En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1176
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :5
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1176
Şikayetçi:
 Ekol Medikal Elektronik ve Medikal Cihazlar San., Gersan Sanayi Sitesi 658. Sokak 13 Ergazi-İstanbul Yolu ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tuna Mahallesi Ömertepesi Mevkii 74100 BARTIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.02.2007 / 5923
Başvuruya konu ihale:
 2006/192549 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı (Etilen Oksit Gaz Sterilizatörü Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.03.2007 tarih ve 07.01.28.0017/2007-07E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı (Etilen Oksit Gaz Sterilizatörü Kalemi)” ihalesine ilişkin olarak Ekol Medikal Elektronik ve Medikal Cihazlar Sanayi’nin 25.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.02.2007 tarih ve 5923 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,  Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bartın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.01.2007 tarihinde yapılan Tıbbi cihaz alımı ihalesinin 1 nci kalemi olan Etilen Oksit Gaz Sterilizatörü için teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 8, 11 ve 20 nci maddelerini karşılamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamede belirtilen özellikleri karşıladığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bavuru sahibi tarafından anılan ihalenin birinci kalemi olan Etilen Oksit Gaz Sterilizatörü alımı ihalesine “Ekol marka Eostd model etilen oksit gaz sterilizatörü” teklif edildiği, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin;

 

8 nci maddesinde belirtilen “Cihazın kapağı cihaz çalışmaya başlayınca otomatik olarak kilitlenmeli ve ekrandan görülmelidir, sterilizasyonun her anı takip edilmelidir”,

 

11 nci maddesinde belirtilen “Cihazın kapak sistemi, otomatik havalandırma sonunda kullanıcı güvenliği için birinci kademede baca havalandırmasına açılmalıdır”,

 

20 nci maddesinde belirtilen “Kayıt kağıdında sterilizasyon süresi, seçilen program tipi, sterilizasyonun tarihi, sayısı, total havalandırma süresi, sterilizasyon sürecinde herhangi bir hata olmuş ise bu hatanın niteliği gözlenmelidir” kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma verilen itirazen şikayet dilekçesinde, anılan ihaleye teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin yukarıda belirtilen kriterlerini karşıladığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin teknik şartnameye dayalı iddialarına ilişkin olarak bir akademik kuruluştan alınan teknik görüşte;  “Her iki istekli tarafından teklif edilen Etilen Oksit Gaz Sterilizatör cihazının, teknik şartnamenin 8, 11 ve 20 nci maddelerini karşıladığı görülmüştür. İlgili teknik şartnamenin belli bir marka ve modeli göstermediği düşünülmektedir” şeklinde görüş ifade edilmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile akademik kuruluştan alınan teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi neticesinde; başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak idareye verilen teknik şartnameye uygunluk belgesinde, söz konusu cihazın teknik şartnamede belirtilen kriterleri karşıladığı hususunun beyan edilmesi, ayrıca akademik kuruluştan alınan teknik görüşte; başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 8, 11 ve 20 nci maddesinde belirtilen kriterleri karşıladığı hususunun belirtilmesi nedeniyle, başvuru sahibine ait iddianın yerinde, idarece tesis edilen işlemin ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul