En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1174
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :3
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1174
Şikayetçi:
 Menekşe Ecza Deposu Medikal İtriyat San. Tic. Ltd. Şti., Hüseyin Avni Ulaş Mah. Zabıta Yolu Üzeri No: 19 Yıldızkent / ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü, Çıtlakkale Mah. Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı No: 115 28200 GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.02.2007 / 5477
Başvuruya konu ihale:
 2006/150797 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Merkezi 372 Kalem İlaç, Serum ve Tablet Alımı İhalesi” İhalesi (235 ve 292 numaralı kalemler)
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2007 tarih ve 07.0122.0160/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce 14.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Merkezi 372 Kalem İlaç, Serum ve Tablet (235 ve 292. kalemler) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Menekşe Ecza Deposu Medikal İtriyat San. Tic. Ltd. Şti.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.02.2007 tarih ve 5477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 14.12.2006 tarihinde gerçekleştirilen “2007 Yılı Merkezi 372 kalem ilaç, serum ve tablet alımı” ihalesinde; listenin 235 (Serum Dextroz % 5’lik 250 CC-Setli) ve 292. kalemindeki (Serum Dextroz % 5’lik 1000 CC-Setli) ürünler için en avantajlı teklifi verdikleri, ancak ihalenin başka bir firmaya verildiği, ihale kararına karşı yaptıkları itiraz üzerine söz konusu kalemlerin ihalesinin idarece iptal edildiği iddia edilmektedir.   

 

İhalenin iptal gerekçesi ile sınırlı olarak, başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale komisyonu karar tutanağında başvuru sahibi Menekşe Ecza Deposu Medikal İtriyat San. Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak; teklif edilen serum ve setlerin aynı marka olduğu belgelendirilmediğinden teknik şartnamenin 12 nci maddesine istinaden bu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.    

Teknik Şartnamenin (zeyilname ile değiştirilmiş olan) 12 nci maddesinde;

 

“Serum setleri PVC yapıda solüsyon akış yolu steril edilmiş olmalıdır. Serum setleri Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak CE belgeli olmalı ve belge ibraz edilmelidir. Teklif veren firmaların serum ve setlerinin aynı üretici firmaya ait olduğu belgelendirilmelidir.”

                             

Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.   

 

Başvuru sahibi İhale Komisyonu kararına itiraz etmiş olup, 24.01.2007 tarihinde idare kayıtlarına alına dilekçesinde özetle;

 

a) Teklif ettikleri serum ve setlerin üreticilerinin farklı olduğunu ancak bu ürünlerin bir firma tarafından (Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.) aynı marka ile farklı üreticilere fason olarak ürettirildiği, dolayısıyla bu ürünlerin birbiriyle uyumlu olduğunu, bu nedenle ihalenin en düşük fiyat veren firmalarına verilmesi gerektiğini, 

 

b) Teknik Şartnamede serum ve setlerin aynı marka olacağı hususundaki şartın ihale mevzuatına aykırı olduğu hususunda Kamu İhale Kurulu kararı bulunduğu (2005/UM.Z-2418 sayılı karar), ihale firmalarına verilmez ise ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

                  

Hususlarına yer verilmiştir.

 

Şikayet konusunun idare tarafından incelenmesi üzerine; İhale Yetkilisi tarafından onaylanan 01.02.2007 tarihli kararda; Teknik Şartnamede serum ve setlerin aynı marka olacağı hususundaki koşulun 4734 sayılı Kanun, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olduğu ve bu hususta Kamu İhale Kurulu kararı (26.12.2005 tarih ve 2005/UM.Z-2418 sayılı karar) bulunduğu, bu durumda Teknik Şartnamenin 12 nci maddesi mevzuata aykırı olduğundan ilgili kalemlerin (serum alımı kısmı; 231, 234, 235, 236, 250, 252, 264 ve 292. kalemlerin) ihalesinin iptal edildiği belirtilmiştir. 

 

İdarenin iptal kararına dayanak olarak gösterilen 26.12.2005 tarih ve 2005/UM.Z-2418 sayılı Kurul Kararında özetle; “…serum ve setlerinin aynı marka olmasının tıbbi geçerliliği yoktur.” şeklindeki teknik görüşe istinaden, Teknik Şartnamedeki  “Serumlar ve setler aynı marka olacaktır” şeklindeki düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci madde hükmüne aykırı olduğu ve ihalenin iptalini gerektirdiği belirtilmiştir.

           

Yapılan incelemeden, inceleme konusu ihalenin Teknik Şartnamesinin 12 nci maddesindeki; serum ve setlerin aynı üretici firmaya ait olacağı şeklindeki şartın ihale mevzuatına aykırı olduğu tespit edildiğinden, itiraz konusu kalemlerin ihalesinin idarece iptal edilmesinin 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,  

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul