• Karar No: 2007/UM.Z-1107
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :56
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1107
Şikayetçi:
 Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Organize Sanayi Dericiler Sitesi 615. Sokak 11 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Vali Mithat Bey Mah. Hastane Cad. /VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6139
Başvuruya konu ihale:
 2006/184754 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.03.2007 tarih ve 07.01.35.0185/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 29.12.2006 tarihinde yapılan “Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.02.2007 tarih ve 6139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdareye yapmış oldukları şikayet başvurusu mevzuata aykırı olarak başvurunun esasına yönelik her hangi bir inceleme yapılmaksızın usulden reddedildiği,

 

2) İhalede en avantajlı teklifin firmalarınca verildiği, teknik şartnameye uygun olan tekliflerinin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle mevzuata aykırı olarak değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin 09.02.2007 tarihli dilekçe ile 10.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece, şikayet üzerine alınan 13.02.2007 tarih ve 2632 sayılı kararda, temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin fotokopilerinin şikayet dilekçesine eklenmediğinden bahisle İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırılık sebebiyle şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvurulara aranacak şekil unsurları” başlıklı I/A/3 üncü maddesinde, “İstekli sıfatıyla ihaleye teklif verenler tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması durumunda ise, isteklinin teklif zarfı içerisinde yukarıda sayılan belgelerin bulunması durumunda, idarece başvurunun usulüne uygun bir başvuru olduğu dikkate alınarak işlem yapılması gerekmektedir. Ancak ihaleye teklif veren istekli veya temsilcisi dışında yetki verilmiş bir başka temsilci tarafından istekli adına şikayet başvurusunda bulunulması durumunda, usulüne uygun dilekçe ile birlikte bu temsilcilere ait temsile yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza beyannamesi/imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenerek idareye şikayet başvurusunun yapılması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

            Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. adına verilen teklif zarfının tetkikinden, şirketi temsil ve ilzama şirket müdürü Atilla Demirel’in yetkili kılındığı, anılan şahsın yetkili olduğunu tevsik eden Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirkülerinin teklif zarfı kapsamında sunulduğu, şikayet başvurusunun da şirketi temsilen Atilla Demirel tarafından yapıldığı görülmüştür.

 

            Başvuru sahibince teklif zarfı kapsamında sunulan “Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri”nin asıl veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri olmadığı yönünde idarece her hangi bir tespit yapılmadığından, anılan tebliğ düzenlemesi gereği idarece başvurunun esasına yönelik inceleme yapılmaksızın başvurunun usulden reddedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmamakla birlikte, bu aykırılık işin esasına etkili görülmemiştir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İlanın 4.3.2.7 nci ve idari şartnamenin 7.3.2.7 nci maddesinde, “Firmalar teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere teknik şartnameye cevaplar adı altında sırasıyla ve tek tek cevap vereceklerdir. Cevaplar orijinal dokümanlar üzerinde işaretlenerek belgelendirilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

Teknik şartnamenin 2.3.2 nci maddesinde, “Teklif edilen masanın boyutları en az 205x80 cm olmalıdır.” şeklinde teknik kritere yer verildiği,

 

Başvuru sahibinin sunduğu teknik şartnameye verdiği cevaplarda, teklif edilen masanın boyutlarının en az 205x80 cm olduğunun belirtildiği ve cihaza ilişkin orijinal dokümanda ise masa yüzeyi 2000 x 770 mm olarak belirtildikten sonra parantez içinde“2200 mm opt” ibaresine yer verildiği görülmüştür.

 

Uygun sayılmayan belgelerin uygun sayılmama gerekçelerine ilişkin tutanakta, başvuru sahibinin teklifi, taraflarınca sunulan cihazın, hastanın yatırıldığı masa yüzeyi boyutunun 2000x770 mm (2200 mm opt) olmasından dolayı teknik şartnamenin 2.3.2 nci maddesine uymadığından değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen ve ilan ile idari şartnameye dercedilen düzenleme gereği, teknik şartnameye verilen cevaplar ve bu cevapların doğruluğunun tevsiki maksadıyla cevapların cihaza ilişkin orijinal dokümanlar üzerinde işaretlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeyle, tekliflerin değerlendirme aşamasında, teknik şartnameye verilen cevaplar ile cihaza ilişkin orijinal dokümanların bir bütün halinde, isteklilerce teklif edilen cihazların teknik şartnameye uygun olup olmadığına esas teşkil edeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tek başına teknik şartnameye verilen cevapların yeterli kabul edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda, her ne kadar başvuru sahibince teknik şartnameye verilen cevaplar, teklif ettiği cihazın idarece istenen teknik kriterleri karşıladığı yönünde ise de, cihaza ilişkin orijinal dokümanlarda, “table top size” yani masa yüzeyi boyutu 2000x770 mm olarak gösterildikten sonra masa yüzeyinin boyuna “2200 mm opt.” yani isteğe bağlı (ihtiyari) şeklinde ibareye yer verilmesi ve masa yüzeyinin enine ilişkin isteğe bağlı her hangi bir başka değere yer verilmemesi ancak masa yüzeyinin boyuna ilişkin idarece istenen 205 cm’lik değerin isteğe yönelik üretim gereği karşılandığı, enine ilişkin idarece belirlenen 84 cm’lik değerin karşılanmadığı görülmektedir. Bu nedenle, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul