007 tarihi itibariyle ibraz etmek üzere idareye sunmalarına rağmen taraflarıyla sözleşme yapılmadığı, idare tarafından bu belgelerin ihale tarihi olan 05.02.2007 itibariyle ibraz edilmesinin istenildiği, ihale günü KİK 027.0/M standart formunu verdikleri, önceden ihale karar sonucunu bilemeyecekleri,

 

2) Söz konusu ihale için 5.000,00 YTL. geçici teminat mektubu verildiği, idarece geçici teminatlarının hepsinin hazineye gelir kaydedilip yasaklı duruma getirileceklerinin sözlü olarak bildirildiği, ancak teklif ettikleri 90.000,00 YTL.’nin %3’ ünün 2.700,00 YTL.’ye tekabül ettiği, mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

             İnceleme konusu ihalenin, Mardin 70 nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “600.000 Adet Yumurta Alımı” işi olduğu, ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve 4 isteklinin teklifinin de geçerli kabul edilerek idari şartnamenin 36.2. maddesi gereğince (ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir), ihalenin şikayetçi firma Yılka Gıda Nak. İnş. Pet. Teks. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

            07.02.2007 tarihli kesinleşen ihale kararının aynı tarihte elden Yılka Ltd. Şti.’ne tebliğ anlaşılmıştır. 13.02.2007 tarihinde elden tebliğ edilen sözleşmeye davet yazısı  ile de Yılka Ltd. Şti.’ne “Tebliğ tarihinden itibaren en geç on (10) gün içinde ihale tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının  (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığınıza dair belgeler ile ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı vermek ve gerekli olan diğer işlemleri de tamamlamak suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamaları gerektiği”  bildirilmiştir.  

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Dışı Bırakılma” başlıklı 47 nci maddesinde;

 

          “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

 

           a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

 

          b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

 

         c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

 

         d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

 

         e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

 

          f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

 

         g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

 

         h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

         i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

 

         j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

 

        istekliler ihale dışı bırakılır.

 

        İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.”  hükmü bulunmaktadır.

 

            İlanın 4.1.4. maddesi ile 7.1.d maddesinde “4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname” istenmiştir. Şikayetçi firma Yılka Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde ihaleye teklif zarfıyla birlikte KİK027.0/M  standart formu olan “Açık İhale Usulüne Göre Yapılacak İhalelerde İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnameyi” sunduğu ve bu taahhütname ile “İhalenin üzerimizde kalması halinde, sözleşmenin imzalanmasından önce, ihale tarihi itibarıyla  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri vermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.” beyanında bulunduğu tespit edilmiştir.

 

           Yapılan inceleme sonucunda; şikayetçi firma Yılka Ltd. Şti.’nin idareye sunduğu kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu bulunmadığını gösterir belgelerde  “22.02.2007 tarihi itibariyle kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığının” belirtildiği, anılan Yönetmelik hükmü gereğince söz konusu  belgelerde Yılka Ltd. Şti.’nin ihale tarihi olan 05.02.2007 tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığının anlaşılmasının zorunlu olduğu, söz konusu belgelerin tarihinin sonraki tarihli belgeler olsa da bu belgelerin içeriğinden ihale tarihi olan  05.02.2007 tarihi itibarıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ile vergi borcu olmadığının anlaşılması gerekmekte olup, şikayetçinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

          2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak

 

           Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması” başlıklı 62 nci maddesinin son fıkrasında; “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü bulunmaktadır. İhalelere katılmaktan yasaklama ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin yaptırım uygulamaları Kamu İhale Kurumunun görev alanına girmediğinden söz konusu iddianın incelenmesine Kurumunun görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1) Birinci iddia yönünden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

2) İkinci iddia yönünden, geçici teminatın gelir kaydedilmesine yönelik iddia yönünden başvurunun görev yönünden reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İnceleme konusu ihalede başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale Üzerinde Kalan İsteklinin Sözleşmeyi İmzalamaması” başlıklı 62 nci maddesinin son fıkrasında; “Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” hükmü bulunmaktadır. Geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin idari işlemin ihale süreci içerisinde olduğunda ve bu süreçteki bütün işlemlerin Kamu İhale Kurumunun görev alanına girdiğinde tereddüt bulunmadığından söz konusu iddianın itirazen şikayet yöntemine göre incelenerek sonuçlandırılması gerektiği oyuyla  karara katılmıyoruz.

 

 

                           Muzaffer EREN                                              K.Nejat ÜNLÜ

                                    Üye                                                                  Üye                                                                                                                                                                   

 

 

           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul