En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1106
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :55
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1106
Şikayetçi:
 Ser-Med Tıbbi Cihazlar İth. İhr. Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti., Cevizli Mahallesi Karabük Cad. Kat.1 Büro.2-3 24 Kartal/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğine, Tıbbiye Caddesi Üsküdar/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6178
Başvuruya konu ihale:
 2006/192145 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Patoloji Lab. Tıb. Cih. Alımı (1 ve 2. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 07.01.36.0185/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Baştabipliği’nce 02.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Patoloji Lab.Tıb. Cih. Alımı (1 ve 2. Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Ser-Med Tıbbi Cihazlar İth. İhr. Paz. ve San. Tic. Ltd. Şti.’nin 13.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6178 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğince 02.02.2007 tarihinde yapılan “5 Kalem Patoloji Laboratuarı Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine teklif verdikleri, 1 ve 2 no’lu kalemlerin üzerinde bırakıldığı isteklinin teklif etmiş olduğu cihazların teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

02.02.2007 tarihinde yapılan “5 Kalem Patoloji Laboratuarı Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin birinci kalemini “Otomatik Lam Boyama Cihazı Alımı”, ikinci kalemini “Lam Kapatma Cihazı Alımı”nın oluşturduğu,

 

İdari şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı 57 nci maddesinde, bir ve ikinci kalemler ile üç ve dördüncü kalemlerin aynı marka olarak tercih edilip alınacağına yer verildiği, bu nedenle bir ve ikinci kalemlere yönelik tek bir teknik şartnamenin hazırlandığı, her iki kalemin, bu kalemlere toplamda en avantajlı teklifi veren Kaplan Ulus. El. Müm. ve Tic. A.Ş. unvanlı istekli üzerinde bırakıldığı,

 

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin bir ve ikinci kaleme ilişkin teklif ettiği cihazların, bu kalemlere ilişkin teknik şartnameye uygun olmadığı iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet üzerine alınan kararda, Kaplan firmasının “teknik şartnameye cevap” yazısına atıfta bulunularak, şikayet dilekçesinde belirtilen maddeler dahil bütün maddelere uyulduğunun yazılı olarak beyan edildiği, aksi ispat edilinceye kadar firmanın yazılı beyanının geçerli olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının tetkikinden, isteklilerce teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadıklarına yönelik değerlendirmenin nasıl yapıldığı hususunda her hangi bir bilgi veya belgeye rastlanılmamış olup, idareye vaki şikayet üzerine bu değerlendirmenin, teknik şartnameye verilen cevaplar üzerinden yapıldığı belirtilmesine karşın, gerek idari şartnamede gerekse 1 ve 2 nci kalemlere ilişkin teknik şartnamede, teknik değerlendirmenin bu meyanda yapılacağına ilişkin her hangi bir düzenleme yapılmadığı sadece 5 inci kaleme ilişkin teknik şartnamenin 15 inci maddesinde “Firmalar, teklif ettikleri cihazın özellikleri hususunda orijinal katalogları üzerinde teknik şartnameye madde madde cevap vereceklerdir, verdikleri cevaplar orijinal katalogların üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür. Bu tespit üzerine, “isteklilerce teklif edilen cihazların teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin nasıl yapıldığı” hususu 15.03.2007 tarih ve 408 sayılı yazı ile idareye sorulmuştur.

 

İdarenin 16.03.2007 tarih ve 3692 sayılı cevabi yazısında, “İhaleye katılan tüm istekli firmaların teknik şartnameye madde madde cevapları dosyalarında mevcut olup, bu cevaplara göre komisyonumuz değerlendirme yapmıştır. Ayrıca ihale öncesi Türkiye´de bu ihaleye katılabilecek cihazların hepsi farklı merkezlerde Patoloji Laboratuarından ihalemize katılan teknik ekibimiz tarafından yerinde çalışır durumda görülmüştür (Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Acıbadem Hastanesi Patoloji Laboratuarı, 2006 yılı Çeşme Ulusal Patoloji Kongresinde bütün cihazların stantlarında çalışmaları görülmüştür.).

 

“İdari şartnamemizin 7.3.5. maddesinde istenen belgelerimiz: Malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları, teklif edilen ürünlere ait orijinal teknik dokümanlar veya örnekleri Türkçe tercümeleri ile birlikte sunulacaktır.” denmiştir. Bu maddeye istinaden isteklilerce sunulan belgeler de komisyonda incelenmiş tüm firmaların belge üzerinde uygun olduğu komisyonumuzca tespit edilmiştir.

 

Bununla da yetinilmeyip teknik şartnamenin “5.3. maddesinde cihazın montajından sonra da teknik şartnamede sıralanan özelliklerin varlığı ve çalışabilirliği patoloji bölümünde oluşturulacak komisyona uygulama ile firmaca gösterilecek, cihaz ard arda onbeş gün çalıştıktan sonra onay verilecektir” dîye belirtilmiş olup cihaz alımı bu yönde yapılacaktır. Böylelikle hem ihale hem de ihale sonrası kontrol yapılmış olacaktır.” hususlarına yer verilmiştir.

 

İdarenin verdiği cevaptan, istekliler tarafından sunulan ve teklif ettikleri cihazlara ilişkin tanıtıcı dokümanlar ile teknik şartnameye verilen cevaplar üzerinden teknik değerlendirmenin yapıldığı, teklif edilen cihazların muayene işlemlerinin belirli bir süre kullanımı içereceği ve bu kullanım neticesinde yapılacak değerlendirmeye istinaden cihazların kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği anlaşılmıştır. Başvuru konusu kaleme ilişkin ihale üzerinde kalan isteklilerin teklif ettiği cihazların tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında kabul edilmesi idarenin muayene ve kabul aşamasında sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından bahisle idarece tesis edilen işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul