• Karar No: 2007/UM.Z-1283
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :97
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1283
Şikayetçi:
 Mustafa Zihni Civan - Civan Medikal vekili Av.Fatma Saçak Akbulut Toros Sokak No:7/17 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.03.2007 / 7645
Başvuruya konu ihale:
 2006/153961 İhale Kayıt Numaralı “Ecza Deposu Sarf Malzeme Alımı (1 inci Kalem Hemoraid Stapleri)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.01.65.0110/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Vakıflar Genel Müdürlüğü Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 01.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Ecza Deposu Sarf Malzeme Alımı (1. Kalem - Hemoraid Stapleri) ihalesine ilişkin olarak Mustafa Zihni Civan - Civan Medikal’in 23.01.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin  09.03.2007 tarih ve 7645 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece, 25.12.2006 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      söz konusu ihalenin 1. sıra no lu kalemine ilişkin kısmının iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Kamu İhale Kanununun “Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali” başlıklı 39 uncu maddesinde, “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca ihale komisyonu kararı üzerine idarece, 25.12.2006 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

İhale Komisyon Kararında, söz konusu ihalenin 3 kalem malzeme alınması amacıyla yapıldığı, ancak ihale listesinin 1. kalem malzemesi olan Hemoraid Stapler için uzman üye görüşünde, bu kalem malzemenin stoklarında mevcut olduğu, şu an için alım endikasyonu olmadığından ihalenin anılan kaleminin komisyon tarafından iptal edilmesinin uygun görüldüğü belirtilmiş olup, İhale Komisyon Kararında bahsedilen uzman üye görüşü idareden alınan belgeler arasında bulunmaktadır.

 

İdareden alınan belgeler incelendiğinde, söz konusu iptal işlemi ile ilgili olarak, mevzuata aykırılık bulunmadığı değerlendirilmektedir. Ancak, söz konusu malzemenin stoklarında bulunduğunun ihale aşamasında tespit edilmesi nedeniyle, idarenin ihtiyacı olmadığı halde ihaleye çıktığı anlaşılmış olup, idarenin bu konuda sorumluluğu bulunduğu da açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul