En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1275
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :87
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1275
Şikayetçi:
 Teknik Atılım Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti., İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Fatih Sitesi 7-b Blok 2 İkitelli/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Emirhan Cad. 1 34349 Beşiktaş/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.01.2007 / 1591
Başvuruya konu ihale:
 2006/139230 İhale Kayıt Numaralı “Sentetik Kağıt Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.00.34.0092/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce 20.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sentetik Kağıt Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Atılım Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin,  17.01.2007 tarih ve 1591 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2007 tarihli dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Hazine Müsteşarlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihalede en düşük fiyatı verdikleri, ancak teknik şartnamenin renk başlıklı maddesi uyarınca ihale dışı bırakıldıkları, buna karşılık ihale üzerinde bırakılan firmanın da teknik şartnamenin boyutlar başlıklı maddesi uyarınca ihale dışı bırakılması gerektiği, bu durumun idareye bildirildiği, bu şartın sağlanmamasında bir sakıncanın bulunmadığı cevabının kendilerine verildiği, dolayısıyla her iki firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin birer maddesine uymadığı halde, daha yüksek fiyat veren firmaya ihalenin bırakılmasının uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Kurulunun 19.02.2007 tarih ve 2007/AK.M-34.1 sayılı kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmiş olup, inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

 

Başvuru sahibi istekli tarafından 200.000 tabaka sentetik kağıt alımı için teklif verildiği, yapılan değerlendirme neticesinde verdikleri numunelerin, ihaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 2.4.5 no’lu “ISO Beyazlığı Tayini” şartına uygun olmadığı hususu gerekçe gösterilmek suretiyle teklifinin ihale dışı bırakıldığı belirlenmiştir. Bunun üzerine başvuru sahibi istekli tarafından, kendileri ile birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de teknik şartnamenin bir diğer maddesini karşılamadığının, ilgili isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, bu nedenle yapılan tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin uygun olmadığı hususları belirtilmek suretiyle şikayette bulunulmuştur.

 

İhaleye ilişkin Sentetik Kağıt Teknik Şartnamesinin “ISO Beyazlığı Tayini” başlıklı 2.4.5 inci maddesinde, “Madde 2.2’ye göre alınan numunelerin ISO Beyazlığı, TS ISO 2470’e göre tayin edilir. Sonucun madde 1.2.4’e uygun olup olmadığına bakılır” düzenlemesi ile “Boyutlar” başlıklı 1.3.1 inci maddesinde ise, “Sentetik kağıtların boyutları (700 x 1000) mm ±2 olacaktır” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Aynı Teknik Şartnamenin Fiziksel Özelliklerin belirtildiği 1.2.4 numaralı maddesinde yer alan, “Çizelge 1- Fiziksel Özellikler” adlı tabloda ise, ISO beyazlığının her iki yüzde en az % 88 olması gerektiği hususu belirtilmiştir.

 

İnceleme ve deneylerde kullanılmak üzere numune almaya ilişkin olarak hazırlanan teknik şartnamenin 2 nci maddesi gereğince, isteklilerden alınan numunelerin ISO beyazlığı değerlendirilmesinin idarenin kendi bünyesi içerisinde yer alan Matbaa Dairesi Başkanlığına ait atölyelerde denenmek suretiyle yapıldığı, gerçekleştirilen deneme sonuçlarına göre Eraysan firmasının sunduğu ürün numunelerinin teknik şartnameye uygun olduğunun, diğer isteklilerce sunulan ürün numunelerinin ise ISO beyazlık tayini şartına uygun olmadığının belirtildiği belirlenmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye şikayette bulunulması üzerine, başvuru sahibi istekli tarafından verilen numunelerin bu kez TSE İzmir Bölge Müdürlüğünde muayene ve deneylerinin yaptırıldığı, yapılan muayene ve deney sonuçlarına göre sunulan numunelerde ortalama ISO beyazlığının birinci yüzünde % 87,6, ikinci yüzünde ise % 87,3 oranında bulunduğu, neticede teknik şartnamede istenen asgari % 88 değerini sağlamadığının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

ISO beyazlığının tespiti için İdare tarafından kendi bünyesinde gerçekleştirilen değerlendirme işlemleri sonucunda, teknik şartnameye uygun görülen numune ile uygun görülmeyen numunelerin ISO beyazlığının kaç olduğu konusunda herhangi bir objektif nitelik taşıyan bilgi veya ölçme ve muayeneye dayalı deney yapılmak suretiyle bir sonuca ulaşıldığını gösterir rapor bulunmamaktadır. İdare tarafından, matbaa dairesinde görevli personel tarafından gerçekleştirilen deneme işlemlerine itibar edildiği anlaşılmıştır. Ancak, teknik şartnamenin ilgili maddesinde ölçüme ve yapılacak bir deneye dayalı olarak ortaya konulabilecek bir değerin sağlanmasının istendiği halde, bu kriterin sağlanıp sağlanamadığının objektif bir gerekçeye dayandırılmaksızın sadece teknik şartnameye uygundur veya uygun bulunmamıştır şeklinde yapılan değerlendirme ile sonuçlandırma işlemlerinin yetersiz ve uygun olmadığı belirlenmiştir.

 

Öte yandan, söz konusu numunelerin gözle izlenerek veya bizzat denenerek uygun olduğunun veya olmadığının belirlenmesi işlemlerinin, ne kadar zor ve subjektif bir nitelik taşıdığı hususunun, yaptırılan deney sonrasında elde edilen sonuç ile şartnamede öngörülen sayısal değer arasında % 1 oranından daha az (% 88 asgari istenen beyazlık değeri - % 87,3 ve % 87.6 ise ölçüm neticesi bulunan ortalama beyazlık değerleridir) farklılık bulunmasından da anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, her ne kadar başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılması kararı uygun bulunmuş ise de, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihale dışı bırakılan diğer isteklinin teklif ettiği ürünlere ilişkin sundukları numunelerin de aynı şekilde objektif sonuç doğuracak şekilde ölçüme dayalı yaptırılacak deney sonuçlarına göre kabul veya reddinin yapılmasının gerektiği belirlendiğinden, alınan ihale kararının bu yönüyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de ihale dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddia ile ilgili olarak;

 

Teklifle birlikte numune istenmesi halinde istekliler tarafından sunulan numunelerin, ihaleye ilişkin hazırlanan teknik şartnamede öngörülen tüm kriterleri birebir sağladığının görülmesini veya ortaya konulmasını gerektirmektedir.

 

Teknik şartnamede temin edilecek sentetik kağıt için öngörülen boyutun 700 x 1000 mm ±2 şeklinde olduğu, daha küçük boyutlu kağıtların da kabulü konusunda herhangi bir esneklik sağlayan açıklamanın bulunmadığı görülmektedir.

 

Bu bağlamda, teknik şartnamede öngörülen kriter ve hükümler, ihale dokümanını satın aldığı halde ihaleye katılmayan/katılamayan firmaların katılmama/katılamama kararında veyahut da ihaleye katılan istekliler açısından ise fiyat belirleme aşamasında büyük önem arz etmektedir.

 

Dolayısıyla, ihalenin yapılıp tekliflerin alınmasından sonra tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından özetle, “teknik şartnamede öngörülen baskı boyutlarının 50 x 70 cm olduğu, 70 x 100 cm boyutlarının istif, depolama ve ambalaj maliyeti açısından öngörüldüğü, aslında sunulan numunedeki hali hazırdaki boyutun yeterli olduğu” şeklinde bir gerekçeye dayanarak, teknik şartnameye uygun olmayan numunenin kabul edilmesi işleminin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği belirlendiğinden, idare tarafından alınan ihale kararının uygun olmadığı, ilgili isteklinin de teknik şartnamede öngörülen kriteri sağlamadığı gerekçesi ile ihale dışı bırakılmasının gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Netice itibariyle, başvuru sahibi isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılması yönünde alınan ihale kararının uygun olduğu, ancak sunulan numunelerin ölçüme ve muayeneye dayalı laboratuar ortamında denettirilmesi ve alınan sonuca göre karar verilmesi gereğine uyulmaması, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de teknik şartnamenin yukarda belirtilen boyutlar maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle ihale dışı bırakılmaması işlemlerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun eşitlik, rekabet ve saydamlık ilkelerine aykırılık teşkil ettiği kanaat ve sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların   gerçekleştirilmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Hazine Müsteşarlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                                                                                                                                         

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul