• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-116
  • Toplantı No: 2008/001
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.01.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Uyarı:
Bu karardaki yazım hatası,07.01.2008 tarih ve 2007/UM.Z-116 sayılı kurul kararı ile düzeltilerek, düzeltilmiş hali 02.04.2007 tarih, 2007/UM.Z-1162 olmuştur.
Toplantı No :2008/001
Gündem No :93
Karar Tarihi:07.01.2008
Karar No :2007/UM.Z-116
Şikayetçi:
 Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Koza Sokak No:49/3 G.O.P./ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü,Talasyolu 38000 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.11.2007 / 35304
Başvuruya konu ihale:
 2007/119168 İKN|li “Tıbbi Sarf Depo, KBB ve Üroloji Üniteleri İçin Sarf Malzeme Alımı” İhalesinin “91. Kalem Kan Şeker Stigi” Kısmı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

31.12.2007 tarih ve 07.09.59.0105/2008-68E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce 14.09.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Sarf Depo, KBB ve Üroloji Üniteleri İçin Sarf Malzeme Alımı” İhalesinin “91. Kalem Kan Şeker Stigi” Kısmına ilişkin olarak Grup H.E.R Sağlık Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 21.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.11.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  29.11.2007 tarih ve 35304 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olmalarına rağmen, tekliflerinin teknik şartnameye aykırı olduğu ve aynı şartnamenin 11 inci maddesinde istenilen bilgilerin tekliflerinde yer almadığı gerekçesiyle ihale dışı bırakıldıkları iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak:

 

12.11.2007 tarihli ihale komisyon kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan; “Stribin, neonatal (yeni doğan) kullanım onayı olmalıdır.” düzenlemesine uygun olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı ifadesine yer verilmiştir. Bunun üzerine anılan isteklinin 21.11.2007 tarihinde idareye yaptığı şikayet başvurusuna karşı idarenin 22.11.2007 tarihli cevap yazısında; isteklinin teklif etmiş olduğu kan şeker stiginin teknik şartnamenin 3 üncü maddesinin yanı sıra 4, 9, 10, 13 ve 16 ncı maddelerine de uymadığı, ayrıca teknik şartnamenin 11 inci maddesinde  istenilen bilgilerin olmadığı ve bu yüzden teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla idare, ihale komisyon kararında başvuru sahibinin teklifini yalnızca teknik şartnamenin tek bir maddesine uygun bulmayarak değerlendirme dışı bıraktığını belirtmekle birlikte, şikayet başvurusuna vermiş olduğu cevap yazısında teklif edilen cihazın teknik şartnamenin beş ayrı maddesine daha uygun olmadığı hususuna yer vermiştir. 

 

Başvuru sahibinin teklifinin teknik şartnameye  uygun olup olmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla 07.12.2007 tarih ve 2314 sayılı yazı ile bir akademik kuruluştan başvuru sahibi isteklinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda görüş istenilmiş olup, 27.12.2007 tarih 9149 sayılı cevap yazısında;

 

Teknik şartname ile cihaza ait katalog bilgileri arasında aşağıdaki farklılıklar tespit edilmiştir.

 

1) Teknik şartnamede yeterli kanın damlatılmaması durumunda cihazın teste başlamaması ve 2 nci kez aynı stribe kan damlatılabilmesi istenmekte, ancak cihaz kataloğu sayfa 18’de belirtildiği üzere yeterli kan alınmaması durumunda kesinlikle aynı strip üzerine yeniden kan uygulanmaması belirtilmektedir.(Teknik Şartname madde 9)

 

2) Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen interferans etkilere kapalı olup olmadığı cihazın kataloğunda anlaşılamamıştır. (Teknik Şartname madde 11)

 

3) Teknik şartnamede hematokrit aralığı % 20-70 iken cihazın hematokrit aralığının % 20-60 olduğu anlaşılmaktadır. (Teknik Şartname madde
5 )

 

4) Teknik şartnamede nem aralığı % 10-90 olarak belirtilmiş, ancak cihazın % 85’in altında nemde çalışabildiği görülmüştür. (Teknik Şartname madde 13)

 

5) Teknik şartnamede hafıza kapasitesi >400 olarak belirtilmiş, cihaz kataloğunda hafıza kapasitesi 250 test olarak belirtilmiştir. (Teknik Şartname madde 17)

 

Yukarıdaki farklılıklar stribi kullanacaklar için özel şartlarda önemli olabilir. Dolayısıyla bu şartlara haiz başka kan şeker stribi olması durumunda diğer stribler tercih edilebilir.”

 

İfadelerine yer verilmiştir. 

 

Dolayısıyla idare isteklinin teklif etmiş olduğu kan şeker stiginin teknik şartnamenin 3, 4, 9, 10, 13 ve 16 ncı maddelerine uygun olmadığını belirtmekle birlikte, alınan teknik görüş yazısından kan şeker stiginin teknik şartnamenin 5, 9, 11, 13 ve 17 nci maddelerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik şartnamenin 11 inci maddesinde; “Stripler, ürik asit, askorbik asit (C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metabolitlerden etkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda anılan teknik görüş yazısının 2 nci maddesinde; cihazın kataloğundan teknik şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen interferans etkilere kapalı olup olmadığı anlaşılamadığı belirtilmiştir. Bu nedenle söz konusu iddia hakkında herhangi bir değerlendirme yapma olanağı bulunmamaktadır.

 

B- İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (ç) bendi uyarınca ödeneğin mevcut olup olmadığı yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, ihalenin 12.11.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile yaklaşık maliyetin üzerinde fiyat teklif eden Medil Medikal İletişim Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği XIII. maddesi (C) fıkrasında;

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.

 

İdarenin kullanılabilir ödenek tutarının ihale konusu alım tutarını karşıladığı anlaşılmakla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olmasına rağmen idarenin yukarıda anılan Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis ederek ihaleyi karara bağladığına ilişkin ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikteki işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasından sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince düzeltici işlem tesis edilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul