• Karar No: 2007/UM.Z-1282
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :96
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1282
Şikayetçi:
 Aycenk Gıda İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş., Kocatepe Mah. Mega Center A Blok No: 503 34045 Bayrampaşa / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yakuplu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü Merkez Mah. Hürriyet Bulvarı No: 50 34524 Yakuplu / Büyükçekmece / İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.02.2007 / 6005
Başvuruya konu ihale:
 2006/169260 İhale Kayıt Numaralı “Yakuplu Belediye Başkanlığı Gıda Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.0133.0160/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Yakuplu Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’nce 25.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yakuplu Belediye Başkanlığı Gıda Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aycenk Gıda İhtiyaç Maddeleri Tic. ve San. A.Ş.’nin 24.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 22.02.2007 tarih ve 6005 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; tekliflerin alınmasından sonra yapılan mevzuata aykırı işlemlerin ve ihale kararının iptaline ve başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun düzeltici işlem olarak belirlenmesine,  

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Yakuplu Belediye Başkanlığının 25.12.2006 tarihli Gıda Malzemesi Alımı İhalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, idarece üzerinde ihale bırakılan firmanın fiyatından daha düşük bir fiyat ile teklif verdikleri ancak idarenin tekliflerini; “Teklif mektubunda işin ismi ve süresi yanlış yazıldığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bıraktığı,

           

a) Teklif mektubunda işin ismi için “139 Çeşit Gıda malzemesi alımı” yazılmasının hatalı olmadığı, yanlış anlamaya yol açacak bir durum bulunmadığı, bu ifadenin ihale dokümanına uygun olduğu,

b) Teklif mektubunda teklifin ihale tarihinden itibaren 90 (DO9KSAN) Takvim günü geçerli olduğunun yazıldığı,  rakamla yazılan değer parantez içinde yazılırken sehven “9” sayısının yazılmış olmasında teklif mektubunun geçerli olmasını engelleyecek bir durum olmadığı,

İdarenin uygulamasının ihale mevzuatına uygun olmadığı ve hak kaybına uğradıkları iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 139 çeşit gıda malzemesi alımına ilişkin 2006/169260 ihale kayıt numaralı ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin teklifinin, teklif mektubu üzerine işin ismi olarak “Yakuplu Belediyesi Gıda Malzemesi Alımı” yazılmadığı, bunun yerine “139 çeşit gıda malzemesi alımı” yazıldığı ve teklifin geçerlilik süresi belirtilirken rakamla (90), yazıyla ise (DO9KSAN) yazıldığı, rakam ve yazının birbirini doğrulamadığı gerekçeleriyle idarece değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale konusu işe ilişkin ilânın 2 nci maddesinde; ihale konusu malın türü, niteliği ve miktarı kısmına “139 çeşit gıda malzemesi alımı” yazılmıştır.

           

İdari Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu iş; “Yakuplu Belediyesi Gıda Malzemesi Alımı İşi” olarak belirtilmiş, işin türü ve miktarı; “139 Çeşit Gıda Malzemesi Alımı” olarak ifade edilmiştir.

 

            İhale dokümanları arasında bulunan “Birim Fiyat Teklif Mektubu” üzerinde ihale kayıt numarası (2006/169260) yazılmış olup, işin adı kısmı isteklilerce doldurulmak üzere boş bırakılmıştır. Teklif mektubunun ekindeki “Birim Fiyat Teklif Cetveli” üzerinde yine ihale kayıt numarası yazılmış ve 139 kalem gıda malzemesinin tek tek isimleri, birimi ve miktarı yazılarak sadece fiyat bölümü isteklilerce doldurulmak üzere boş bırakılmıştır. 

 

İhale ilânının 11 inci maddesinde ve İdari Şartnamenin 25 inci maddesinde; verilen tekliflerin ihale tarihinden itibaren en az (90) takvim günü geçerli olacağı belirtilmiştir. İhale dokümanları arasında bulunan “Birim Fiyat Teklif Mektubu” üzerinde teklifin ihale tarihinden itibaren kaç gün geçerli olacağı belirtilmemiş, isteklilerce ihale dokümanına uygun olarak doldurulmak üzere boş bırakılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  …” hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Teklif Mektuplarının Şekli” başlıklı 49 uncu maddesinde ise; Teklif mektuplarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlardan işin niteliğine göre uygun olanı esas alınarak hazırlanacağı belirtilmiş ve 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin yukarıda yer verilen 2 nci fıkrasına paralel bir düzenleme ile teklif mektuplarının hangi şartları taşıması gerektiği düzenlenmiştir. İhale dokümanları arasında bulunan Birim Fiyat Teklif Mektubunun KİK.019.0/M numaralı standart forma uygun olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin teklif mektubu ve ekindeki cetvel incelendiğinde; teklif mektubunun Yakuplu Belediye Başkanlığına hitaben düzenlendiği, mektup ve ekindeki fiyat cetveli üzerinde ihale kayıt numarasının (2006/169260) ve ihale tarihinin (25.12.2006) doğru olarak yazıldığı, ihale konusu işin “139 Çeşit Gıda malzemesi alımı” olarak belirtildiği, mektup ve ekindeki cetvel üzerinde yazılı bilgilerin ihale dokümanı ile uyumlu olduğu, teklifin Yakuplu Belediye Başkanlığının 2006/169260 ihale kayıt numaralı 139 kalem gıda malzemesi alımı işi ihalesine ait olduğu hususunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı anlaşılmaktadır.     

 

Başvuru sahibinin teklif mektubu üzerinde;        “Teklifimiz ihale tarihinden itibaren 90 (DO9KSAN) Takvim günü geçerlidir.” şeklinde bir ifade bulunmaktadır. İstekli tarafından yazılan süre ihale dokümanı ile istenilen şartı karşılamaktadır. Mektup üzerinde rakamla (90) olarak yazılan sürenin parantez içinde ifade edilirken (DO9KSAN) şeklinde yazılması, kelimeler arasında (sehven yazıldığı anlaşılan) 9 rakamının bulunması teklifin geçerli olduğu süre konusunda bir tereddüte neden olmamaktadır. Başvuru sahibinin teklif mektubu üzerinde şekil ve içerik bakımından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik, hata bulunmamaktadır.

 

            Ayrıca, mektup üzerinde teklif veren firmanın ticaret unvanının bulunduğu, mektubun imzalı olduğu, teklif edilen bedelin rakam ve yazıyla birbirine uygun olarak yazıldığı, mektup üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, ihale dokümanının okunup kabul edildiğinin belirtildiği görülmüştür.

           

Bu itibarla, teklif mektubu geçerli olduğundan başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) Tekliflerin alınmasından yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Başvuru sahibinin teklifinin yeniden değerlendirmeye alınması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul