• Karar No: 2007/UM.Z-1130
  • Toplantı No: 2007/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 22.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/013
Gündem No :105
Karar Tarihi:22.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1130
Şikayetçi:
 Silver Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., Vekili: Av. Bekir Şahin İnönü Caddesi 38/309 Güngören/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7679
Başvuruya konu ihale:
 2006/190398 İhale Kayıt Numaralı “Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 07.01.68.0105/2007-15 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından 02.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Çok Kişilik Basınç Odası ve Donanımları” ihalesine ilişkin olarak Silver Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş.’nin 12.03.2007 tarih ve 7679 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri ancak tekliflerinin banka referans mektubunda kredilerle ilgili bilgi olmaması ve mali durum bildiriminin bulunmadığı, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı bunun doğru olmadığı, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, başvurunun avukat aracılığıyla olması nedeniyle vekaletnamede baro pulunun bulunmadığı tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 12.03.2007 tarihli Kurum yazısının 16.03.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliği üzerine tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 16.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerden baro pulunun süresinde tamamlanmasına rağmen asile ait imza sirkülerinin aslı veya avukat/noter onaylı örneklerinin (21.03.2007) süresinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idari yargı yerlerinde açılan davaları temyizen incelemekle görevli bulunan Danıştay 13. Dairesi bir çok kararında (örneğin E.2006/1315, K.2006/2322; E. 2005/6611, K.2006/1311);  “ itirazen şikayet başvuruları üzere Kamu İhale Kurulunun hangi kararları alacağının Yasayla belirlenmesi, bunlar arasında dilekçenin reddine ilişkin bir karar türüne ve bazı koşulları taşımayan itiraz dilekçelerinin incelenmeksizin reddine olanak tanıyan bir usule de yer verilmemesi karşısında, itiraz incelenmesini ortadan kaldıran böyle bir usulün Kurulca yönetmelikle getirilmesinin hukuki dayanağı olmadığı aşikardır.”  gerekçesine yer vermek suretiyle itirazen şikayet başvurusu dilekçelerindeki bazı eksikliklerden dolayı, dilekçenin reddi veya başvurunun reddi gibi bir karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

 

            Bu itibarla; ihale işlem dosyası içinde bulunan ve dosyanın incelenmesiyle anlaşılabilecek hususların dilekçede belirtilmemiş olmasına dayanılarak başvurunun reddedilmemesi gerekmektedir.

 

            Belirtilen nedenlerle; 4734 sayılı Kanunda belirlenen usul ve sürelere uygun olarak yapılan “İtirazen şikayet” başvurusunun esasının incelenmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                              K.Nejat ÜNLÜ                                                                                                                                  Kurul Üyesi                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul