En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1284
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :98
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1284
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2003/109801 İKN|li “32 Kalem Yaş Sebze Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.00.97.0105/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antakya Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabipliği tarafından açık ihale usulü ile 23.12.2003 tarihinde yapılan “32 Kalem Yaş Sebze Alımı” ile ilgili iddiaların incelenmesi sonucunda, mevzuata aykırılığı tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Sağlık Bakanlığına bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            1- Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Edip Çelik’e ait teklif mektubunda teklif edilen bedelin yazı (otuzbirmilyarsekizyüzonaltıbinTL) ile rakamın (31.816.000.000.) birbirine uygun olmadığı halde idarece teklifin değerlendirme dışı bırakılmadığı anlaşılmıştır.

 

Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında;

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. “ hükmü yer almaktadır.

            İdarece, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan teklif mektubundaki teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olmaması dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılması gerekirken teklifin kabul edilmesi anılan hükme aykırıdır.

            2- İhale üzerinde bırakılan isteklinin 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında sunmuş olduğu oda kayıt belgesinde mesleki faaliyetin 01.03.2004 tarihinden bu yana sürdüğü, anılan maddenin (a) ve (b) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığını gösteren belgelerin 08.01.2004 tarihinde düzenlendiği (sözleşme tarihinden sonra), adli sicil belgesinin de 13.01.2004 tarihinde düzenlendiği (sözleşme tarihinden sonra) anlaşılmıştır.

            Buna ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde;

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

 

istekliler ihale dışı bırakılır.

 

İhaleye katılan isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgelerin istenmesi zorunludur. Bu belgelerin ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.Ancak, isteklilerden, bu belgelerde yer alan bilgilerde belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişiklik olması halinde bu durumun idareye bildirileceğine ilişkin beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin verilmesi istenir. (standart form KİK027.0/M, KİK027.1/M )” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan hükme uygun şekilde maddede sayılan belgeler alınmaksızın gerçekleştirilen ihale mevzuata aykırıdır.

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                  Bilal KARACA                       

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul