En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1271
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :81
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1271
Şikayetçi:
 Tuna İnş. San. A.Ş., Bayındır Sokak 54/6 06640 Kızılay/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 EÜAŞ. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı 27 06490 Bahçelievler Çankaya / ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 11.01.2007 / 942
Başvuruya konu ihale:
 2006/130323 Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 1200 t/h Kapasiteli Paket Tip Kömür Alma Sistemi Malzemelerinin Satın Alınması, Montajı ve Çalışır Vaziyette Teslimi İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.00.25.0017/2007-03E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            EÜAŞ. Genel Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından 07.11.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 1200 t/h Kapasiteli Paket Tip Kömür Alma Sistemi Malzemelerinin Satın Alınması, Montajı ve Çalışır Vaziyette Teslimi İşi” ihalesine ilişkin olarak, Tuna İnş. San. A.Ş.’nin 15.12.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.01.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.01.2007 tarih ve 942 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, ancak başvuru sahibi tarafından 09.02.2007 tarihinde verilen ve Kurum kayıtlarına 09.02.2007 tarih ve 4678 sayı ile alınan dilekçede “11.01.2007 tarihinde yapmış oldukları itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiğini” belirtmesi üzerine, başvuru sahibi tarafından Kuruma verilen dilekçede belirtilen iddialar, 4734 sayılı Kanunun 53 ncü maddesine göre iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların  gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İdaresine bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle; E.Ü.A.Ş. Malzeme Yönetim ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 1200 t/h Kapasiteli Paket Tip Kömür Alma Sistemi Malzemelerinin Satın Alınması, Montajı ve Çalışır Vaziyette Teslimi” işine teklif verdikleri, ancak ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde;

 

1) Teknik Şartnamenin 4.k maddesine göre verilmesi zorunlu olan, kurulacak binalara ait teknik çizimlerin (taslak çizimler) verilmemesi, mekanik sistem açıklamalarında kurulması düşünülen sistemle ilgili detaylı teknik verilerin verilmemesi, elektrik ve otomasyon sistemin izah edilmemesi sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teknik şartnamede verilmesi gerektiği belirtilen elektrik çizimlerinin ve izahatlarının teklif dosyası içerisinde idareye verildiği,

 

2) Güç tüketimi ve aşınmaya maruz bölgelerin aşınmaya mukavim malzemeler ile kaplanıp kaplanmayacağına dair bilgilere rastlanmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teknik şartnamenin 4.1.4 ncü maddesinde kömür temas eden yüzeylerin mukavim malzeme ile kaplanma zorunluluğu olduğu belirtildiğinden bu durum kabul edilmiş olup bunun için ayrıca bir değerlendirme yapmaya gerek bulunmadığı,

 

3) ISO belgelerinde ihale konusu ana malzemelerin imalatının faaliyet alanlarında olduğuna dair bir bilgiye rastlanılmaması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif mektubu içerisinde sunulmuş bulunan ISO 9001:2000 belgesinde “her türlü endüstri tesisleri ile konut ve toplu konutların projelendirilmesi, tasarımı, mühendislik hizmetleri, taahhütleri ve inşaatı ifadesi ile alt maddeler kısmında yer alan madde 23 imalat ve madde 28 her türlü çelik konstrüksiyon imalatı ile yapım işlerini kapsadığı,

 

4) İhale konusu iş açık ve net bir şekilde yapım işi olmasına rağmen Mal Alımı ihale ve usullerine göre yapıldığı, bunun da 4734 sayılı Kanun ile Yönetmeliklere aykırı olduğu,

 

5) İş deneyim belgesinin son beş yıl içinde gerçekleşme oranının %53 olduğu ve kanunda belirtilen %70 oranını kapsamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa kendileri tarafından sunulan iş deneyim belgesinin inşaat iş bitirmelerine ait olduğu dolayısıyla iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinde Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen 15 yıllık süreye göre yapılması gerektiği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif fiyatın kendilerinden yaklaşık 6–6,5 trilyon daha fazla olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik Şartnamenin “Diğer Hususlar” başlığı altında düzenlenen "Sistemin Montajının Yapılacağı Yerin Hazırlanması" ile ilgili 4.4.k. maddesinde "Yapılacak olan tüm bina işlerinin teknik çizimleri (taslak olarak) teklif ekinde kesinlikle verilecektir...." şeklinde düzenleme yapılmasına rağmen,

İdare tarafından gönderilen başvuru sahibine ait teklif dosyasının incelenmesi neticesinde, teklif dosyası içerisinde, yapılacak olan bina işlerine ilişkin teknik çizimlerin (taslakların) yer almadığı, ancak ihale komisyonu tarafından 07.11.2006 tarihinde düzenlenen, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında var olduğu belirtilen teknik çizimlerin “Sekonder Kırma Eleme Tesisi, Topraklama Detayları, Döner Kırıcı Tahrik Ünitesi ve Döner Kırıcı Ana Gövdeye” ait olduğu anlaşılmıştır.

Elektrik işlerine ilişkin hususların teknik şartnamenin 4.3. maddesinde ayrıntılarıyla birlikte düzenlendiği, aynı şartnamenin "Diğer Hususlar" bölümünün 4.4 ncü maddesinde, "İstekliler, tekliflerinde; elektrik işlerine dahil olan her türlü malzemenin seçim kriterlerini ve hesaplamalarını, detaylı teknik ve fiziki özellikleri, yedek parça listelerini içeren dokümanları, standartlara uygunluk belgelerini, sistemin komple, detaylandırılmış elektrik güç ve kontrol projelerini, yerleşim planlarını vereceklerdir." denilerek, elektrik işlerine ilişkin detayların teklif ekinde sunulması gerektiğinin belirtildiği,

 

Başvuru sahibinin elektrik işleri ile ilgili, kömür nakil bantları dağıtım panosu ve motor kontrol panoları tek hat şeması katalogu, elektrik sembol listesi, malzeme katalogu ve alçak gerilim salt otomasyon ürünleri fiyat listesini teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu ve teknik izahatları yaptığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin; teknik şartnamenin 4.4 ncü maddesinde belirtilen, elektrik işlerine dahil olacak malzemeyi, bu malzemeye ilişkin seçim kriterlerini ve hesaplamaları, detaylı teknik ve fiziki özelliklere ilişkin belgeleri, kullanılacak malzemenin standarda uygunluk belgesi gibi bilgi ve belgeleri, teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı görülmüştür.

 

Öte yandan otomasyon işlerine ilişkin hususların teknik şartnamenin 4.2. maddesinde düzenlendiği ve bu madde kapsamında belirtilen hususlarla ilgili olarak, firmaların teklifleri ekinde teknik çizim, proje vs. belgelerin sunulması gerektiğinden bahsedilmediği, firmanın otomasyona ilişkin bilgileri Garanti Edilen Özellikler Listesi´nde (Performans Tablosu) verdiği tespit edilmiştir.

Netice itibariyle; başvuru sahibinin teklif dosyası içerisinde teknik şartnamenin 4.4.k. maddesinde istenilen, yapılacak olan tüm bina işlerine ilişkin teknik çizimler (taslak olarak) ile 4.4 ncü maddede istenilen, elektrik işlerine dahil olacak malzemeyi, bu malzemeye ilişkin seçim kriterlerini ve hesaplamaları, detaylı teknik ve fiziki özelliklere ilişkin belgeleri, kullanılacak malzemenin standarda uygunluk belgesi gibi bilgi ve belgeleri, teklif dosyası içerisinde idareye sunmadığı anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin yerinde, başvuru sahibine ait iddianın ise yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin “Yeni Kurulacak Kömür Alma Sisteminin Teknik Özelliklerinin” düzenlendiği 4 ncü Bölümünün 4.1.4 ncü maddesinde sisteme alınan kömürün, mevsimsel şartlara göre %55-%70 miktarı 0-200 mm ebatlarında olup elek sisteminin altına kurulacak bunker bu miktar göz önüne alınarak projelendirilecektir. 0-200 mm altı ve 200 mm üstü malzeme için, içerisine dökülen malzemenin basınç ve yoğunluğunu karşılayabilecek statik özelliklere sahip bunkerler yapılacaktır. Bunkerler beton yapılı olacaktır. Kömürün temas ettiği yüzeylerin tamamı Brinell Hardness 400, Dılludur 400 vb. aşınmaya mukavim, yapışmayı önleme nitelikli malzeme ile kaplanacaktır.” şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            Başvuru sahibine ait teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına gösterilen gerekçelerden birinin “Güç tüketimi ve aşınmaya maruz bölgelerin aşınmaya mukavim malzemeler ile kaplanıp kaplanmayacağına dair bilgilere rastlanmaması” olarak gösterildiği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, bunkerlerin aşınmaya maruz bölgelerin aşınmaya mukavim ne tür özellikteki malzemeler ile kaplanması gerektiğine ilişkin zorunluluğun idare tarafından belirlendiği, kaplama yapılacak malzemenin özelliklerine ilişkin bilgi ve/veya belgelerin ayrıca istekliler tarafından da teklif ekinde sunulması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin dokümanda yer almadığı, söz konusu düzenleme ile yapılması istenilen hususun muayene kabul aşamasında değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden, idarece bu hususa ilişkin olarak tesis edilen işlemin uygun olmadığı, başvuru sahibine ait iddianın yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 16.7 nci maddesinde “Konsorsiyumlar için işin uzmanlık gerektiren kısımlarının, Kömür Alma Binası (0-1000 mm.), 0-30 mm. Kırıcı Binası, Transfer Sistemi, Kömür Nakil Hattı, Elektrik Sistemi ve Otomasyon Sistemi” olarak belirtildiği,

 

            İdari Şartnamenin 7.3.25 nci maddesinde “İsteklinin kendisine ve sistemde kullanılacak ana malzemelerin imalatçılarına ait ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi verilecektir” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Tuna - Soyut Konsorsiyumunda, Tuna A.Ş.’nin koordinatör ortak, Soyut Yapı ve Mühendislik A.Ş.’nin ise özel ortak olarak anılan ihaleye teklif verdiği,

 

Koordinatör ortak olan Tuna A.Ş. tarafından sunulan TS EN ISO 9001:2000 Kalite Sistem Belgesinin TÜV tarafından düzenlendiği, “Alt yapı ve üst yapı inşaatları ve genel müteahhitlik hizmetleri” alanında geçerliliği bulunan belgenin 20.12.2008 tarihine kadar geçerli olduğu, belge üzerinde TÜRKAK teyidinin bulunduğu ve söz konusu belgenin geçerli olduğu anlaşılmıştır.

 

Ancak özel ortak Soyut Yapı ve Mühendislik A.Ş. tarafından sunulan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin Das Certification tarafından düzenlendiği, “Her türlü endüstri tesisleri ile konut ve toplu konutların projelendirilmesi, tasarım, mühendislik hizmetleri, taahhüt ve inşaatı, mobilya tasarımı ve imalatı, karavan tasarımı ve imalatı, iç mimarlık ve dekorasyon hizmetleri, ulaştırma teçhizatı imalatı, imalat, inşaat ve diğer ticari faaliyetler” alanında geçerliliği bulunan belgenin 05.12.2008 tarihine kadar geçerli olduğu, söz konusu sertifikanın orijinali ile Türkçe tercümesinin teklif dosyası içerisinde yer aldığı, ancak belge üzerinde TÜRKAK teyidinin bulunmadığı ve belgenin geçersiz olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan İdari Şartnamenin 7.3.25 nci maddesinde “….. ana malzemelerin imalatçılarına ait ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi verilecektir” şeklinde düzenleme yapılmasına rağmen, ihale konusu işte ana malzemelerin nelerden ibaret olduğu hususunun idare tarafından belirtilmediği, bu nedenle hangi malzeme imalatçılarına ait Kalite Yönetim Belgesinin istenildiği anlaşılamamıştır.

 

Netice itibariyle istekli sıfatıyla ihaleye katılan söz konusu konsorsiyumun özel ortağının sunduğu kalite belgesinin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ncı maddesine uygun olmadığı, diğer taraftan yapılan düzenleme içerisinde ana malzemelerin nelerden oluştuğu hususunun idare tarafından dokümanda belirlenmemesi nedeniyle isteklilerin sağlıklı teklif vermesinin imkansız hale geldiği sonucuna varılmıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibi ihale konusu işin açık ve net bir şekilde yapım işi olmasına rağmen idarenin söz konusu ihaleyi Mal Alımı ihale ve usullerine göre yaptığı, bunun da 4734 sayılı Kanun ile Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda ihalenin konusu olan işin yapım işi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Kurumumuz Yapım İşleri İhalelerini Düzenleme ve İnceleme Dairesi Başkanlığına yazılan görüş isteme yazısına, ilgili Daire Başkanlığı tarafından 04.04.2007 tarih ve 638 sayılı yazı ile;

 

“4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır.

 

İhale konusu işe ilişkin düzenlenen idari ve teknik şartnamenin incelenmesi sonucunda; söz konusu işin esas itibarıyla bir yapım işi niteliğinde olduğu değerlendirilmekle birlikte nihai olarak, mal alımı ile yapım işi arasında doğal bir bağlantı olup olmadığı hususu ile işin niteliği itibarıyla yapım müteahhidi tarafından yapılması gerekip gerekmediği hususu ve yapım işinin yaklaşık maliyet içerisindeki oranının göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı düşünülmektedir” şeklinde cevap verilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale dosyası içerisinde yer alan ve Genel Müdür tarafından 06.09.2006 tarihinde onaylandığı anlaşılan “İhale Onay Belgesinde” yaklaşık maliyetin 10.000.000 Euro olarak belirtilmesine rağmen, yaklaşık maliyetin dayanaksız olduğu bu nedenle ihale konusu işin ne kadarlık kısmının yapım işi, ne kadarlık kısmının ise mal alımı olduğu noktasında bir tespit yapılamamıştır. Dolayısıyla ihalenin mal alımı veya yapım işi olduğu anlaşılamamıştır.

Diğer taraftan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yaklaşık Maliyet” başlıklı 9 ncu maddesinde; Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir” hükmü yer almasına rağmen,

İdarenin herhangi bir fiyat araştırması yapmadan dayanaktan yoksun bir yaklaşık maliyet belirlediği, bununda 4734 sayılı Kanuna aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 nci maddesinin “Son beş yıl içinde yurtiçinde veya yurt dışında, kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili istekliler tarafından teklif edilen bedelin asgari % 50 oranındaki tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir” şeklinde düzenlendiği,

 

İdari Şartnamenin 7.4 ncü maddesinde benzer işin, “Konveyör nakil ve/veya dağıtım hatları, kırıcılı kırma ve eleme tesisleri, elektrik-elektronik kontrol ve kumanda sistem otomasyonu, her türlü mekanik çelik konstrüksiyon işleri ve inşaat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir” olarak tanımlandığı, görülmüştür.

 

İdare tarafından 07.11.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihaleye katılmak üzere dört isteklinin doküman aldığı, ancak ihaleye Tuna A.Ş. - Soyut A.Ş. Konsorsiyumu, Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş. ve Metiş İnş. ve Tic. A.Ş. olmak üzere 3 isteklinin teklif verdiği, isteklilerin tamamının idari şartnamenin 7.4 ncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi teklif dosyası içerisinde idareye sunduğu, idarenin, istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerini Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesine göre değerlendirmesi neticesinde, Tuna A.Ş. - Soyut A.Ş. Konsorsiyumu tarafından sunulan yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin “son beş yıl içerisindeki sözleşme konusu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 70’i olması şartını sağlamaması” gerekçesiyle, Metiş İnş. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan yapım işine ilişkin iş deneyim belgesinin, “iş deneyim belgesinde belirtilen işin ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde yapılmamış” olması nedeniyle geçersiz sayıldığı ve bu isteklilere ait teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Şikayete konu ihalede yapım müteahhitleri tarafından sunulan yapım niteliğindeki iş deneyim belgelerinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 nci maddesine göre (ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır) değerlendirilmesi gerektiği, ancak idare tarafından ihaleye mal alımı olarak çıkılmış olması nedeniyle söz konusu iş deneyim belgelerinin de Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesine göre değerlendirildiği, yapılan bu değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan ihale işlem dosyası içerisinde hesap cetveli bulunmayan ve idarece nasıl hesaplama yapıldığı anlaşılamayan 10.000.000 Euro yaklaşık maliyet bedelli ihalenin 12.990.000 Euro bedelle Yıldızlar İnş. ve Tic. A.Ş.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlıklı bölümünde, “İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif ve ödemelerde geçerli para biriminin” belirtildiği 20 nci maddesinin “İstekliler EURO para birimi cinsinden teklif verecektir. Ödemeye esas para birimi isteklinin teklifinde yer alan para birimi” şeklinde düzenlenmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin % 30 üzerinde olmasına rağmen yukarıda ifade edilen Tebliğ hükmü doğrultusunda işlem tesis edilerek ihaleyi karara bağladığına ilişkin, ihale işlem dosyası içerisinde herhangi bir bilgi ve/veya belgeye rastlanılmamıştır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve gereğini yapmak üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kararda Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak “teyit yazısının” sunulmaması değerlendirme dışı bırakılma nedeni olarak kabul edilmişse de, teyit yazısı mahiyeti gereği asıl belgeyi destekleyen ve asıl belgedeki bilgilerin doğruluğunu teyit eden bir değere sahip olduğundan bilgi tamamlama şeklinde mütalaa edilebilir durumdadır.

Bu nedenle kararın bahse konu gerekçe kısmına katılmıyorum.

 

                                                        

                                                         Yaşar GÖK

                                                         Kurul Üyesi

 

 

 

           

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu edilen ihale, E.Ü.A.Ş Malzeme Yönetim ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Kangal Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1200 t/h kapasiteli paket Tip Kömür Alma Sistemi malzemelerinin satın alınması, montaj ve çalışır vaziyette teslimi işine ilişkindir. Her şeyden önce ihale dokümanları ve ilan Mal Alımı ihalesi olarak düzenlenmiş; ihaleye katılan tüm istekliler; ihalenin bir yapım işi değil mal alım ihalesi olduğunu bilerek ihaleye katılmışlar, tekliflerini malzeme bedeli ve adamay üzerinden hesaplanan yerli ve yabancı hizmet temini olarak vermişlerdir.

Bu konuda hiçbir şekilde isteklileri tereddüte düşürecek, iradelerini etkileyecek bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Konuya ilişkin olarak dokümana herhangi bir itiraz da olmamıştır.

İhaleye teklif veren Tuna İnş-Soyut Yapı konsorsiyumu, teklif mektubunda “tüm belgeler incelenmiş, okunmuş, ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” biçiminde açıklamaya da yer vermişlerdir. Ancak ne var ki; Teknik Şartnamenin 4 k maddesinde öngörülen teknik çizimlerin (taslak çizimler) mekanik sistem için detaylı ve teknik verilerin verilmemesi, verilen ISO belgelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili olduğunu kanıtlayıcı belge sunulmaması, iş deneyim belgesinin son beş yıl içinde gerçekleşme oranının %53 olması, yasada belirtilen %70 oranını kapsamaması gibi nedenlerle ihale dışı kalmaları üzerine, idare ve kurum nezdinde yapmış oldukları şikayetlerinde; ihalenin yapım ihalesi olması gerektiğini, iş deneyim belgesinin 15 yıllık süreye göre değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

Kurum nezdinde yapılan itirazen şikayet başvuruları incelenmekte iken 11.1.2007 tarihli dilekçeleriyle “itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiklerini” beyan etmeleri üzerine kurul 19.1.2007 tarih 2007/UM-Z-553 sayılı kararıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin (f) bendi uyarınca konu hakkında karar verilmesine yer olmadığı ve iddia incelemesine geçilmesine gerek bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Verilen bir önerge üzerine Kurulumuzun sözü edilen bu nihai kararı, 26.2.2007 tarih DK-D-12 sayılı kararıyla iptal edilerek aynı gün 2007/AK-M-25.32 sayılı kararla iddia incelemesine geçilmesi yönünde yeniden karar alınmıştır.

Bünyesinde “yeni komple paket tip kırıcılı kömür alma sistemi kurulmasını, bu sistemin eski sisteme bağlantısını sağlayacak konveyör hattı imalatını, mevcut ve yeni kurulan sistemin uyumlu çalışmasını sağlayacak her türlü ekipman kontrol ve kumanda sistemini” ihtiva eden ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifine göre %90’ı malzeme ağırlıklı olan, sadece montajın yapılacağı yerin hazırlanması için gerekecek hafriyat işlemleri ile yeni yapılacak sistemin içine yerleştirileceği binaların betonarme işleri gibi %10’luk kısmı yapı kapsamında olan bir işin tamamının yapım işi olarak değerlendirilmesi olanaklı görülmemiştir.

Öte yandan; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin, yaklaşık maliyetin %30 fazlası olduğu ileri sürülmekte ise de; bu konu ilgili kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme konusu edilmiş yaklaşık maliyetin ihaleden çok z aman önce saptandığı belirtilerek, güncelleme suretiyle bu farkın en az seviyeye indirilebileceği ileri sürülmüştür.

Açıklanan bu durum çerçevesinde, itirazen şikayette bulunan konsorsiyumun ihale dışı bırakılma kararı yerinde görüldüğünden, değiştirilen kurul kararı uyarınca yeniden başlatılan iddia incelemesi sonucunda saptanan iddiaların yerinde olmadığı oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

KARŞI OY

           

 

            “İddiaların incelenmesi” kapsamında incelenen ihalede şikayetçi firma, Kuruma yaptığı 11.01.2007 tarihli başvurusunda gerekli açıklamaları yaptıktan sonra; “İhale konusu işin aslen ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde bir yapım işi olduğu son derece açıktır” iddiasında bulunmuştur.

 

            Şikayetçinin yukarıda belirtilen iddiası ile ilgili olarak ihale dosyasında aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmaktadır.

 

a)        İncelenen ihalenin konusu, “Kangal Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1200t/h kapasiteli paket tip kömür alma sistemi malzemelerinin satın alınması, montajı ve çalışır vaziyette işi” olup idare, bahse konu işi düzenlediği şartname ile “Mal alımı ihale ve usulleri” yöntemiyle ihaleye çıkmıştır.

 

b)      İhale dokümanı eki Teknik Şartnamenin; 4.1.1/ 4.1.3/ 4.1.4/ 4.1.5/ 4.1.11/ 4.1.13/ 4.1.17/ 4.1.18/ 4.1.19/ 4.1.22/ 4.3/ 4.4/ 5.1 ve 5.9 maddeleri incelendiğinde, bu maddelerde yer alan düzenlemelerden ihale konusu işin esasının “yapım” işine ait olduğu görülmektedir.

 

c)        İncelenen ihalenin İdari Şartnamesinin 7.4’üncü maddesinde benzer iş tanımı; “konveyör nakil ve/veya dağıtım hatları, kırıcılı hatları, kırcılı kırma ve eleme tesisleri, elektrik –elektronik kontrol ve kumanda sistem otomasyonu, her türlü mekanik çelik konstrüksiyon işleri ve inşaat işleri kabul edilecektir” şeklinde ifade edilmiş olup bu düzenlemeden idarenin yaptırmayı amaçladığı işin “yapım” işi olduğu anlaşılmaktadır.

 

d)      Bahse konu işin, “yapım” ya da “mal alımı” olarak ihaleye çıkartılmasında “Rekabet” olgusuna etken olabilecek unsur aşağıda belirtilmiştir.

    

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanunun amir hükümler gereğince;

 

·        “Yapım” işi olarak ihaleye çıkartılan işlerde teklif verecek isteklilerin ihale tarihi itibariyle geçmişe dönük 15 yıllık “İş deneyim” belgelerini idareye sunmaları gerekmekte,

 

·        “Mal alımı” işi olarak ihaleye çıkartılan işlerde ise teklif verecek isteklilerin ihale tarihi itibariyle geçmişe dönük 5 yıllık “İş deneyim” belgelerini idareye sunmaları gerekmektedir.

 

            Somut ihalede; ihaleye üç istekli teklif vermiş olup üç istekli de “yapım” müteahhididir. İdarelerin kesinleşen ihale kararında; bu üç istekliden ikisinin teklifi çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakılırken, değerlendirme dışı bırakılma nedenlerinden birisi bu isteklilerin sunduğu İş deneyim belgelerinin “yetersiz” olduğu yönündedir. Bu değerlendirmedeki “yetersiz” kavramı, sunulan İş deneyim belgelerinin geçmişe dönük son “5 yıla” ait olmamasından kaynaklanmaktadır. Oysa ihalenin idare tarafından, “yapım” işi olarak ihaleye çıkartılması halinde “15 yıllık” koşuldan dolayı bu İş deneyim belgelerinin geçerli olacağı hususunda herhangi bir tereddüt yoktur.

            Sonuç olarak ihaleye çıkartılan işin esası itibariyle “yapım” işi olduğu, ihalenin “yapım” işi olarak ihaleye çıkartılması halinde “İş deneyim” belgesi yönünden katılımın artacağı, mevcut düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde öngörülen “Rekabet” olgusunu engellediği görüşüne varılmıştır.

 

            Öte yandan bahse konu başvuru Kurulca “İddiaların incelenmesi” kapsamında değerlendirilmiştir.

           

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla, karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                   K.Nejat ÜNLÜ                                                                               

                                                       Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

KARŞI OY

 

İnceleme konusu edilen ihale, E.Ü.A.Ş Malzeme Yönetim ve Ticaret Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan “Kangal Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 1200 t/h kapasiteli paket Tip Kömür Alma Sistemi malzemelerinin satın alınması, montaj ve çalışır vaziyette teslimi işine ilişkindir. Her şeyden önce ihale dokümanları ve ilan Mal Alımı ihalesi olarak düzenlenmiş; ihaleye katılan tüm istekliler; ihalenin bir yapım işi değil mal alım ihalesi olduğunu bilerek ihaleye katılmışlar, tekliflerini malzeme bedeli ve adam ay üzerinden hesaplanan yerli ve yabancı hizmet temini olarak vermişlerdir.

 

Bu konuda hiçbir şekilde isteklileri tereddüte düşürecek, iradelerini etkileyecek bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır. Konuya ilişkin olarak dokümana herhangi bir itiraz da olmamıştır.

 

İhaleye teklif veren Tuna İnş-Soyut Yapı konsorsiyumu, teklif mektubunda “tüm belgeler incelenmiş, okunmuş, ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir” biçiminde açıklamaya da yer vermişlerdir. Ancak ne var ki; Teknik Şartnamenin 4 k maddesinde öngörülen teknik çizimlerin (taslak çizimler) mekanik sistem için detaylı ve teknik verilerin verilmemesi, verilen ISO belgelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili olduğunu kanıtlayıcı belge sunulmaması, iş deneyim belgesinin son beş yıl içinde gerçekleşme oranının %53 olması, yasada belirtilen %70 oranını kapsamaması gibi nedenlerle ihale dışı kalmaları üzerine, idare ve kurum nezdinde yapmış oldukları şikayetlerinde; ihalenin yapım ihalesi olması gerektiğini, iş deneyim belgesinin 15 yıllık süreye göre değerlendirilmesi gerektiğini öne sürmüşlerdir.

 

Kurum nezdinde yapılan itirazen şikayet başvuruları incelenmekte iken 11.1.2007 tarihli dilekçeleriyle “itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiklerini” beyan etmeleri üzerine kurul 19.1.2007 tarih 2007/UM-Z-553 sayılı kararıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21. maddesinin (f) bendi uyarınca konu hakkında karar verilmesine yer olmadığı ve iddia incelemesine geçilmesine gerek bulunmadığı yönünde karar vermiştir. Verilen bir önerge üzerine Kurulumuzun sözü edilen bu nihai kararı, 26.2.2007 tarih DK-D-12 sayılı kararıyla iptal edilerek aynı gün 2007/AK-M-25.32 sayılı kararla iddia incelemesine geçilmesi yönünde yeniden karar alınmıştır.

 

Bünyesinde “yeni komple paket tip kırıcılı kömür alma sistemi kurulmasını, bu sistemin eski sisteme bağlantısını sağlayacak konveyör hattı imalatını, mevcut ve yeni kurulan sistemin uyumlu çalışmasını sağlayacak her türlü ekipman kontrol ve kumanda sistemini” ihtiva eden ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifine göre %90’ı malzeme ağırlıklı olan, sadece montajın yapılacağı yerin hazırlanması için gerekecek hafriyat işlemleri ile yeni yapılacak sistemin içine yerleştirileceği binaların betonarme işleri gibi %10’luk kısmı yapı kapsamında olan bir işin tamamının yapım işi olarak değerlendirilmesi olanaklı görülmemiştir.

 

Bununla birlikte söz konusu alım mal alımı niteliğinde olduğundan idarece mevzuat gereği mal alımına ilişkin dokümanlar düzenlenmiştir. Mal alım yönetmeliği iş deneyim belgelerinin en fazla 5 yıl geriye doğru kullanılabileceğini öngördüğünden idare değerlendirmesini bu çerçevede yürütmüştür. İdarenin ihaleye katılacak isteklilerin iş deneyimini tespit için yapıma ilişkin deneyimi de kabul etmesi ne işin yapım olduğuna nede sunulan yapıma ilişkin deneyimin Yapım İşleri Yönetmeliğine göre 15 yıl geriye götürülmesi gerektiğine karine teşkil eder.

 

Öte yandan; ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin, yaklaşık maliyetin %30 fazlası olduğu ileri sürülmekte ise de; bu konu ilgili kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme konusu edilmiş yaklaşık maliyetin ihaleden çok zaman önce saptandığı belirtilerek, güncelleme suretiyle bu farkın en az seviyeye indirilebileceği ileri sürülmüştür.

 

Açıklanan bu durum çerçevesinde, itirazen şikayette bulunan konsorsiyumun ihale dışı bırakılma kararı yerinde görüldüğünden, itirazen şikayet başvurusunun uygun olmadığı oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                            Bilal KARACA

                                                                                                                Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul