• Karar No: 2007/UM.Z-1276
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :88
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1276
Şikayetçi:
 Akademi Medikal ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Hürriyet Cad. Dümerler İşhanı 4/10 KIRIKKALE
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi KIRIKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6527
Başvuruya konu ihale:
 2006/192257 İKN|li “2007 Yılı için 3 Kalem (Ördek, Sürgü, Böbrek Küvet) Alımı” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.01.45.0184/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nce 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı için 3 Kalem (Ördek, Sürgü, Böbrek Küvet) Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akademi Medikal ve Gıda Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 14.02.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarih ve 6527 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1- İhale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünlerin CE belgesine sahip olmadıkları, tıbbi cihaz alımlarında ve özellikle kite bağımlı tıbbi cihaz temininde Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sistemine kayıtlı olmak zorunlu iken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen markanın üretici firmasının bu sisteme kayıtlı olmadığı,

 

2- İhale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin “sızdırmazlık testlerini” gerçekleştiren firmanın bu testi yapmaya yetkili olmadığı,

 

3- İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlere ait numunelerin üzerinde, bu ürünleri ayırt edici herhangi bir emare bulunmadığı, bu nedenle numunelerin teklif edilen markalara ait olup olmadıklarının belirsiz olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilahare farklı bir ürün getirmesinin mümkün olduğu,

 

4- İhale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif mektubunu, ihale saatinden 7-8 dakika önce “faks” yolu ile ilettiği, faks kağıdı üzerindeki yazıların zamanla silinmesi nedeniyle bu belgenin zamanla ispat vasıtası niteliğini yitireceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin, “ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünlerin CE belgesine sahip olmadıkları ve tıbbi cihaz alımlarında ve özellikle kite bağımlı tıbbi cihaz temininde Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Sistemine kayıtlı olmak zorunlu iken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen markanın üretici firmasının bu sisteme kayıtlı olmadığı” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Sağlık Bakanlığının 11.04.2006 tarih ve 7091 sayılı 2006/43 nolu Tıbbi Cihaz Alımları Genelgesine göre teklif edilen ürünlerin hangi sınıfa girdiği belirtilerek sınıfına uygun AT sertifikaları”  düzenlemesine yer verilerek, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerle ilgili AT sertifikalarını sunmaları istenmiştir.

 

Teknik şartnamede, “Malzemelerin kullanımı süresince insansal atık ünitesi firma tarafından kurulacak ve teknik servis hizmeti verilecektir. İnsansal atık ünitesi 2 adet kurulacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte;

 

“… ihale üzerinde bırakılan isteklinin ve şikâyette bulunan firmanın teklif ettikleri ürünlere ait Uygunluk Beyanları incelenerek Tıbbi Cihaz Yönetmeliği çerçevesinde düzenlendiği görülmüştür. Her iki belgenin de,  11/04/2006 tarih ve 7091 sayılı 2006/43 sıra numaralı Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemlerine Dair Genelgedeki sınıf I tıbbi cihazlar için öngörülen şartları taşıdığı görülmüştür.” tespitlerine yer verilmiştir.

 

Anılan teknik görüş yazısı çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin olarak sunulan AT sertifikalarının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, ihale dokümanında, teknik şartnamenin anılan düzenlemesi çerçevesinde hastaneye kurulması istenen iki adet insansal atık ünitesi ile ilgili olarak herhangi bir kritere yer verilmemiştir.

 

Bu itibarla; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik şartnamenin anılan düzenlemesi çerçevesinde hastaneye kurulması istenen iki adet insansal atık ünitesi ile ilgili olarak ilgili mevzuatı uyarınca aranması gereken belgelerin, idarece “muayene ve kabul aşamasında” aranması gerektiği ve bu husustaki hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2- Başvuru sahibinin, “ihale üzerinde bırakılan firma tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin “sızdırmazlık testlerini” gerçekleştiren firmanın bu testi yapmaya yetkili olmadığı” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

Teknik şartnamede, ihale konusu her üç kalem için de, “dört saate kadar sızdırmazlığına dair kalite kontrol kuruluşlarından alınan onaylı test raporu olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir. İdari şartnamede bu hususta herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla söz konusu kriterin, ihale konusu ürünlere ilişkin bir “teknik kriter” olarak öngörüldüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

 

İhaleye katılım için istenen “yeterlik kriterleri” idari şartnamelerin 7 nci maddesinde düzenlenmekte ve ihaleye teklif veren isteklilerin bu kriterleri karşılayıp karşılamadıkları hususu “tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında” değerlendirilmektedir. Diğer taraftan ihale konusu mal ya da ürünlere ilişkin olarak teknik şartnamede aranan özellikler ve kriterler ise “teknik kriterler” niteliğinde olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen mal ya da ürünlerin söz konusu teknik kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ise “muayene ve kabul aşamasında” değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede; ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespitine ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

3- Başvuru sahibinin, “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlere ait numunelerin üzerinde, bu ürünleri ayırt edici herhangi bir emare bulunmadığı, bu nedenle numunelerin teklif edilen markalara ait olup olmadıklarının belirsiz olduğu, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilahare farklı bir ürün getirmesinin mümkün olduğu” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “İdarenin talebi halinde doğruluğunu teyit etmek üzere tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları veya fotoğrafları getirilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan 09.02.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine alınan 14.02.2007 tarihli idare kararının tetkikinden; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından verilen numunelerin uygun bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan, “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi çerçevesinde, ihale sonucunda teslim alınan ürünlerin ihale dokümanında yer alan şartları karşılayıp karşılamaması hususundaki hukuki sorumluluğun idarede bulunduğu açıktır. Yine bu çerçevede; başvuru sahibinin, “bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin bilahare farklı bir ürün getirmesinin mümkün olduğu” şeklindeki iddiasının da ileriye yönelik bir olasılığa ilişkin soyut bir iddia olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4- Başvuru sahibinin, “ihale üzerinde bırakılan isteklinin, teklif mektubunu, ihale saatinden 7-8 dakika önce “faks” yolu ile ilettiği, faks kağıdı üzerindeki yazıların zamanla silinmesi nedeniyle bu belgenin zamanla ispat vasıtası niteliğini yitireceği” şeklindeki iddiası ile ilgili olarak yapılan tespit ve değerlendirmeler aşağıda belirtilmiştir:

 

İdari şartnamenin 23.2 nci maddesinde; “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu itibarla, tekliflerin ihale saatinden önce sunulması gerekmektedir. Aynı düzenlemeden, ihale saatinden önce sunulmuş olması kaydıyla teklifin ihale saatinden önce herhangi bir anda sunulmuş olmasının da yeterli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Diğer taraftan; başvuru sahibi tarafından yapılan 09.02.2007 tarihli şikayet başvurusu üzerine alınan 14.02.2007 tarihli idare kararında; ihale mevzuatında teklif mektubunun faks kağıdı üzerine yazılamayacağı yönünde bir düzenleme bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan firmanın Ankara’da bulunan merkezinden teklif mektubunun imza ve kaşesiz olarak, ihaleye iştirak etmek üzere idarelerinde bulunan firma yetkilisine fakslandığı, teklif vermeye yetkili bu kişinin teklif mektubunu kaşeleyip imzalayarak teklif zarfı içerisine koyduğu ve ihale saatinden önce teslim ettiği, teklif zarfından da bu teklif mektubunun çıktığı, teklif mektubunun usulüne uygun olduğunun tespit edildiği, faks kağıdına yazılı olmasının bir aykırılık teşkil ettiğinin düşünülmediği hususlarına yer verilmiştir.

 

Teklif mektubunun faks kağıdı üzerine yazılamayacağı şeklinde bir mevzuat hükmü ya da düzenlemesi bulunmadığından, teklif mektubunun faks kağıdına yazılı olarak sunulmasında herhangi bir aykırılık görülmemiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul