En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1277
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :89
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1277
Şikayetçi:
 Ams Tıbbi Cihaz İmalat İhracat İth. Ltd.Şti, Kazım Karabekir Cad. 95/75 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Bağlarbaşı Mah. Hastane Cad. 22 63200 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7059
Başvuruya konu ihale:
 2007/11235 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.01.52.0063/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nce 27.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ams Tıbbi Cihaz İmalat  İhracat İth. Ltd.Şti’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2007 tarih ve 7059 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Şikayete konu 1 Adet İnfant Tipi Ventilatör Alımı ihalesinde İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Şikayete konu 4 Adet Kuvöz Alımı ihalesinde iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhale ilanının 09.02.2007 tarihinde yayımlanmasına rağmen Teknik Şartnamenin hazırlanmadığı beyan edilerek ihale dokümanın verilmediği, firmalarınca 12.02.2007 tarihinde ihale doküman bedelinin ödenmesine bu hususa ilişkin makbuz kesilmesine rağmen Teknik Şartnamenin hazır olmadığı gerekçesiyle taraflarına verilmediği, 15.02.2007 tarihinde dokümanların kargoyla gönderildiği, aynı gün faks ve posta yoluyla İdareye itirazda bulundukları,

 

İtirazlarına süresi içerisinde herhangi bir cevap verilmemesi üzerine 23.02.2007 ikinci bir dilekçenin verildiği, ihaleden bir gün sonra 28.02.2007 tarihinde postayla idarenin 36 sayılı yazının taraflarına ulaştığı, ihale sonrasında idareden 28.02.2007 tarihli yazı ile ihale sonucunun bildirilmesine ilişkin faks ve posta yoluyla İdareye başvuruda bulundukları ancak İdareden herhangi bir cevabın alınamadığı, bunun üzerine İdareye 02.03.2007 tarihinde İdareye bir yazı gönderdikleri,

 

İhaleye sadece bir firmanın katıldığı, Ertunç Özcan firmasının pazarladığı 1 adet İnfant tipi SLE marka 2000 model ventilatör cihazının teklif edildiği, Teknik Şartnamenin tek firmaya yönelik hazırlandığı ve ihalede her iki kaleme tek firmanın teklif verdiği, yapılan işlemlerle idarenin zarara uğratıldığı,

 

Ayrıca, teklif veren firmanın Kuvöz Teknik Şartnamesinin 8 inci maddesinde “Cihaz sessiz çalışmalı, kabin içi gürültü seviyesi 42 dBA’yı aşmamalıdır. Cihazın kabin içi akım hızı15cm/saniye olmalıdır” düzenlemesini içerdiği, teklif edilen Drager marka Airshilds C 400, C 450 modelde bu değerin 49 dBA ve yine Drager marka Airshilds C 2000 modelde (teklif edilen ürünün bilinmediği) bu değerin 47 dBA olduğu, bu nedenle teklif edilen cihazın Teknik Şartnameyi karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İnfant Tipi Ventilatör Alımı kalemine Bayser Medikal Tur. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. SLE marka SLE 2000 model, Fema İş İnş. Gıd. Tur. Nak. Teks. Tem. Kim. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. Drager marka Bayblog 8000 model infant tipi ventilatör cihazı teklif etmişlerdir.

 

İnfant Tipi Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesinin tek firmaya yönelik hazırlandığı iddiasıyla ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup alınan teknik görüşte;“İnfant Tipi Ventilatör Cihazı Teknik Şartnamesinin 7  maddesinde ‘Cihazda solunum frekansı en az 1-220 BPM sınırları arasında ayarlanmalı’ düzenlemesine gerek olmadığı, çünkü cihazın kullanım amacına yönelik olarak 220 BMP gibi yüksek değerlere ihtiyaç duyulmadığı, solunum frekans değerinin en yüksek 60 BPM civarlarında ayarlandığının bilindiği,

Teknik Şartnamenin 10 maddesinde ‘Cihazda inprasyon süresi, oksijen yüzdesi, PEEP değeri ve insprasyon basıncı (PIP) parametrelerinin ayarlanma işi cihazın ön panelinden birbirinden bağımsız döner tip düğmelerle yapılmalıdır’ ifadesi ile bahsi geçen ihaleye katılımın kısıtlanacağının düşünüldüğü,

Teknik Şartnamenin 7 ve 10. maddelerinde geçen düzenlemeler ile ilgili Teknik şartnamenin belirli bir marka yada modeli işaret ettiğinin düşünüldüğü” belirtilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun Şartnamelerin düzenlendiği 12 inci maddesinin ikinci fıkrasında;“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.”

 

Aynı maddenin üçüncü fıkrasında “Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.” hükmünü içermektedir.

 

Teknik görüşte İnfant Tipi Ventilatör Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin belirli bir marka yada modeli işaret ettiğinin belirtilmesi nedeniyle yapılan düzenlemelerin 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aykırı olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi Kurumumuza Kuvöz alımına ilişkin olarak yaptığı şikayet başvurusunda İdareye yaptığı şikayet başvurusunda yer alan iddialardan farklı olarak sadece Drager marka Airshilds C 450 model cihazın Teknik Şartnamenin 8 inci maddesini karşılamadığı iddiasında bulunulmuştur.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğin “Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler ve İnceleme” bölümünde “İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, dilekçe tekrar idareye gönderilmeyecek, ancak idareye şikayet başvurusunda yer almayan başvuru konuları iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilecektir.” düzenlemesi yer aldığından bahse konu iddia iddiaların incelenmesi kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Bahse konu ihalede Detay Medikal Tıbbi Cihaz Paz. Tic. Atom marka V 2100 model, Fema İş İnş. Gıd. Tur. Nak. Teks. Tem. Kim. Elekt. San. Tic. Ltd. Şti. Drager marka Airshilds C 450 model kuvöz kuvöz teklif etmişlerdir.

 

Kuvöz Cihazı Teknik Şartnamesinin 8 inci maddesinde; “Cihaz sessiz çalışmalı, kabin içi gürültü seviyesi 42 dBA’yı aşmamalıdır. Cihazın kabin içi hava akım hızı en fazla 15 cm/saniye olmalıdır’ denilmektedir.

 

Drager marka Airshilds C 450 model kuvözün Teknik Şartnamenin 8 inci maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda alınan teknik görüşte; “Kuvöz Teknik Şartnamesinin 8. maddesinde geçen ‘Cihaz sessiz olmalı, kabin içi gürültü seviyesi 42 dBA’yı aşmamalıdır. Cihazın kabin içi hava akım hızı en fazla 15 cm/saniye olmalıdır’ maddesini Drager marka Airshilds C 450 model cihazın karşılar nitelikte olduğu, ilgili cihazın ekteki teknik dokümanlarında kabin içi gürültü seviyesinin 40 dBA ile sınırlı olduğunun görüldüğü, her iki cihazında Teknik Şartnamenin 8 inci maddesini karşıladığı” belirtilmiştir.

 

Alınan teknik görüşte Drager marka Airhilds C 450 model kuvözün Teknik Şartnamenin 8 inci maddesini karşıladığının belirtilmesi karşısında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin bahse konu ihaleye tek firmanın teklif verdiği iddiasının ihaleye 3 firmanın teklif verdiğinin görülmesi nedeniyle yerinde olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca İdarenin zarara uğratıldığı iddia edilmekte ise de ihaleye katılan firmaların tekliflerinin İdarenin Ticaret ve Sanayi Odası ile 3 firmadan piyasa araştırması sonucunda oluşturulan yaklaşık maliyetin altında olduğu görülmüştür.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

1-Şikayete konu 1 Adet İnfant Tipi Ventilatör Alımı ihalesinde İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

2-Şikayete konu 4 Adet Kuvöz Alımı ihalesinde iddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Kurul Kararı ile 4 adet kuvöz alımı ihalesinde “İddiaların yerinde bulunmadığına” karar verilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu nedenle 4 adet kuvöz alımı ihalesinde “Şikayetin uygun bulunmadığı” oyu ile kararın bu bölümüne katılmıyoruz.

 

                                                                                                                                                                                         

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul