• Karar No: 2007/UM.Z-1133
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :6
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1133
Şikayetçi:
 Ayel İnş. San.Turz. Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti., Nasuh Akar Mah. 26.Sok. 6/5 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 55139 Kurupelit/SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.02.2007 / 6186
Başvuruya konu ihale:
 2006/183868 İhale Kayıt Numaralı “Y-Portlu Serum Seti (iğnesiz) Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.03.2007 tarih ve 07.01.37.0027/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Y-Portlu Serum Seti (iğnesiz) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ayel İnş. San.Turz. Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.02.2007 tarih ve 6186 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarınca sunulan teklifin, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin ikinci paragrafında “ihale tarihi” ibaresinin yer almadığı, imalatçı sanayi sicil belgesinin verilmediği ve teklif edilen malzeme ile ilgili tanıtıcı katalog verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece ileri sürülen gerekçelerin yanlış, eksik ve geçersiz olduğu,

 

            İdari şartnamenin 7.1.d maddesinde belirtilen yazılı taahhütname metninin orijinal metninde de “ihale tarihi” ibaresinin yer almadığı,

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenen, imalatçının sanayi sicil belgesi verilmemesinin nedeninin teklif edilen ürünün ithal ürün olması, yerli ürün olmaması, teklif edilen ürünle ilgili “CE” ve “ISO” belgesinin sunulduğu, bu belgelerin içeriği incelendiğinde üretici ile ilgili bilgilerin görüleceği, dolayısıyla istenilen imalatçı sanayi sicil belgesinin ithal ürünler için değil, yerli üreticiler için gerekli olduğu,

 

İdari şartnamenin 7.3.3 maddesinde istenen tanıtıcı katoloğun verilmemesinin nedeninin ürünle ilgili numune istenmesi olduğu, numune istenilmediği durumlarda tanıtıcı katoloğa ihtiyaç olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            İdari şartnamenin 7.1 maddesi (d) bendinin, “Bu şartnamenin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname”,

 

7.3.1 maddesinin, “a) istekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi verilmesi”,

 

7.3.3 maddesinin, “Teklif edilen malzemeyi tanıtıcı katalog verilmeli ve teknik değerlendirmede kullanılmak üzere 100 adet numune verilmelidir.”,

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama YönetmeliğininÜretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik  belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde, “İdarelerce alımın özelliği gözönünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile  yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

        

            a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi  ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının  sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.

 

İhale konusu işin özelliğine göre gerek duyulduğu takdirde isteklinin araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunup bulunmadığı ile varsa bu faaliyetlerini yürüttüğü birimine ilişkin belgeler de ayrıca istenilebilir.

 

İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi yeterlidir.” hükmü,

 

“Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde, “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir” hükmü,

 

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 30 uncu maddesinde, “…Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. … Yabancı istekliler, ihale dokümanında istenen belgelerin, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunarlar. Bu belgelerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılanların isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde  bu duruma ilişkin yazılı beyanlarını verirler. Ancak bu hususun yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.” hükmü mevcuttur.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından 10 uncu madde taahhütnamesinin sunulduğu, “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin yer almadığı, idare tarafından ihale dokümanı içerisinde isteklilere verilen 10 uncu madde taahhütnamesine ilişkin standart formda “ihale tarihi itibariyle” ifadesinin yer aldığı, ancak söz konusu belgenin ihale tarihi olan 09.01.2007 tarihinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibince, teklif edilen ürüne ilişkin olarak düzenlenen yetkili satıcılık belgesinin idareye sunulduğu, ancak imalatçının sanayi sicil belgesi yada ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş dengi bir belgenin sunulmadığı, diğer taraftan idari şartnamenin 7.3.3 maddesinde teklif edilen malzemeyi tanıtıcı katalog istenmesine karşın başvuru sahibi tarafından kataloğun sunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından idareye sunulan, 10 uncu maddeye ilişkin taahhütname kabul edilse bile, imalatçının sanayi sicil belgesi veya dengi belge ile ürünü tanıtıcı kataloğu sunmadığından dolayı, teklifin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükmü uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihale komisyonunca yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İhaleye teklif veren isteklilerin vermeleri gereken belgelerden birisi “İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”dir.

            Bu taahhütnameye ilişkin standart formda, taahhüdün “imza tarihi” itibariyle verilmesi öngörürken Kamu İhale Kurumunca, taahhüdün “ihale tarihi” itibariyle verilmesi yolunda standart formda değişikliğe gidilmiştir. Ancak bazen idareler hazırladıkları dokümanlara eski formu koymakta, bazen istekliler eski formu kullanmakta olup, salt bu nedenle ihalelerden değerlendirme dışı kalanların sayısında zaman içinde bir azalma olmamış, ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini sunan bir çok isteklinin teklifi yalnızca bu nedenle  değerlendirilmemektedir.

 

            Bu gibi durumlarda;

 

            1.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini içeriyor, taahhütnamede imza tarihi yer alıyorsa ve bu tarih “ihale tarihi” ile aynı ise maksadın hasıl olduğundan hareketle bu taahhütnameyi doğrudan geçerli kabul etmek gerekmektedir.

 

            2.Yöntem : Eğer söz konusu taahhütname “imza tarihi” ibaresini taşıyor ancak taahhütnamede tarih yoksa veya ihale tarihinden önceki bir tarihi belirtiyorsa bunu bilgi eksikliği kapsamında değerlendirerek 4734 sayılı kanunun 37.maddesi uyarınca bu eksikliğin giderilmesinin istenmesi yoluna gidilmelidir.

 

            Somut ihalede;

 

Şikayetçinin  sunduğu taahhütnamede 09.01.2007 tarihi yer almakta olup bu tarih

ihale tarihi olduğundan bu belgenin doğrudan geçerli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; Kurul kararında bu hususun bir aykırılık olarak belirlenmesine katılmıyoruz.

 

 

 

              K.Nejat ÜNLÜ                     Adnan ZENGİN                           Bilal KARACA

               Kurul Üyesi                            Kurul Üyesi                                 Kurul Üyesi                                      

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul