• Karar No: 2007/UM.Z-1177
  • Toplantı No: 2007/016
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/016
Gündem No :6
Karar Tarihi:03.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1177
Şikayetçi:
 Filmed Tıbbi Cih. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. Yeni Çamlıca Mah. Baraj Yolu Cad. Aral Sok. Özkanca İş Merkezi No:4 K:2 34779 Ataşehir Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Devlet Hastanesi Esentepe Mah. Hastane Cad. ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7209
Başvuruya konu ihale:
 2006/189293 İKN|li “Videoendoskopi Cihazı Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2007 tarih ve 07.01.56.0184/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Devlet Hastanesi’nce 11.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Videoendoskopi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Filmed Tıbbi Cih. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 06.03.2007 tarih ve 7209 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan, ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, anılan isteklinin teknik şartnameye uygunluk beyanının gerçeği yansıtmadığı, idareden, kendilerinin de katılımına izin verilmek suretiyle söz konusu cihazın demonstrasyonunun yapılmasını talep ettikleri, idarenin bu talebi reddettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi,15.02.2007 tarihli idareye şikayet dilekçesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen sistemin içerisinde yer alan WG marka “otomatik endoskop yıkama makinesinin” teknik şartnamenin ilgili cihaza ilişkin bölümüne uymadığını ve teknik şartnameye uygunluk beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia etmekte ve kendilerinin de katılımına izin verilmek suretiyle söz konusu cihazın demonstrasyonunun yapılarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin ilgili bölümünde yer alan maddelere uygunluğunun birlikte kontrol edilmesini talep etmektedir.

 

İhale ilanının “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 4.3.6 ncı maddesinde; “İstekliler, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği teknik doküman, tanıtım, katalog, broşür vb. evrakı teklifleri ile birlikte sunacaklardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale dosyası muhteviyatında yer alan idari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinin ise; “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları: İstekliler, teklif ettikleri cihazların tıbbi ve sunacaklardır.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

İdari şartnamenin anılan düzenlemesindeki cümle düşüklüğü nedeniyle ihaleyi yapan idareden idari şartnamenin 3 ve 4 üncü sayfalarının istenilmesi üzerine ilgili idareden gelen metin üzerinde yapılan incelemede söz konusu düzenlemenin ihale ilanındaki gibi yapıldığı görülmüştür. Bu bağlamda, düzenlemenin, idareden alınan metindeki gibi olduğu sonucuna ulaşılmış olup, idari şartnamenin anılan maddesinde bu şekilde bir cümle düşüklüğü yapılması halinde dahi isteklilerin ilgili yeterlik kriterini ihale ilanının ilgili maddesini tetkik ederek de anlayabilmelerinin mümkün olduğu, bu haliyle söz konusu hususun esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

İdari ve teknik şartname maddelerinin tetkikinden, idarenin, isteklilerden teklif ettikleri cihazlara ilişkin olarak “teknik şartnameye uygunluk beyanı” istediğine dair herhangi bir düzenlemeye rastlanmamış, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif dosyalarında bu meyanda sundukları belgeleri kendi inisiyatifleri ile sundukları anlaşılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan “teknik şartnameye uygunluk beyanında”, iddia konusu cihazın teknik şartnamede öngörülen kriterleri karşıladığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin ilgili maddelerine uygun olmadığını iddia etmekle birlikte, “hangi” maddelerine ve “neden” aykırı olduğunu beyan etmemiş olup, başvuru sahibinin, idarenin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazı teknik şartnameye uymadığı halde kabul ettiği şeklindeki iddiasını destekleyecek herhangi bir belge ya da bilgiye rastlanmamıştır.

 

Ayrıca, ihale dokümanında isteklilerce teklif edilen cihazlarla ilgili olarak demonstrasyon yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılıp yapılmamasının idarenin takdirinde bir husus olduğu, idarece bu meyanda bir düzenleme yapılması halinde dahi buna başvuru sahibinin katılımının sağlanmasının mümkün görünmediği anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede, ihale süreci neticesinde imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespitine ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin iddiaları yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul