• Karar No: 2007/UM.Z-1272
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :82
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1272
Şikayetçi:
 Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş, Refik Belendir Sokak 57/1 Y.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği, GİRESUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8596
Başvuruya konu ihale:
 2006/185559 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Kit Karşılığı Mikro Eliza, Kardiyak Markır ve Acil Kardiyak Markır Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.01.90.0017/2007-13 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Kit Karşılığı Mikro Eliza, Kardiyak Markır ve Acil Kardiyak Markır Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Koro İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş’nin 20.03.2007 tarih ve 8596 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdare tarafından yapılan “Kit Karşılığı Mikro Eliza, Kardiyak Markır ve Acil Kardiyak Markır” cihazı için hazırlanan teknik şartnamesinde belirtilen HCV kitinin “4 ncü jenerasyon ürün olmalıdır” şartına, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün karşılamadığı belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiğinin şikayetçiye 26.03.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen eksikliklerin tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibi tarafından Kuruma verilen ve kayıtlara 03.04.2007 tarih ve 9957 sayı ile alınan dilekçede gerekli evrakların zamanında temin edilememesi nedeniyle, itirazen şikayet başvurusundan vazgeçtiği belirtilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul