En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1278
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :90
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1278
Şikayetçi:
 Kırat Market Gaz Yakıt Demir San. Tic. ve Nak. Ltd. Şti., 100.Yıl Sanayi Sitesi 6.Blok 12 / TEKİRDAĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği,100.Yıl Mahallesi Tunca Caddesi / TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7717
Başvuruya konu ihale:
 2007/7945 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Oksijen Gazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 07.01.69.0185/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tekirdağ Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Baştabipliği’nce 12.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Oksijen Gazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırat Market Gaz Yakıt Demir San. Tic. ve Nak. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7717 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) 12.02.2007 tarihinde yapılan “33.000m3 (5.500 Adet X 6m3´lük) Tıbbi Oksijen Gazı Alımı” ihalesine en düşük teklifin firmalarınca verildiği, teklif zarflarında, medikal gaz, dağıtım ve depolama yapan firmalara ait izin belgesi olmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa ki; firmalarının Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar Tek. Hırd. San. Tic. Ltd. Şti. firmasının yetkili bayisi olduğu ve bu firmaya ait ilgili belgelerin teklif zarfının içinde sunulduğu, dolayısıyla, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olmadığı,    

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, tıbbi gaz ikmalinin İzmit Gebze tesislerinden yapılacağının belirtilmesine karşın Tekirdağ ili ile Gebze ilçesi arasında işin maliyeti ve tıbbi gazların nakli açısından yaşanabilecek sıkıntılardan ötürü, ikmalin fiilen Çerkezköy’de bulunan ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinlerin alınmadığı depolama ve dağıtım tesisinden yapılacağı, bu nedenle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 7.1.p.1 maddesinde, ilgili Bakanlıktan alınacak medikal gaz depolama ve dağıtımı yapan firmalara ait izin belgesinin, “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 7.3.2 nci maddesinde, istekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin sunulmasının istendiği,

 

Başvuru sahibinin teklif dosyasında, Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ile yaptığı yetkili satıcılık (bayilik) sözleşmesi ve başvuru sahibini medikal amaçlı gaz depolaması ve dağıtımı yapmaya yetkili kılan geçici izin belgesi ile Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’yi oksijen gazı dolumu yapmaya yetkili kılan izin belgesine yer verildiği,

 

İdarece, idari şartnamenin 7.1.p.1 maddesinde istenen medikal gazlara ilişkin izin belgesi sunulmadığından bahisle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Medikal gaz üretim, dolum, depolama veya dağıtım izin belgesi, lehine düzenlenen kişiye sağlık sektöründe kullanılacak gazlara ilişkin üretim, dolum, depolama veya dağıtım yapabilme yetkisi bahşeden bir belgedir. Bu belgenin varlığı, medikal gazların üretimi, dolumu, depolanması veya dağıtımı alanında faaliyet gösterilmesinin ön şartıdır. Bu itibarla, başvuru sahibi her ne kadar medikal gaz üretimi veya dolumu yapan bir firma olmasa dahi, ihale konusu işe kendi nam ve hesabına teklif verdiğinden, medikal gazın depolanması ve/veya dağıtımı taraflarınca gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, ilgili makamdan alınmış medikal gazlara ilişkin izin belgesinin teklif dosyasında yer alması gerekmekte olup yetkili satıcısı olarak faaliyet gösterilen firmaya ait izin belgesinin, ihale konusu işe kendi namına teklif veren başvuru sahibi tarafından sunulması gereken izin belgesi yerine ikame edilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından sunulan geçici izin belgesinin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınması gerekmektedir.

 

Medikal gazlara ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünce çıkarılan 2006/70 sayılı Genelgede; medikal gaz üretim, dolum, depolama, dağıtım tesislerine ilişkin “Geçici İzin Belgesi” uygulamasının kaldırıldığı, bu tesislerin 01.01.2007 tarihine kadar genelgede yer alan şartları sağlamaları gerektiği, aksi taktirde “Geçici İzin Belgesi” ile faaliyet gösteremeyeceklerinin belirtilmektedir. Bu düzenleme uyarınca, başvuru sahibince sunulan geçici izin belgesiyle 01.01.2007 tarihinden sonra faaliyet gösterilemeyeceğinden bahisle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.    

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdare, 21.02.2007 tarih ve 375 sayılı yazı ile ihale üzerinde bırakılan istekliye şikayet dilekçesinde yer verilen ve ihale üzerinde kalan isteklinin ihale konusu işi ifasına yönelik iddiaları ile ilgili olarak, Çerkezköy’de dolum ve depolama tesisinin olup olmadığı, varsa ve bu tesisten ikmal yapılması düşünülüyorsa bu tesisin dolum veya depolama izin belgesi olup olmadığı, tesis yoksa; ihale dosyasının incelenmesi sonucunda medikal gaz depolama ve dağıtım izni olan İstanbul/Ümraniye´deki tesislerinden oksijen ihtiyacının nasıl karşılanacağı konusunda; kara yolu ile getirilmesi düşünülüyorsa; (Boğaz Köprüsünden oksijen gazı geçişinin yasak olduğu dikkate alınarak), deniz yolu ile getirilmesi düşünülüyorsa (sisli, lodoslu havalar dolayısıyla olabilecek gecikmelerin dikkate alınarak) cevap verilmesi istendiği,

 

İhale üzerinde kalan istekli 22.02.2007 tarihli cevabi yazısında;

 

Yalız Sınaî ve Tıbbi Gazlar Ltd. Şti.´ne ait Çerkezköy de irtibat ofisi ve endüstriyel tesislerde kullanılan sınai gaz depolaması mevcuttur. Söz konusu tesis sadece sınai ve endüstriyel gazlar konusu ile iştigal etmiş olduğundan bu gazların medikal olarak kullanılması zaten söz konusu değildir. İhale şartnamesinde belirtilen adresten sevkiyat tarafınıza gerçekleştirilecektir.

 

Hastanenizin ortalama kullanımı 60 m3/gün´dür. Hastanenize ait 45 adet 6 m3´lik demirbaşında tüp kayıtlı olduğu tarafınıza beyan edilmiş olup bu tüplerin toplam kullanımı 270 m3´tür.Bu rakam hastanenizin 4,5 günlük gaz ihtiyacıdır. Söz konusu tüpler hastaneniz deposuna teslim edilip yedek olarak bulundurulması tarafınızdan talep edilecek ve firmamız kendi tüp stoklarından 508 m3 gaz ihtiva edecek gazı tüplü halde hastanenize emanet olarak bırakacaktır.Talep edilmesi ve ihtiyaç durumunda firmamız-bu sayıları yükseltme imkanına sahiptir.Hastanenizin gaz stoku kendi tüpleriyle birlikte 778 m3 olacaktır.Bu da hastanenizin 13 günlük tüp ihtiyacıdır.Elinizdeki stoklar kritik depolama seviyesine ulaşmadan sipariş verdiğiniz takdirde tarafınıza servis gerçekleştirilecektir.iş bu vesile ile İstanbul´da tarih boyunca sisli veya lodoslu hava şartları 13 gün boyunca sürmemiştir.Nakil konusu bu sebeple engel teşkil etmemektedir.” hususlarına yer verildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde kalan isteklice sunulmuş olan medikal gaz depolama ve dağıtım izin belgesi ile ihale üzerinde kalan isteklinin yetkili satıcı olduğu Linde Gaz A.Ş. (değiştirilmeden önceki ticaret unvanı Karbogaz Karbondioksit ve Kurubuz San. A.Ş. olan) tarafından ilgili makama hitaben düzenlenen yetkili satıcılık belgesi münderecatından, gaz ikmalinin hangi tesislerden yapılacağına ilişkin her hangi bir ibareye yer verilmemekle birlikte, istekliler, ihaleye teklif vermekle, ihale üzerlerine bırakıldığı taktirde, ihale konusu işi ihale dokümanında yer alan şartlar dahilinde yerine getirme taahhüdü altına girmiş olmaktadır. Kaldı ki idare başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak istekli ile gerekli yazışmaları yapmış ve bunları yeterli bulmuştur. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenler;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul