En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1287
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :101
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1287
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah., M. Kafadar Cad., HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/4998 İhale Kayıt Numaralı “Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

28.03.2007 tarih ve 07.01.05.G022/2007-11 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 17.02.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 25 kalem serum alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 İnci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1. maddesinde ise bu ihalede kısmi teklif verilebileceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İncelenen ihaleye ait idari şartnamenin 36 ncı maddesinde, bu ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacağı, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Şartnamenin 36.5. maddesindeki unsurlar dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihalenin sonuçlandırılacağı, en avantajlı teklifin, en düşük fiyat esasına göre belirleneceği durumlarda fiyatların eşit olması halinde iş deneyim belgelerinin isteneceği ve belgelerdeki tutar büyüklüğünün dikkate alınacağı hükmüne yer verilmiştir.

 

İhale işlem dosyalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilan tarihi itibari ile, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde;

“4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi hükmü gereğince;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

c) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

d) Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

h) Bu Yönetmelik hükümlerine göre idareler tarafından belirlenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

i) 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

j) 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen,

 

istekliler ihale dışı bırakılır.

 

          İhaleye katılan aday veya isteklilerden ihale tarihi itibarıyla (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.”

 

Hükmü bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede, ihale üzerinde kalan isteklilerin yukarıda yer verilen maddede belirtilen ve İdari Şartnamede istenen taahhütnameyi sunduğu, ancak Yönetmeliğin yukarıda yer verilen hükmü uyarınca; sadece Beşer Ecza Deposu Ltd. Şti. ile Dekim Ecz. ve Kim. Mad. Tic. San. A.Ş. firmalarının vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren belgelerinin ihale tarihi itibariyle düzenlendiği, diğer belgelerinin ve ihale üzerinde kalan diğer firmalar tarafından sunulan belgelerin isteklilerin ihale tarihi itibari ile durumunu gösterir nitelikte olmadığı halde bu istekliler ile sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla, idarenin ihale üzerinde kalan istekliler ile, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılmayı gerektiren durumlarda bulunmadığını ihale tarihi itibari ile tevsik etmesi koşuluyla sözleşme imzalaması gerekirken bu hususa uyulmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                        

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul