• Karar No: 2007/UM.Z-1173
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :2
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1173
Şikayetçi:
 Medisis Medikal Sistemler Ltd. Şti., Adakale Sokak No:16/16 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Süleymaniye Mahallesi Şifahane Sokak 1-5 34470 Süleymaniye Eminönü/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.02.2007 / 5755
Başvuruya konu ihale:
 2006/189590 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvarları 91 Kalem Sarf Malzeme Alımı (68. Kalem - Hbs Ag Kart Test)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 07.01.26.0063/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2007 Yılı Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Laboratuvarları 91 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesinde 68. Kalem - Hbs Ag Kart Test alımına ilişkin olarak Medisis Medikal Sistemler Ltd. Şti.’nin 07.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 08.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 20.02.2007 tarih ve 5755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

24.01.2007 tarihinde yapılan 2006/189590 İKN’li 91 kalem Biyokimya Mikrobiyoloji, Patoloji Laboratuarı Sarf Malzemeleri Alımı ihalesine katıldıkları, Hbs Ag Kart Test alımında Onel firmasının rapidan tester marka ürünle en avantajlı teklif sahibi, firmalarının da organics immunocomb marka ürünle ikinci en avantajlı teklifi sahibi olduğu, ihale üzerinde bırakılan firmanın CE belgesinin Sağlık Bakanlığının 11.04.2006 gün ve 2006/43 sayılı Genelgesine uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanının 4.3.2 maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.2 maddesinde “İstekliler teklif edilen sarf malzemelerine ilişkin Teknik Şartnamede belirtilen şekilde CE, TSE, ISO, TÜV vb. kalite belgelerini sarf malzemelerinin Hastane Muayene Komisyonuna teslimi sırasında mutlaka ibraz edeceklerine dair Taahhütname vereceklerdir.” düzenlemesi yer almış, aynı husus İdari Şartnamenin 7.1.p maddesinde tekrarlanmıştır .

 

Hbs Ag Alımı Teknik Şartnamesinin 59.a.j maddesinde “Kitler orijinal ambalajlarda CE işareti altında onaylanmış kuruluşun numarasını da içerecek şekilde ithal edilmiş olarak teslim edilecektir” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan firma tarafından 24.01.2007 tarihinde “Teklif edilen ürünlerin üzerinde kaldığı taktirde kalite kontrol belgelerini muayene komisyonuna sunacaklarına” dair Taahhütname verilmiştir.

 

İhale ilanı ve İdari Şartnamede, CE belgesinin muayene ve kabul aşamasında sunulacağına ilişkin Taahhütnamenin sunulmasının istenilmesi, ihale üzerinde kalan firmanın da söz konusu Taahhütnameyi teklif dosyası içerisinde sunması nedeniyle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında yapılan bahse konu düzenlemeler nedeniyle ihale üzerinde bırakılan firmanın muayene ve kabul aşamasında teklif ettiği ürüne ilişkin sunacağı CE belgesinin, Sağlık Bakanlığının 11.04.2006 gün ve 2006/43 sayılı Genelgesine uygun olup olmadığı değerlendirilmesi Muayene ve Kabul Komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olan bir husustur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul