• Karar No: 2007/UM.Z-1290
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :104
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1290
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah., M. Kafadar Cad., HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G51.1.189 İhale Kayıt Numaralı “Kemiksiz Dana Eti ve Tavuk Eti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.01.07.G022/2007-10 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Antakya Devlet Hastanesi’nce 08.01.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kemiksiz Dana Eti ve Tavuk Eti Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

1) İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.3 üncü maddesinin 7.3.1 numaralı alt maddesinde “İş deneyim belgesi olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

11.09.2003 tarih 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; “İhale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

İhale onayının 10.12.2003 tarihinde alındığı, ilanın 17.12.2003 tarihinde yayımlandığı tespit edildiğinden 11.09.2003 tarih 25226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin idari şartnameye yansıtılarak istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazının istenmesi gerektiği, bu nedenle idari şartnamede idarece yapılan anılan düzenlemenin mevzuata aykırılık teşkil ettiği söz konusu düzenleme çerçevesinde de istekliler tarafından verilen iş deneyim belgesinin değerlendirilmesinin yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

 

2) Kemiksiz dana eti teknik şartnamesinin 7 nci maddesinde, tavuk eti teknik şartnamesinin ise 5 inci maddesinde; “İhaleye katılacak olanların Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’ndan çalışma izni almış olmaları gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda ihale işlem dosyasında sadece Altın Gıda Mamulleri Tic. ve San. A.Ş. tarafından verilen söz konusu belgenin bulunduğu, ancak ihalenin iki istekli üzerinde kaldığı ve anılan isteklilerin söz konusu belgelerini işin hangi aşamasında idareye beyan ettiklerinin ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerden anlaşılamadığı, kaldı ki söz konusu belge, tekliflerin verilmesi aşamasında aranan bir belge durumunda ise de bu hususta zarf açma ve belge kontrol tutanağı ile de herhangi bir tespitin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

3) 15.03.2007 tarihli yazımız ile idareden; “Armutlu Et Ürünleri, Atıç kardeşler Et Tavuk Ür. Sat. firmalarının, Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesine uymadığı gerekçesi ile (ihale teklif zarflarının açılıp kapanan yerleri istekli tarafından imzalandığından) değerlendirme dışı bırakıldığı halde bu firmalara ait ihale teklif zarflarının önlü arkalı onaylı fotokopisinin gönderilmediği anlaşıldığından, anılan bilgi ve belgelerin,

 

İhaleye karşı yapılan bir şikayet başvurusu olup olmadığının, eğer bir başvuru var ise bu başvuru üzerine tesis edilen bütün işlemlere ilişkin belgeler ile bunların bildirimlerine ait tebligat alındılarının” gönderilmesi istenmiştir.

İdare, 16.03.2007 tarihli cevabi yazılarında; “İlgili firmaların teklif zarflarının açılıp kapanan yerlerinin imzasız olduğuna dair tutanak komisyon üyeleri tarafından imzalanmış olup, söz konusu firmanın ihale teklif zarfının fotokopisine gerek görülmediğinden zarfın bir fotokopisi alıkonulmamıştır.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda idarece tesis edilen işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı hususunda bir değerlendirme yapılamamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                        

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul