En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1162
  • Toplantı No: 2007/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/015
Gündem No :6
Karar Tarihi:02.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1162
Şikayetçi:
 Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş. Yeni Sahra, Barbaros Mah. Evren Cad. Çim Sokak No:15 Kadıköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Tıbbiye Caddesi Üsküdar / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8642
Başvuruya konu ihale:
 2006/185265 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 209 Kalem İlaç ve Serum Alımı (191. Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.03.2007 tarih ve 07.0192.0160/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 29.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 209 Kalem İlaç ve Serum (191. Kalem) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medifar Ecza Deposu İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin 20.03.2007 tarih ve 8642 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 29.01.2007 tarihinde gerçekleştirilen “209 kalem İlaç ve Serum Alımı” ihalesinde; 191 inci kalemdeki “Üç Odalı Nutrisyon Solusyonu Periferden” için idarece alınan kararın haksız rekabete sebep olduğu, en uygun ürünün alınmadığı, 191 inci kalemde verilen tekliflerin nasıl değerlendirileceği hususunda İdari Şartnamede açıklama yapılmadığı, değerlendirmenin hacim bazlı yada kalori bazlı yapılacağı belirtilmediğinden en avantajlı ürün formu ile ihaleye katılamadıkları ve ihalenin başka bir firmaya verildiği iddia edilmektedir.  

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı (ihale dokümanı satın alındığı) 27.12.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 23.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kurum’a itiraz edildiği, şikayet edilen hususun ihale dokümanına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Şikayet dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden başvurunun; ihaleye sunulan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.

 

            Bu nedenle başvuru sahibinin; talebiyle ilgili olarak süresi içerisinde idareye başvurduğu görüldüğünden, işin esasına geçilerek başvurunun “İtirazen şikayet” olarak incelenmesinin gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.

 

 

 

 

      Namık DAĞALP K.Nejat ÜNLÜ          Bilal KARACA          Muzaffer EREN

          II.Başkan                      Kurul Üyesi                Kurul Üyesi     Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul