• Karar No: 2007/UM.Z-1288
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :102
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1288
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah., M. Kafadar Cad., HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/6846 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Malzeme Tedariği” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2007 tarih ve 07.00.99.G022/2007-9 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            Antakya Devlet Hastanesi’nce 20.02.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Malzeme Tedariği” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İhaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin 141 kalem eczane sarf malzemesi alımı işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21 inci maddesinde bu ihalede kısmi teklif verilebileceği belirtilmiş ve 36 ncı maddesinde ise tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenlemeye yer verilmiştir.

 

İdareye yazılan 14.03.2007 tarih ve 404 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasında bulunması gerektiği halde bulunmayan bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, İdare tarafından gönderilen 16.03.2007 tarih ve 665 sayılı yazıyla cevap verilmiştir.

 

İhale işlem dosyalarının incelenmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İhale Komisyonu kararında 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37 ve 38 inci kalemlere teklif veren 5 sıra numaralı istekli Barış Medikal San. Tic. Ldt. Şti. ve 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 ve 39 kalemlere fiyat veren 8 sıra numaralı istekli Boteks Teks. Kim. Tıb. Malz. San. Tic. A.Ş. firmalarının Polyglikolik Asit teknik şartnamesinin 15 inci maddesine (teklif edilen malzemelerin CE belgesi olmalıdır.) uygun olmadığı, bu kalemlere vermiş oldukları tekliflerin değerlendirilmediği, 2 nci avantajlı teklifi veren firmanın vermiş olduğu fiyatların değerlendirildiği belirtilmiş ve bu kalemler Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakılmıştır.

 

Barış Medikal San. Tic. Ldt. Şti. ve Çetin Kimya Ldt. Şti.’ne ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli gönderildiği halde bu firmalarca sunulması ve ihale işlem dosyasında bulunması gereken diğer belgelerin belgelerinin gönderilmediği anlaşıldığından, anılan bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. İdarece gönderilen cevapta, Barış Medikal San. Tic. Ldt. Şti. ve Çetin Kimya Ldt. Şti.’ne ait belgelerin ihale dosyasının suretinde sehven alıkonulmadığı, asıl dosyanın Saymanlığa gönderildiği için de ilgili belgelere ulaşılamadığı belirtildiğinden, yukarıda anılan kalemlerde en avantajlı teklifi veren Barış Medikal San. Tic. Ldt. Şti.’nin değerlendirme kriterlerini sağlayıp sağlayamadığı ve teklifinin değerlendirilmemesinin yerinde olup olmadığı hususuyla ilgili olarak bu aşamada herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

2) Uçar Medikal Tıb. Malz. (ANTAKYA) firmasının Kamu ihale Kanunu´nun 30 uncu maddesine uymadığı (zarfın açılıp kapanan yerlerinde imza bulunmadığından) gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtildiğinden ve ihale işlem dosyasında da ihale teklif zarfının fotokopisi bulunmadığından, söz konusu firmaya ait ihale teklif zarfının önlü, arkalı onaylı fotokopisinin ve Delkar İnş. Nak. Turz. San. Tic Ltd. Şti. ile İdeal Medikal Tic. firmasının iş deneyim belgelerinin yeterli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtildiğinden, bu firmalara ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetveli ile geçici teminat mektubu gönderildiği halde bu firmalarca sunulması ve ihale işlem dosyasında bulunması gereken diğer belgeler ile iş deneyim belgelerinin gönderilmediği anlaşıldığından, anılan bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir.

 

Anılan yazımıza İdarece verilen cevapta; Uçar Medikal Tıb. Malz. teklif zarfının açılıp kapanan yerlerinin imzasız olduğuna dair tutanağın komisyon üyeleri tarafından imzalandığı, söz konusu firmanın ihale teklif zarfının fotokopisine gerek görülmediğinden zarfın bir fotokopisinin alıkonulmadığının, ayrıca Delkar İnş. Nak. Turz. San. Tic Ltd. Şti. ile İdeal Medikal Tic. firmalarına ait belgelerin ihale dosyasının suretinde sehven alıkonulmadığının, asıl dosya da Saymanlığa gönderildiğinden ilgili belgelere ulaşılamadığının belirtildiği anlaşıldığından, Uçar Medikal Tıb. Malz., Delkar İnş. Nak. Turz. San. Tic Ltd. Şti. ile İdeal Medikal Tic.’in değerlendirme kriterlerini sağlayıp sağlayamadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olup olmadığı hususuyla ilgili olarak bu aşamada herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

3) İhale Komisyonunca yapılan değerlendirmede; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu kalemlere teklif veren firmaların CE belgeleri olmadığından ve bu kalemlere verilen fiyatlar değerlendirilmediğinden temin edilemediği belirtilmiştir.

 

İdeal Medikal Tic. İSKENDERUN firmasının iş deneyim belgesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu firmaya ait birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden; 1,2,…14, 17, 18, 19, 21,…35, 40,…48, 53 sıra nolu kalemlere, Barış Medikal San. Tic. Ltd. Şti. ADANA firmasına birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesinden de bu firmanın 1,2, 3, 5,…9, 11, 12, 14, 18, 22,…24,…28, 30,…35, 37 ve 38 inci kalemlere teklif verdiği anlaşılmakta ise de; idarece verilen cevapta bu firmalar tarafından sunulması ve ihale işlem dosyasında bulunması gereken diğer belgelerin ihale dosyasının suretinde sehven alıkonulmadığı, asılları dosyada Saymanlığa gönderildiğinden ilgili belgelere ulaşılamadığı belirtildiğinden bu firmaların CE belgelerinin olup olmadığı ve değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olup olmadığı hususuyla ilgili olarak herhangi bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

4) İdarelerin 4734 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince hazırlayacakları ihale işlem dosyasında onay belgesinden ihalenin sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçteki tüm bilgi ve belgeleri saklama zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde; İdareye yazılan 14.03.2007 tarih ve 404 sayılı yazı ile ihale işlem dosyasında bulunması gerektiği halde bulunmayan bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiş, İdare tarafından 16.03.2007 tarih ve 665 sayılı yazıyla verilen cevapta, söz konusu belgelerin ihale dosyasının suretinde sehven alıkonulmadığı, asıl dosya Saymanlığa gönderildiği için de ilgili belgelere ulaşılamadığı şeklinde açıklama yapılmıştır. İdarenin bu işlemi anılan Kanun hükmüne uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                  Bilal KARACA                       

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul