En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1274
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :85
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1274
Şikayetçi:
 PCK Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 1. Organize Sanayi Bölgesi Orhan Işık Cad. No: 4 Sincan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği, Sanat Okulu Cad. 37100 KASTAMONU
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9306
Başvuruya konu ihale:
 2007/7244 İhale Kayıt Numaralı “Şok Dalgaları İle Vücut Dışından Böbrek Taşlarını Kırma (ESWL) Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.02.04.0092/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Dr.Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şok Dalgaları İle Vücut Dışından Böbrek Taşlarını Kırma (ESWL) Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak PCK Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarih ve 9306 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; idarenin hazırladığı teknik şartnamenin bazı maddelerinin rekabeti engellediği ve tek bir firmayı işaret ettiği, kendilerinin teklif sunmadıkları ihalede, düşündükleri gibi sadece bir isteklinin katılımının olduğu ve ihalenin bu istekli üzerinde bırakıldığı, fırsat eşitliği sağlanması için ihalenin iptal edilerek teknik şartnamenin yeniden düzenlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru sahibinin 24.01.2007 ve 16.02.2007 tarihlerinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 23.02.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.03.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İtiraz süresi geçtikten sonra yapılan başvurunun, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 nci maddesinin (c) bendine göre süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul