En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1285
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :99
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1285
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İmam Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/4264 İKN|li “Somun Ekmek Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.01.08.0105/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

25.01.2005  tarihinde açık ihale usulü ile Hatay İmam Hatip ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi tarafından yapılan “Somun Ekmek Alımı” ile ilgili iddiaların incelenmesi sonucunda; mevzuata aykırılığı tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere Hatay Valiliğine bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Akçay Gıda (Ömer Akçay)’ ın ihale dosyasında bulunması gereken vergi borcu bulunmadığına dair belge, 4734 sayılı Kanunun 10/a-b bentlerinde bulunmadığına dair belge ile sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgenin bulunmadığı anlaşılmış olup eksik olan belgelerin gönderilmesi 21.03.2007 tarih ve 453 sayılı yazıyla istenilmiş olup idarece Kuruma gönderilen 22.03.2007 tarih ve 507 sayılı yazı ekinde gönderilen bu belgelerden vergi borcu bulunmadığına dair belgenin düzenleme tarihinin 22.03.2007 olduğu ve 08.02.2005 tarihi itibariyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin vergi borcunun bulunmadığının belirtildiği, bu tarihin anılan istekliyle sözleşme imzalanma tarihi olan 31.01.2005 tarihinden sonra olduğu ayrıca ihale tarihi olan 25.01.2005 tarihi itibariyle 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermediği, bu haliyle bu belgenin mevzuata aykırı olduğu, 4734 sayılı Kanunun 10/a-b bentlerinde bulunmadığına dair belgenin de düzenleme tarihinin sözleşme tarihinden sonra olduğu ve ihale tarihi itibariyle anılan hükümde belirtilen durumlarda bulunulmadığını göstermediği bu belgeyle ilgili uygulamanın da mevzuata aykırı olduğu, anılan istekliye ait sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair belgenin düzenleme tarihinin 23.03.2007 olduğu ve 08.02.2005 tarihi itibariyle ilgilinin sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterdiği bu tarihin ihale tarihi itibariyle ilgilinin durumunu göstermediği ve sözleşme imzalanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulmadığı dikkate alındığında, idarenin bu uygulamasının da mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Hatay Valiliği’ne bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                Bilal KARACA                                    

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul