En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1281
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :94
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1281
Şikayetçi:
 Bioses Biyomedikal Cihz. San. Tic. Ltd. Şti., Sanayi Mahallesi Güler Sokak Kat.4 14 4.Levent/İSTANBUL (Avr)
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Tefenni Karayolu Üzeri 7. Km. 15000 - BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.02.2007 / 6380
Başvuruya konu ihale:
 2007/4862 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem-Çift Başlıklı Ameliyathane Tavan Lambası)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.01.39.0165/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Burdur Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (1. Kalem-Çift Başlıklı Ameliyathane Tavan Lambası)” ihalesine ilişkin olarak Bioses Biyomedikal Cihz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.02.2007 tarih ve 6380 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bıçakçılar firmasının teklif etmiş olduğu Bıçakçılar marka 1277 model ameliyat Lambasının teknik şartnamenin 2.4, 2.11,  2.13, 2.16, 2.19, 2.20. maddelerine, 2 nci avantajlı teklif sahibi olan Isparta Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.´in teklif ettiği Mediland marka ML 600 D model ameliyat lambasının teknik şartnamenin 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.19. maddelerine uymadığı, firmalarının ihaleye NISON marka Heal Force TOPLITE F 6060 model Ameliyat Tavan Lambasını teklif ettiği, bu lambanın  teknik şartnamenin 2.9. maddesinde ve 2.10. maddesinde istenilen renk sıcaklık değerini 4500 Kelvini karşılamadığı, bunu karşılayan tek firmanın Bıçakçılar firmasının ürününün olduğu, teknik şartnamenin bu maddesinin rekabeti engellediği,  teklif ettikleri ürünün teknik şartnamenin 2.16. maddesini diğer firmaların teklif ettiği Mediland ve Bıçakçılar marka lambalar kadar uymadığı, ürünlerinin teknik şartnamenin 2.20. maddesini karşıladığı, idarece hazırlanmış olan teknik şartnamenin hiçbir ürünün birebir uyacağı bir şartname olmadığı, şartnamenin bazı maddelerinde teklif veren firmaların ürünlerinin şartnameyi karşılamamasının önemli olmadığının yazıldığı bunun da rekabeti engellediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Bioses Biyomedikal Cihz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, piyasada bulunan çift başlıklı ameliyat tavan lambalarında hiçbir ürünün istenilen 4500 Kelvin renk sıcaklığına sahip olmadığı, bu nedenle renk sıcaklığına ilişkin düzenlemenin en az 4250 Kelvin şeklinde düzeltilmesi gerektiği talebiyle 26.01.2007 tarihli dilekçe ile idareye yaptığı başvuru, idarece başvuru sahibinin iddiasının gerçekçi bulunmadığı ve ihalenin 30.01.2007 tarihinde yapılacağı bu nedenle de zeyilname yapılması için süre kalmadığı gerekçeleriyle reddedilmiştir.

 

İhalede başvuru sahibi Bioses Biyomedikal Cihz. San. Tic. Ltd. Şti. NISON marka Heal Force TOPLITE F6060 model Bıçakçılar A.Ş. Bıçakçılar marka 1277 model, Isparta Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti. Mediland marka ML 600 D model, Turimed Tıbbi Cihz. Tur. Yat. Tic. San. Ltd. Şti. ise Berchtold marka Chromophare DS40 model Ameliyathane Tavan Lambasını teklif etmiştir.

 

            İdarece başvuru sahibinin teklifi, sunduğu Ticaret Sicil Gazetesinin fotokopi olduğu, idari şartname gereği istenen 2 yıllık garanti süresinin bitiminden sonra 5 yıl süre ile cihazın yılda bir defa kalibrasyon ve ve periyodik bakım taahhütnamesinin ve teknik servis imkanları ve teknik altyapı durumlarını gösterir belgelerin bulunmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İdare başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan Bıçakçılar A.Ş.’nin teklif etmiş olduğu Bıçakçılar marka 1277 model Ameliyat Lambasının teknik şartnamenin 2.4, 2.11, 2.13, 2.16, 2.19, 2.20. maddelerine, 2 nci avantajlı teklif sahibi olan Isparta Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.´in teklif ettiği Mediland marka ML 600 D model Ameliyat Lambasının teknik şartnamenin 2.10, 2.11, 2.13, 2.16, 2.19. maddelerine uymadığına ilişkin iddialarını yeride bulunmamış, ayrıca başvuru sahibinin teklif etmiş olduğu NISON marka Heal Force TOPLITE F6060 model Ameliyat Tavan Lambasının da teknik şartnamenin 2.9, 2.10, 2.16, 2.20 ve 2.22 maddelerine uymadığını tespit etmiş ve şikayeti uygun bulmamıştır.

 

Teknik şartnamenin;

2.4. maddesinde; “İki kolun tavana paralel açılması halinde kolların toplam uzunluğu en az 340 cm olmalıdır. Operatörün hareket kabiliyetini sınırlamaması için lamba başlıklarının hareket sahası geniş olmalıdır.” düzenlemesi,

2.9. maddesinde; “Her bir başlık için ışık şiddeti 1 metre mesafe ve en az 15 cm odaklama çapı şartları altında en az 140.000 lüks olmalıdır. Bu ölçüm 4500 Kelvin de yapılmış olmalıdır.” düzenlemesi,

2.10. maddesinde; “Renk sıcaklığı en az 4500 Kelvin olmalıdır.” düzenlemesi,

211. maddesinde; “Cihaz operasyon bölgesindeki yüksek aydınlatma gücü ile operasyon dışındaki ortam arasındaki zıtlığı giderecek sekonder alan aydınlatma özelliğine sahip olmalıdır. Sekonder alanda elde edilen aydınlatma oranı belirtilecektir.” düzenlemesi,

2.13. maddesinde; “Lambaların aydınlatma başlıkları tek ampulle aydınlatma yapmalı ve her başlıkta biri asıl diğeri yedek olmak üzere iki adet ampul olmalı, ampullerin gücü 22.8V/150W"dan fazla olmamalıdır. Sistemde mevcut ana ampul ve yedek ampul birbirinin aynısı olacaktır. Yedek ampul kullanıldığında bu şartnamede tanımlanan tüm teknik parametrelerde (aydınlatma şiddeti - CRJ Renk indeksi - Isı-vb ) herhangi bir değişiklik olmamalıdır.” düzenlemesi,

2.16. maddesinde; “Lambalar operasyon sahasına odaklandıktan sonra, odak ayarı değişmeksizin en az 110 cm yaklaştırılıp uzaklaştırılabilmelidir.” düzenlemesi,

2.19. maddesinde; “Lamba başlıklarının üzerinde bulunan kontrol paneli üzerinde, mevcut kart sisteminde teknik bir arıza olduğunda görsel uyarı veren bir ışıklı LED ikaz sistemi olmalıdır.” düzenlemesi,

2.20. maddesinde; “Işık çapı, her bir lamba başlığı için 15 cm ile 25 cm arasında ayarlanabilmelidir.” düzenlemesi,

2.22. maddesinde; “Lamba başlığının reflektörünü kapatan ön kısım nem, temizlik maddeleri ve mekanik etkilere dayanıklı özel camdan; başlık gövdeleri ise metalden imal edilmiş olmalıdır. Lamba başlıklarının temizliği için herhangi bir özel temizlik maddesine ihtiyaç duyulmamalıdır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin iddialarının yerinde olup olmadığı ve ihaleye katılan isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameyi karşılayıp karşılamadığını tespit edebilmek için bir akademik kurumdan teknik görüş alınmıştır. Konuya ilişkin alınan akademik kuruluşun görüşünde;

“Bıçakçılar marka 1277 model Çift Başlıklı Ameliyat Tavan Lambasının teknik şartnamenin 2.4. maddesini karşıladığı, 2.11, 2.13, 2.19 ve 2.20 nci maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunda bir değerlendirmenin yapılamadığı, 2.16 ncı maddesini ise karşılamadığı,

Mediland marka ML 600 D model Çift Başlıklı Ameliyat Tavan Lambasının teknik şartnamenin 2.11 inci maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda bir değerlendirmenin yapılamadığı, 2.10, 2.13, 2.16 ve 2.19 uncu maddelerini karşılamadığı,

            Nison marka Heal Force@TOPLITE F6060 model Çift Başlıklı Ameliyat Tavan Lambasının teknik şartnamenin 2.16 ncı maddesini karşıladığı, 2.9, 2.10 uncu maddelerini karşılamadığı,

            Berchtold marka Chromophare DS40 model Çift Başlıklı Ameliyat Tavan Lambasının teknik şartnamenin 2.4, 2.11, 2.13, 2.16, 2.20 nci maddelerini karşıladığı, 2.19 inci maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunda bir değerlendirmenin yapılamadığı, 2.9, 2.10 uncu maddelerini karşılamadığı” belirtilmektedir.

 

            İhaleye teklif veren firmaların teklif ettikleri ürünlere ilişkin sundukları belgeler, idarece hazırlanan teknik şartname ve akademik kuruluştan alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde, ihalede isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin hiç birisinin teknik şartnamede öngörülen şartları bire bir karşılamadığı, bu nedenle bütün tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, sonucunda da ihalede geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul