• Karar No: 2007/UM.Z-1280
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :92
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1280
Şikayetçi:
 Penta Elektronik Medikal Sist. San. ve Tic. A.Ş., Hoşdere Cad. Fuar Sok. Alper 2 İş Merkezi No:5/3 06540 Y.Ayrancı/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yozgat Devlet Hastanesi Baştabipliği, 66100 YOZGAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6524
Başvuruya konu ihale:
 2006/195526 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.01.44.0207/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yozgat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 05.02.2007 tarihinde “Açık İhale usulü” ile yapılan “1 Adet Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Penta Elektronik Medikal Sist. San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  27.02.2007 tarih ve 6524 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; EMA Elektronik Medikal Analitik Sistemler Pazarlama Ltd. Şti.´nin teklif ettiği Philips marka Envisior C HD model cihazın teknik şartnamenin 1.14. maddesinde yer alan; "cihaz erişkin ve pediatrik multiplan TEE prob çalışmasına hazır olmalıdır" hükmüne, cihaza pediatrik multiplan TEE prob bağlanamadığı için uymadığı, bu maddenin teklif edilen cihaz ile karşılanıp karşılanmadığının satıcının teknik şartnameye verdiği cevaplardan   değil, üretici  firmanın orijinal broşürlerinden, teknik dokümanından veya cihaz üzerine pediatrik   multiplan TEE prob bağlanarak kontrol edilebileceği, cihaza pediatrik multiplan TEE prob  bağlanamadığı ve teknik şartname hükümlerini birebir karşılamadığı halde ihalenin EMA Elektronik Medikal Analitik Sistemler Pazarlama Ltd. Şti. firması üzerinde bırakıldığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte; “Renkli Doppler Ekokardiyografi Cihazı teknik şartnamesi 1.14. maddesinde “Cihaz erişkin ve pediatrik multiplane TEE prob çalışmasına hazır bulunmalıdır. denilmektedir. Cihaz kataloğunun 5 inci sayfasında TEE omniplane III Broadband Sector başlığı altında TEE probunun özellikleri verilmektedir; 2-7 MHz aralığı probun hem çocuk hem de erişkine uygulanmasını sağlamaktadır. Çocuk probunda kısıtlayıcı olan probun kalınlığıdır. Erişkin probları 5 yaş ortalama 20 kilogram ağırlığındaki çocuklarda rahatlıkla kullanılmaktadır. Probun kalınlığı ve uygulanacak çocuk yaş grubu (şartnamede bildirilmemiştir; süt çocuğu için sistemler söz konusu olduğunda boyut önemli olduğu için prob özellikleri ayrıca bildirilmelidir) birlikte değerlendirildiğinde karar verilmelidir.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesinin 7.3.7. alt maddesinde; “Teklif edilen sistem/cihazın orijinal katalog, fotoğraf ve Türkçe kullanım klavuzu teklif dosyasında bulundurulacaktır.” hükmü, 7.3.8. alt maddesinde; “Gerek görüldüğü hallerde demonstrasyon istenebilir. Firma teklif ettiği aynı sistem/cihazla ilgili olarak gerektiğinde demonstrasyon yapacağına dair taahhütname verecektir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.8. maddesi hükmü gereğince ihale üzerinde kalan EMA Elek. Medikal Analitik Sist. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği Philips marka EnVisior C HD model ekokardiyografi cihazı için ihale komisyonunca demonstrasyon yapılmasına karar verilmiş ve adı geçen istekliden demonstrasyon istenilmiştir. Yapılan demonstrasyon neticesinde; “06.02.2007 tarihinde firma yetkilisi ve teknik elemanlarının da bulunduğu, Ankara Tunalı Hilmi Caddesi 103/6 adresinde bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan TUTAR’ın muayenehanesindeki aynı marka ve model cihaz üzerinde yapılan demonstrasyon neticesinde teklif edilen marka model cihazın teknik şartnameye uygunluğu araştırılmış olup, cihazın ihale teknik şartnamesine birebir uygun olduğu test edilerek görülmüştür.” şeklinde demonstrasyon raporu tutulmuştur.

 

Başvuru sahibi idareye yaptığı şikayet başvurusunda da aynı iddiasını ileri sürmüş, idare orijinal katalog ve dokümanların incelenmesi sonucunda ihale üzerinde kalan isteklinin teklif etmiş olduğu cihaza bir tane TEE Prob takılabildiğini ve bununla hem pediatrik hem de erişkinlere yönelik çalışmalar yapılabileceğini tespit etmiştir. İdare tarafından yapılan demonstrasyonda ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnameye birebir uyduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitler sonucunda ihale EMA Elek. Medikal Analitik Sist. Paz. Ve Tic. Ltd. Şti. firması üzerinde bırakılmıştır. İdarelerin teknik şartnameye uymayan cihazları kabul edemeyecekleri dikkate alındığında idarenin ihaleyi adı geçen istekli üzerinde bırakması kamu ihale mevzuatına uygundur. Teknik görüşte de 2-7 MHz aralığının probun hem çocuk hem de erişkine uygulanmasını sağladığı ifade edilmektedir. Teknik görüş ve demonstrasyon raporu birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde kalan isteklinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin 1.14. maddesini karşıladığı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki, cihazın teslimi aşamasında muayene ve kabul komisyonunca da bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul