• Karar No: 2007/UM.Z-1131
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :4
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1131
Şikayetçi:
 Öz Akyel Medikal İnş. San. Tic. A.Ş. Ali Emiri 5. Sok. Müşavirler Apt. NO:|3/D Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği Mardin Merkez Nur Mah. Vali Ozan Cad. 1 47100 Yenişehir/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.02.2007 / 4309
Başvuruya konu ihale:
 2007/472 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı(1. Kalem - Ana Monitör 1 Adet, 2. Kalem - Hastabaşı Monitörü 14 Adet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.03.2007 tarih ve 07.00.80.0162/2007-6E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem - Ana Monitör 1 Adet, 2. Kalem - Hastabaşı Monitörü 14 Adet)” ihalesine ilişkin olarak Öz Akyel Medikal İnş. San. Tic. A.Ş.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 31.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.02.2007 tarih ve 4309 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Mardin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.02.2007 tarihinde yapılacak 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı ihalesine teklif vermek için ihale dokümanını satın aldıkları, ancak ihale dokümanını incelediklerinde teknik şartnameye uymadıklarını ve bazı değişiklikler yapılması halinde teknik şartnameye uyacakları ve böylelikle ihaleye katılımın ve rekabetin sağlanabileceği düşüncesi ile idareye şikayet başvurusunda bulundukları, ancak teknik şartnamenin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olarak hazırlandığı gerekçesi ile idarece başvurularının reddedildiği, oysa teknik şartnamenin Kanunun anılan maddesindeki; “…bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlanacaktır..” ibaresine aykırı olduğu iddia edilerek, kamu yararı ve hazine menfaati için ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilebilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulduğu, bu amaçla 14.02.2007 tarihli yazımız ile görüş istendiği, hasta başı monitörü ve merkezi monitör cihazı alımı ihalesi için idarece hazırlanan teknik şartnamede rekabeti engelleyici maddelerin olduğunun iddia edildiği ve bu nedenle teknik şartnamenin bazı maddelerinde değişiklik talep edildiği belirtilmek üzere;

 

İdarece hazırlanan teknik şartname yazımız ekinde gönderilmek suretiyle, başvuru sahibi tarafından değişiklik talep edilen maddelere ilişkin açıklamalar;

 

1- Teknik şartnamenin “Madde 2: Monitörlerin en az 12 inç diagonal TFT LCD medikal tip renkli ekranı olmalıdır.” maddesinin “en az 10.4 inç TFT LCD ekran” olarak değiştirilmesi,

 

2- Teknik şartnamenin “Madde 6: Teklif edilecek modüler veya multikonnektör özellik sayesinde aşağıdaki parametrelerin izlenmesi için gerekli girişler ve modüller bütün cihazlarda standart olarak bulunacaktır.

 

EKG/Solunum, invaziv basınç ölçümü (en az 2 kanal) (sistolik, diastolik, ortalama), Non-invaziv kan basıncı ölçümü (sistolik, diastolik, ortalama), SpO2., ısı (2 Kanal), EtCO2 (Mainstreem) Kardiyak output” maddesinin “Teklif edilecek cihazlar modüler veya multikonnektör özellik sayesinde aşağıdaki parametrelerin izlenmesi için gerekli girişler ve modüller bütün cihazlarda standart olarak bulunacaktır ve kardiyak  output  ibaresi teklif edilecek cihazlarda aşağıdaki parametreler izlenebilmelidir. EKG/Solunum, invaziv basınç ölçümü (en az 2 kanal) (sistolojik, diastolik, ortalama), SpO2., ısı (2 Kanal), ETCO2 (Mainstreem veya sidestream) parametreleri izlenebilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

 

3- Teknik şartnamenin 12., 19., ve 21 inci maddesinin tamamen çıkarılması,

 

4- Teknik şartnamenin “Madde 14: EKG Kazanç seçilebilmeli ve kalp atım hızı aralığı en az 30-250 atım/dakika arasında olmalıdır.”  ibaresinin “Kalp atım hızı aralığı yetişkinlerde en az 15-300 bebek ve çocuklarda 15-350 atım/dakika arasında olmalıdır.” olarak, “Cihazın solunum hızı ölçümü en az 10-100 solunum/dakika aralığında olmalıdır.” ibaresinin “en az 0-150 soluk dakika aralığında olmalıdır.” şeklinde değiştirilmesi,

 

5- Teknik şartnamenin “Madde 15: SpO2 ölçüm aralığı %30- %100 arasında olmalıdır.” ibaresinin “En az %0 ile %100 arasında olmalıdır.” şeklinde değiştirilmesi,

 

6- Teknik şartnamenin 14 üncü maddesi ile istenilen “14 adet cihaz için verilecek toplam yedek parça ve aksesuarları” listesinin 9 uncu maddesinin tamamen çıkarılması,

 

(NOT: Teknik şartnamenin 14 üncü maddesi için idarece bir zeyilname düzenlenerek istenilen adetler ayrıca belirtilmiştir.)

 

7- Teknik şartnamenin “B. Merkezi monitör ünitelerinin vazgeçilmez teknik özellikleri” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan “Teklif edilecek merkezi monitör cihazına istendiğinde hastabaşı monitörleri kablolu ve telemetrik olarak aynı anda bağlanabilmelidir.” ibaresinin “Veya telemetrik olarak aynı anda bağlanabilmelidir.” şeklinde değiştirilmesi,

 

8- Teknik şartnamenin “B. Merkezi monitör ünitelerinin vazgeçilmez teknik özellikleri” başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde sayılan parametrelerden “CO parametresinin” çıkarılması,

 

Şeklinde olup, buna göre; başvuru sahibinin teknik şartnamenin ilgili maddeleri hakkında talep etmiş olduğu değişikliklerin 4734 sayılı Kanunun 12 inci maddesinde yer alan “Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”  ifadesi çerçevesinde incelenerek oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin Kurumumuza bildirilmesi istenmiştir.

 

Alınan 21.03.2007 tarihli cevabi yazı ekinde; “Teknik şartnamenin ikinci maddesinde geçen “Monitörlerin en az 12 inç diagonal TFT LCD medikal tip renkli ekranı olmalıdır.” ifadesinde monitör boyutunun en az 10.4 inç’e indirilmesine gerek olmadığı düşünülmektedir. Çünkü piyasada bu koşulları sağlayabilecek çok sayıda ürün olduğu bilinmektedir.

 

Teknik şartnamenin altıncı maddesinde istenen şartlar doğrudan cihazın işlevselliği ve fonksiyonelliği ile ilgili olduğu için değiştirilmesinin uygun olmayacağı düşünülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 12., 19. ve 21. maddelerinin tamamen çıkarılması istenmiş olup her üç maddenin de cihazın işlevselliği ile ilgili olduğu görülmüş olup teknik şartnameden çıkarılmasının uygun olmayacağı düşünülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 14 üncü maddesinde geçen “EKG Kazanç seçilebilmeli ve kalp atım hızı aralığı en az 30-250 atım/dakika arasında olmalıdır.”  şartı ile “Cihazın solunum hızı ölçümü en az 10-100 solunum/dakika aralığında olmalıdır.” şartlarının değiştirilmesine gerek olmadığı çünkü itiraz sahibi firmanın değiştirilmesini istediği değerlerin teknik şartnameyi zaten karşılar nitelikte olduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 15. maddesinde geçen “SpO2 ölçüm aralığı %30- %100 arasında olmalıdır.” şartının değiştirilmesine gerek olmadığı, çünkü itiraz sahibi firmanın değiştirilmesini istediği değerlerin teknik şartnameyi zaten karşılar nitelikte olduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 14 üncü maddesi ile istenilen “14 adet cihaz için verilecek toplam yedek parça ve aksesuarları” listesinin 9 uncu maddesinin teknik şartnameden çıkarılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir.

 

İtiraz sahibi firma tarafından; teknik şartnamenin “B. Merkezi monitör ünitelerinin vazgeçilmez teknik özellikleri” başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde yer alan  “Teklif edilecek merkezi monitör cihazına istendiğinde hasta başı monitörleri kablolu ve telemetrik olarak aynı anda bağlanabilmelidir.” ibaresinin “Veya telemetrik olarak aynı anda bağlanabilmelidir.” şeklinde değişimi istenmiş olup bu değişiklik ile cihaz işlevselliği ve kullanım fonksiyonelliğinin düşeceği düşünülmektedir.

 

İtiraz sahibi firma tarafından; teknik şartnamenin “B. Merkezi monitör ünitelerinin vazgeçilmez teknik özellikleri” başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde sayılan parametrelerden “CO parametresinin” çıkarılması istenmiş olup, buna gerek olmadığı, çünkü CO parametresinin cihaz işlevselliğini etkileyen bir parametre olduğu düşünülmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede ihalenin şikayete konu kalemleri için üç adet teklif verildiği hususu da tespit edilmiş olup alınan teknik görüş ile birlikte yapılan değerlendirmede başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul