• Karar No: 2007/UM.Z-1136
  • Toplantı No: 2007/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 26.03.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/014
Gündem No :9
Karar Tarihi:26.03.2007
Karar No :2007/UM.Z-1136
Şikayetçi:
 Bioses Biyomedikal Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi Güler Sokak Kat :4/14 4.Levent/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, 100.Yıl Mah. Gürşah Sk. 2 59100 / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.02.2007 / 4945
Başvuruya konu ihale:
 2006/161832 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımı (1 Adet Elektrokoter, 1 Adet Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Kalemleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2007 tarih ve 07.01.11.0185/2007-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 22.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Malzeme Alımı (1 Adet Elektrokoter, 1 Adet Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Masası Kalemleri)” ihalesine ilişkin olarak Bioses  Biyomedikal  Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti.’nin 26.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.02.2007 tarih ve 4945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Raporda iddiaların incelenmesi kapsamında incelenen başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak, mevzuata aykırı oldukları tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine

 

Raporda itirazen şikayet kapsamında incelenen başvuru sahibinin birinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak, şikayet konusu kalemlere ilişkin tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Şikayet konusu kalemlere ilişkin tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teklif verdikleri “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası” kalemine ilişkin olarak, teklif ettikleri cihaz teknik şartnameye uygun olmasına karşın, teklifleri idarece değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

2) Teklif verdikleri diğer bir kalem olan “Elektrokoter Cihazı”na ilişkin teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret eder şekilde hazırlandığı,

 

            3) “Elektrokoter Cihazı”na ilişkin teknik şartname tek bir firmayı işaret eder şekilde hazırlanmasına karşın, bu kaleme ilişkin olarak teklif ettikleri cihazın, idarece alımına karar verilen cihazın gerçekleştirebileceği tüm tıbbi işlemleri yerine getirebilecek nitelikte olduğu,

 

            İddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince “Çift Kollu Tavan Tip Ameliyat Lambası” kalemine “Nison” marka “Heal Force Toplite P 6060” model ikili tavan ameliyat lambasının teklif edildiği, 

 

İdarece, başvuru sahibi tarafından teklif edilen ameliyat lambasının, ilgili teknik şartnamenin 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. maddelerine uygun olmadığından bahisle başvuru sahibinin bu kaleme ilişkin teklinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Başvuru sahibince, teklif ettiği cihazın idarece teknik şartnamede tanımlanan cihazdan bazı özellikleri itibariyle daha üstün olduğu ve istenen teknik kriterleri karşıladığı iddialarıyla idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayet başvurusunun esasına yönelik cevap verilmeden İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırılıktan şikayetin reddedildiği görülmüştür.

 

Akademik bir kuruluştan, “Teklif edilen cihazın ilgili teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı, eğer bire bir teknik şartname karşılanmıyor ise, başvuru sahibince teklif edilen ürünün idarece istenilen özelliklerden üstün özellikte olup olmadığı”   hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte, Nison marka Heal Force Toplite P 6060 model çift kollu tavan tipi ameliyat lambası teknik şartnamenin; 1. maddesine uyumlu olmadığı çünkü ilgili maddede her bir başlıkta dört reflektör bulunması istenmiş olup teklif edilen cihazda her bir başlıkla bir reflektör olduğu görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 2. maddesinde cihaz tavan yüksekliği en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya uygun olması istenmiş olup cihaz eklerinde bu değeri doğrulayan yazılı bir ifadeye rastlamamıştır. Ancak cihazın 2900 mm - 3160 mm gölgesiz ışık verdiği belirtilmiştir. Buradan hareketle cihazın ilgili maddeyi karşıladığı düşünülmektedir.

 

Teknik şartnamenin 3. maddesinde geçen "Aydınlatma başlığının çapı ve fizik ölçüleri firma tekliflerinde ayrıntılı olarak belirtilmelidir." koşulunu karşılayıp karşılayamadığı cihaz eklerinde ayrıntılı olarak görülememiştir.

 

Teknik şartnamenin 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.. 11. ve 12. maddelerinin cihaz tarafından karşılandığı görülmüştür.

 

Teknik şartnamenin 13. maddesinde geçen "Aydınlatma baslığının yükseklik ayarı 800 mm civarında olmalı ve ayarlanan yükseklikte ve pozisyonda durabilmesi için emniyetli, kendi kendisini sabitleyen mekanizması olmalıdır." şartı istenmiş olup cihaz eklerinde başlığın yükseklik ayarı için verilmiş sayısal bir ifadeye rastlanmamıştır. Ancak bu kategorideki cihazların tümünün bu özelliğe sahip olduğu bilinmektedir.

 

Teknik şartnamenin 14. maddesinde geçen "Her bir aydınlatma başlığının hareket yarıçapı 1350 mm den az olmamalıdır." koşulu aranmış olup cihaz eklerinden bu şartı sağlayan açık bir sayısal ifadeye rastlanmamıştır.

 

Teknik şartnamenin 15. ve 16. maddelerinin cihaz tarafından karşılandığı görülmüştür. hususlarına yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında var olan bilgi ve belgeler ile akademik kuruluştan alınan teknik görüş doğrultusunda, başvuru sahibince teklif edilen cihazın idarece hazırlanan teknik şartnamede yer alan teknik kriterlerin hepsini karşılamadığından bahisle, bu kaleme ilişkin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

 

         2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

  Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak Akademik kuruluştan, “Elektrokoter Cihazına ilişkin teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret eder şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı” hususunda da teknik görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte, “Elektrokoter cihazı teknik şartnamesinin ise belli bir marka ve modeli işaret edecek şekilde hazırlandığı düşünülmektedir.” hususlarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde;

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.”  hükmü yer almaktadır.

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamenin belli bir marka ve modeli işaret edecek şekilde hazırlanması anılan Kanun hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibince “Elektrokoter Cihazı” kalemine “Shangai Lishen” marka “Heal Force EB 03” model elektrokoter cihazı teklif edildiği,

 

İdarece, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın ilgili teknik şartnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (a, b, c, d, e, f, g, h), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (a, b, c, d, e, f, g, h, ı, i, j, k, j, m, n, o) maddelerine uygun olmadığından bahisle başvuru sahibinin bu kaleme ilişkin teklinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Akademik kuruluştan, “Teklif edilen cihazın ilgili teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığı, eğer bire bir teknik şartname karşılanmıyor ise, başvuru sahibince teklif edilen ürünün idarece istenilen özelliklerden üstün özellikte olup olmadığı” hususlarında da teknik görüş sorulmuştur.

 

Alınan teknik görüşte, başvuru sahibinin teklif ettiği elektrokoter cihazın idarece alımı yapılması düşünülen elektrokoter cihazının gerçekleştirebileceği işlemleri yerine getirip getirmeyeceği hususunda her hangi bir değerlendirmeye rastlanılmamış olmakla birlikte, teknik görüşte yer alan “Elektrokoter cihazı teknik şartnamesinin ise belli bir marka ve modeli işaret edecek şekilde hazırlandığı düşünülmektedir.” şeklindeki değerlendirmeden, başvuru sahibince teklif edilen cihazın, elektrokoter cihazına ilişkin teknik şartnamede yer alan teknik kriterleri karşılamadığı kanaatiyle, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde bu yönüyle mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  

 

            B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1) İhalenin “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Alımı” kalemine ilişkin teknik şartnamenin 2 nci maddesinde, “Cihaz tavan yüksekliği ortalama en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya uygun olmalıdır.” şeklinde düzenlemeye verildiği,

 

Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce teklif edilen ameliyat lambasının teknik şartnameye uygunluk cevabında, cihazın tavan yüksekliğinin en az 2550 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya elverişli olduğunun belirtildiği, ayrıca bu hususu tevsik etmek maksadıyla cihaza ilişkin katalogun ilgili bölümünün belirtildiği ancak, katalogun tetkikinden bu hususun net olarak anlaşılamadığı,

 

İdarece, Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın anılan teknik şartnamenin 2 nci maddesinde yer verilen teknik kriteri karşılamadığından bahisle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece hazırlanan teknik şartnamede yer alan tavan yüksekliğine yönelik en az 2750 mm”  ibaresinden, ameliyathane tavan yüksekliğine uygunlukta alt sınır değere önem atfedildiği, alt sınır değerin sağlanmasının gerektiği anlaşılmaktadır. Anılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk cevabından, teklif edilen cihazın idarece istenen değerden daha düşük yükseklikteki ameliyathanelerde dahi kullanılmaya elverişli olduğu, bu itibarla, idarece istenen teknik kriteri evleviyetle sağladığı, dolayısıyla  Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın, idarece aranan teknik kriteri sağlamadığından bahisle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan anılan kaleme teklif veren başka bir istekli Coşkun Aydın –İstanbul Tıp tarafından “Ö.M.S” marka “Ö.M.S-255” model tavan tipi ameliyat lambasının teklif edildiği, anılan istekli tarafından sunulan cihazın teknik şartnameye uygunluk cevabında, teklif ettikleri cihazın tavan yüksekliği ortalama en az 2750 mm olan ameliyathanelerde kullanılmaya elverişli olduğu belirtildiği, cihazın genel tanıtımına yönelik olarak teklif dosyası kapsamında sunulan tanıtıcı dokümandan, lambanın tavan yüksekliği 225 cm ve daha yüksek ameliyathanelerde kullanılabilecek yapıda olduğunun belirtilmesine karşın, idarece 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri arasında yer alan eşitlik ilkesine aykırı işlem tesis edilerek Met Tıp Cihazları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin elenmesine rağmen ihalenin Coşkun Aydın –İstanbul Tıp üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

2) İhale ilanın 4.3.1 ve idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde, ”İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tetkiki neticesinde; “İdarenin adı” bölümüne “İstanbul Özel İdaresini Temsilen İstanbul Valisi …”,“Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı” bölümüne “İstanbul Tıp Cerrahi Alet Tıbbi Malzeme İth. İhr. İmalat ve Dahili Ticaret” yazıldığı ve İl Sağlık Müdür vekilinin adı ve soyadı yazılarak imzalandığı görülmüştür.

 

İş deneyim belgelerinde, “idarenin adı” bölümüne iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işin sahibi idarenin adının yazılması, “yüklenicinin adı, soyadı veya unvanı” bölümüne, iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işin yüklenicisinin, eğer gerçek kişi ise, adı ve soyadı eğer gerçek kişi değil bir tüzel kişi ise, o tüzel kişinin unvanı yazılması ve iş deneyim belgesi düzenlenmesine mesnet teşkil eden işe ilişkin sözleşmeyi yapmaya yetkili makam veya yetki devri yapılmış görevliler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilerek imzalanması gerekmektedir. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, iş sahibi idare olarak İstanbul İl Özel İdaresi gösterilmesine karşın ihale konusu işe ilişkin sözleşme yapmaya yetkili makama veya yetki devri yapılmış görevli olarak İl Sağlık Müdürü vekilinin adı, soyadı ve imzası yer almaktadır. Ayrıca yüklenici gerçek kişi olmasına karşın iş deneyim belgesinde yüklenicinin ad ve soyadına yer verilmeyip ticaret unvanı ekine veya işletme adına yer verilmiştir. Bahsedilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde idarece kamu ihale mevzuatına uygun olmayan iş deneyim belgesinin, belgede yer alan çelişkili hususlar araştırılmaksızın bu haliyle kabul edilmesinde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvuru konusu “Elektrokoter Cihazı Alımı” kalemine ilişkin olarak, ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            2) Başvuru konusu “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası Alımı” kalemine ilişkin olarak,

a) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan  ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

            b) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru sahibi istekli ihale dokümanını 17.10.2006 tarihinde satın almış, ihaleye teklif vermiş, ancak tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında (idareye başvuru tarihi 26.01.2007) elektrokoter cihazına ilişkin teknik şartnamenin tek bir firmayı işaret ettiği iddiasıyla ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

İhalelere karşı yapılacak şikayet ve itirazen şikayet başvurularının temel usul ve esas kuralları 4734 sayılı Kanunun 54-56 maddelerinde düzenlenmiş, uygulamanın ayrıntıları ise İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Kanunun “İnceleme Talebinde Bulunulması” başlıklı 54 üncü maddesinde;

“İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Kanunda belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir.”

“İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

Bu şikâyetler;

a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.” Hükümleri bulunmaktadır.

Kanunun yukarıya alınan 55 inci maddesinin birinci fıkrasında, idarenin kendisine yapılacak şikayet başvurularında aramak zorunda olduğu kabul koşulları belirtilmiş, bu koşullardan birisi olarak şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmış olması hususu zikredilmiştir.

Kanunda “idarece dikkate alınır” ifadesiyle ve koşulların oluşmadığı durumlar için ifadenin mefhumu muhalifinden “idarece dikkate alınmaz” içeriğiyle emredici bir düzenlemenin öngörüldüğü anlaşılmaktadır.

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Başvuru süresi” başlıklı (I/A-2) maddesinde de;

“4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca idareye şikayet başvurusu sözleşme imzalanmamışsa ve yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa dikkate alınacaktır.

İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu eylem veya işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olup, süreler; ilgisine göre tebliğ, ilan, bildirim veya şikayete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

İhale veya ön yeterlik dokümanına karşı yapılacak başvurularda, ihale veya ön yeterlik dokümanının satın alındığı tarih, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarih olarak kabul edilecektir.”

Denilmek suretiyle, ihale dokümanına yönelik başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde yapılması gerektiği hususuna açıklık getirilmiştir.

Öte yandan aynı Tebliğin (I/A-2) maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca “teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi” zorunludur. İhaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı ve ihale dokümanının içeriğine yönelik şikayet başvurusunda bulunamayacaklardır. Dolayısıyla, ihale dokümanının içeriğine karşı şikayet başvurusunda bulunma süresi, onbeş günlük şikayet başvuru süresi dolmamış olsa dahi, ihaleye teklif verilmesiyle sona erecektir. İhaleye teklif veren isteklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları ve ihale dokümanı içeriğine ilişkin şikayet başvurularını ihaleye teklif vermeden önce yapmaları ve bu hususu tevsik etmeleri gerekmektedir.”

Hükmü bulunmaktadır.

İncelenen ihalede, istekli, ihaleye teklif verdikten sonraki bir tarihte, ihale dokümanına yönelik şikayet başvurusunda bulunmuştur.

Belirtilen nedenlerle, usulüne uygun biçimde yapılmayan başvurunun süre yönünden reddedilerek tespit edilen aykırılıkların idareye bildirilmesi gerektiği görüşüyle ihalenin iptali şeklinde oluşan karara katılmıyoruz.

 

 

 

Dr. Hasan GÜL                     Yaşar GÖK                Ahmet ÜLKER

      Başkan                            Kurul Üyesi                 Kurul Üyesi            

                                                          

           

 

KISMEN KARŞI OY

           

            İhalenin “Çift Kollu Tavan Tipi Ameliyat Lambası” kalemine ilişkin şartname hükmü açık, net, objektif değerlendirmeye elverişli olarak düzenlenmediğinden, bu kaleminde iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla karara kısmen katılmıyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

                                    Adnan ZENGİN                                Nejat ÜNLÜ                         

                                       Kurul Üyesi                                    Kurul Üyesi           

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul