• Karar No: 2007/UM.Z-1293
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :107
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1293
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay Antakya Devlet Hastanesi Altınçay Mah. M.Kafadar Cad. 1 Merkez/Hatay
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2005/171198 İhale Kayıt Numaralı “8 Kalem Thalasemi ve Kan Merkezi Üniteleri Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.03.2007 tarih ve 07.01.03.0162/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay Antakya Devlet Hastanesi’nce 29.11.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kalem Thalasemi ve Kan Merkezi Üniteleri Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            1- 29.11.2005 tarihinde yapılan 8 kalem Thalasemi ve Kan Merkezi Üniteleri Tıbbi Sarf Malzemeleri Alımı ihalesine 6 istekli tarafından teklif verilmiş, ihalenin 1 ve 2 nci kalemleri Çukurova Teknik Tıbbi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti., 7 ve 8 inci kalemleri Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakılmış, Park Medikal ise ihalenin 1 ve 2 nci kalemleri için ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlenmiştir.

 

Geriye kalan diğer üç isteklinin teklifleri, idari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde yer alan; “İstekli Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi veri tabanına kayıt belgesini ihale komisyonuna sunacaktır.” şeklindeki düzenleme gereği anılan belge idareye verilmediği gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

İhalenin 4 üncü kalemine ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin teklifi, idari şartnamenin 7.3.3 maddesi gereğince değerlendirme dışı bırakıldığından, aynı kaleme teklif veren  Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’nin teklifi ise, yaklaşık maliyetin üzerinde bulunduğu gerekçesi ile, ihalenin 3 ve 5 inci kalemlerine de geçerli teklif çıkmadığı gerekçesi ile temin edilemediği anlaşılmıştır.

 

Buna göre; 8 kalemlik ihalenin 4 kalemi temin edilmiş, 4 kalemi temin edilememiş ve ihalenin de iki istekli üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemeye göre, bazı belgelerin ihale işlem dosyasında bulunmadığı tespit edilmiş ve idareden 02.03.2007 tarihli yazı ile;

 

a)  İhale üzerinde kalan isteklilerden Çukurova Teknik Tıbbi Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait teklif belgelerinin,

 

b) Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. tarafından Tek Kullanımlık Elastometrik Desferrioxamine Pompasına ait teknik şartnameye verilen cevapların 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine verilen cevaplar bulunmadığından anılan cevapların, ayrıca idari şartnamenin 7.3.4 maddesi ile istenilen belgenin,

 

c) İdareye yapılan bir şikayet başvurusu üzerine idarece alınan 16.12.2005 tarihli kararda bahsedilen Sağlık Bakanlığının 16.09.2005 tarih ve 17949 sayılı emirlerinin,

 

            Kurumumuza gönderilmesi istenmiştir.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında 31.10.2005 tarih 1526 sayılı iki adet ihale onay belgesinin bulunduğu, bu belgelerden birisinde yaklaşık maliyetin 386.775,-YTL olarak belirtildiği, diğer ihale onayında ise 458.525,-YTL olarak belirtildiği tespit edilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinin “İhale Onayının Alınması” başlıklı 19 uncu maddesinde yer alan; “İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine (standart form KİK001.0/M) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.” şeklindeki düzenlemeye istinaden, idarece yaklaşık maliyet 386.755,-YTL olarak hesap edilmesine rağmen 458.525,- YTL’lik yaklaşık maliyete göre onaylanan ihale onay belgesinin hangi gerekçe ile düzenlendiği hususunda herhangi bir tespit yapılamadığından bu konuyla ilgili olarak, 08.03.2007 tarihli yazımız ile; “İhale işlem dosyasında 31.10.2005 tarih 1526 sayılı iki adet ihale onay belgesinin bulunduğu, anılan belgelerde yaklaşık maliyet dışındaki her türlü bilginin aynı olduğu, sadece yaklaşık maliyetlerinin farklı olduğu, bu konuyla ilgili açıklamanın,” da Kurumumuza gönderilmesi istenmiştir.

 

İdare, 12.03.2007 tarihli cevabi yazılarında konuyla ilgili olarak; yaklaşık maliyetteki düzeltmeden sonra eski onay belgesinin ihale dosyasından çıkarılmasının sehven unutulduğu şeklinde açıklama yapmış, istenilen belgeleri de Kurumumuza göndermiştir.

 

2- İhale üzerinde kalan isteklilerden Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. 8 kalemlik ihalenin 4, 7 ve 8 inci kalemlerine teklif vermiş ve ihalenin 7 ile 8 inci kalemleri üzerinde kalmış, 4 üncü kalemi ise yaklaşık maliyetin üzerinde bir bedel teklif edildiği için idarece değerlendirmeye alınmamıştır.

 

İdari şartnamenin 7.3.2 nci maddesinde; “Malzemelere ait AT belgesi (EC sertifikası) sunulacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmış,

 

İhalenin 7 nci kalemine ait teknik şartnamenin 19 uncu maddesinde, ihalenin 8 inci kalemine ait teknik şartnamenin de 12 nci maddesinde; ürünün CE belgesine sahip olacağı belirtilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemelere göre, isteklilerin teklifleri ile birlikte teklif ettikleri ürüne ait CE belgelerini de idareye vermesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti. ihalenin 7 nci kalemi için Baxter marka infusor pompa, 8 inci kalemi için de Unomedikal marka thalaset teklif etmiş, ancak teklif belgeleri arasında sadece ihalenin 8 inci kalemi için CE belgelerini idareye verdiği anlaşılmaktadır.

 

            İdari şartnamenin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 32 nci maddesinde yer alan; “Bu şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden  herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde,  bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

 

Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

verilen süre içinde tamamlanacaktır….” şeklindeki düzenlemeye göre ve idarenin idari şartnamenin 7.3.3 maddesi gereği istenilen belgeleri vermeyen isteklileri değerlendirme dışı bıraktığı gibi Hatay İlaç Tic. Ltd. Şti.’ni de ihalenin 7 nci kalemi için değerlendirme dışı bırakması gerekmektedir.

 

Buna göre anılan istekli ile 174.300,-YTL bedelle imzalanan sözleşme tutarının da 28.800,- YTL olması gerekmektedir.

 

            3- 4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlığını taşıyan 10 uncu maddesinde, son fıkranın (a)-(j) bentlerinde belirtilen durumlardaki isteklilerin ihale dışı bırakılacağı düzenlenmesine yer verilmiş ve kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu da bunlar arasında sayılmıştır. Bu hükme paralel olarak, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 inci maddesinde, isteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M ve KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu, sözleşme imzalanmadan önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale tarihi itibariyle vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması ve sözleşme imzalanmadan önce bu hususa ilişkin belgeleri idareye sunması zorunludur.                

           

            Yapılan incelemede, ihalenin 2 istekli üzerinde kaldığı, anılan isteklilerin de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve  kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına ilişkin durumunu ihale tarihi itibariyle bildirmediği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu hükümler uyarınca idarenin işlemi değerlendirildiğinde, sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak söz konusu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekmekte olup bu niteliği taşımayan belgelerin kabul edilerek sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                       

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                        

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul