• Karar No: 2007/UM.Z-1291
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :105
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1291
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Devlet Hastanesi, Altınçay Mah., M. Kafadar Cad., HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 G51.1.188 İhale Kayıt Numaralı “20 Kalem Serum Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.04.2007 tarih ve 07.01.06.G022/2007-13 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

Antakya Devlet Hastanesi’nce 14.01.2003 tarihinde 2886 sayılı Kanunla hazırlanan 84/8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi gereğince Kapalı Zarf (Teklif) Usulü ile yapılan “20 Kalem Serum Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Hastanenin ihtiyacı olan ilaç ve serum için 2886 sayılı Kanunla hazırlanan 84/8213 sayılı Yönetmeliğin 29/a maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkılmasına karar verildiği, 20.12.2002 tarihli ihale onay belgesi ile 20 kalem serum alımı için kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkılmasının onaylandığı, mahalli gazetede iki kez ve Resmi Gazetede 1 kez yayınlanmasına ve ihalenin 14.01.2003 tarihinde yapılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Antakya Devlet Hastanesi tarafından Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gönderilen 26.12.2002 tarih ve 6142 sayılı yazıyla, ihalelerin 31.12.2002 tarihinde yayınlanmasının istenildiği, İl Makamına gönderilen 27.12.2002 tarih ve 6143 sayılı yazıyla, ihale ilanının 31.12.2002 tarih ve 24980 sayılı Resmi Gazetede bir kez ve Antakya’da günlük olarak yayınlanan Hatay Gazetesinin 31.12.2002 tarih ve 17769 sayılı ve 03.01.2003 tarih ve 17772 sayılı nüshalarında ayrı ayrı iki kez ilan edildiği, bu hususun tutanakla da tespit edildiği, söz konusu ihalenin 14.01.2003 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu Kanunun “Standart İhale Dokümanları ve Yönetmelikler” başlıklı Geçici 1 inci maddesinde: “Bu Kanunun uygulanmasına yönelik olarak çıkarılacak standart ihale dokümanları ve yönetmelikler, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar hazırlanır ve Resmî Gazetede yayımlanır.

 

Bunların yürürlüğe konulmasına kadar idareler, mevcut esaslar ve yönetmelik hükümlerini uygulamaya devam eder.”,

 

Anılan Kanununun “Başlanmış Olan İhaleler” başlıklı Geçici 2 nci maddesinde: “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale edileceği yazılı olarak duyurulmuş veya ilân edilmiş olan işler ilgili olduğu kanun ve usullere göre sonuçlandırılır.”

 

Şeklinde düzenlemelere yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Yürürlük” başlıklı 69 uncu maddesinde ise: “(Değişik: 4761/ 21 md.) Bu Kanunun 53 üncü maddesi ile geçici 1, geçici 5 ve geçici 6 ncı maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 1.1.2003 tarihinde yürürlüğe girer.” hükmüne yer verilmiş,

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yürürlük” başlıklı 68 inci maddesinde; bu Yönetmeğin 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

İncelenen ihalede 20 kalem serum alımı için kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkılmasının 20.12.2002 tarihinde onaylandığı, ihale ilanının 31.12.2002 tarihinde Resmi Gazetede bir kez, yine aynı tarih ve 03.01.2003 tarihinde ise iki kez bir yerel gazetede yayınlandığı, söz konusu ihalenin 14.01.2003 tarihinde yapıldığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul