• Karar No: 2007/UM.Z-1279
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :91
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1279
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Ferahim Şalvuz Mahallesi Adana Bulvarı 125 33470 Tarsus/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Hacı Ömer Sabancı Cad. Hastaneler Kavşağı 01150 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8366
Başvuruya konu ihale:
 2007/8884 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.01.80.0185/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2007 tarih ve 8366 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İhale konusu işe ait teknik şartnamenin 10 uncu maddesi uyarınca istenen Sağlık Bakanlığından alınmış medikal oksijen üretim veya dolum iznine ihale üzerinde kalan isteklinin sahip olmadığı,

 

2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifi kapsamında, teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde istenen medikal gazlara ilişkin izin belgesinin sunulmadığı yönündeki iddia ile idareye yaptıkları başvuru üzerine, idarece farklı bir teknik şartnameye atıfta bulunularak cevap verildiği, bunun ihale dokümanı kapsamında taraflarına yanlış teknik şartnamenin verildiğini gösterdiği,

 

3) İdarenin ihale üzerinde kalan istekli ile usulsüz olarak sözleşme imzaladığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

Teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde, Yüklenici firma Sağlık Bakanlığından tıbbi amaçlı oksijen üretme iznine haiz olacak ve ihaleye iştirak ettiğinde bunun belgesini ibraz edecektir. Yüklenici firma direkt üretici değilse de bayi ise bayisi bulunduğu firmanın Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen üretme izin belgesini ve kendisinin yine Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen dolum izin belgesini veya Sağlık Müdürlüğünce verilen depolama ve dağıtım izin belgelerinden birini ibraz edecektir. Ayrıca bayi halen bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna dair bayilik sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini teklifiyle birlikte ibraz edecektir.” düzenlemesi mevcuttur.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.’nin yetkili satıcı olduğu, bu hususu tevsik eden sözleşme ve yetkili satıcısı olduğu firmaya ait ilgili Bakanlıktan alınmış medikal amaçlı oksijen gazı üretim ve dolum izin belgesi ile ihale üzerinde kalan isteklinin ilgili Sağlık Müdürlüğünden alınmış medikal gaz depolama ve dağıtım izin belgesinin teklifi kapsamında sunulduğu görülmüştür. Bu nedenle, idarece gönderilen ihale işlem dosyası münderecatında yer alan teknik şartnamenin 10 uncu maddesinde istenen medikal gazlara ilişkin izin belgelerinin idareye sunulduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunduğu ve taraflarına verilen teknik şartname ile başvuru konusu ihalede idarenin esas alarak değerlendirme yaptığı teknik şartname arasında yer alan tek farklılığın başvuru sahibince sunulan teknik şartnamede “Sağlık Bakanlığından almış olduğu tıbbi amaçlı oksijen dolum izin belgesi”ne alternatifli olarak Sağlık Müdürlüğünce verilen depolama ve dağıtım izin belgesi”nin istenmemiş olmasının oluşturduğu görülmüştür.

 

            Ayrıca idarece gönderilen ihale işlem dosyasının tetkiki neticesinde, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesi ekinde sunduğu teknik şartnameye rastlanılmamış olup, bu iddia ile idareye yaptığı başvuru üzerine alınan kararda, taraflarına ihale dokümanı kapsamında sunulduğu iddia edilen teknik şartnamenin 18.12.2006 tarihinde yapılan ve 19.01.2007 tarihinde iptal edilen tıbbi oksijen gaz dolumu ihalesine ait olduğu belirtilmiştir.   

 

            Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibince daha önce aynı idare tarafından yapılan ve iptal edilen ihaleye ait teknik şartnamenin itirazen şikayet dilekçesine eklendiği, ihale dokümanı kapsamında başvuru sahibine verilen teknik şartnamenin yanlış teknik şartname olup olmadığı tespit edilememekle birlikte idarece yanlış teknik şartnamenin verildiği varsayılsa dahi, ihale üzerinde bırakılan istekli ile başvuru sahibi arasında teknik şartnamelere dayanılarak eşitlik ilkesine aykırı her hangi bir işlem tesis edilmediği, dolayısıyla, teknik şartname kaynaklı her hangi bir hak kaybının söz konusu olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

Başvuru sahibinin 19.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, 20.02.2007 tarihli yazı ile başvuru sahibine cevap verildiği, bu cevabi yazı üzerine başvuru sahibinin 05.03.2007 tarihli ikinci bir dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine idarece alınan 06.03.2007 tarihli cevabi yazının, başvuru sahibinin beyanına göre, 13.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği, idarenin ihale üzerinde bırakılan istekli ile 26.02.2007 tarihinde sözleşme imzaladığı anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde;  Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.

             Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan aday veya istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm uyarınca, ihale işlemlerine devam edilerek sözleşmenin imzalanması kararı alınmadan, başvuru sahibi tarafından sunulan şikayet dilekçesinin başvuru sahibine 13.03.2007 tarihinde tebliğ edilen 06.03.2007 tarihli işlemle reddinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 26.03.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ancak bu aykırılığın esasa etkili olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul