• Karar No: 2007/UM.Z-1298
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :112
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1298
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/209500 İKN|li “Süt ve Süt Ürünleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.00.90.0110/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 20.12.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Süt ve Süt Ürünleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırı olduğu tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesine karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

 

İhale üzerinde bırakılan Genç Ticaret’in vergi borcu olmadığına dair sunduğu belgenin ihale tarihi itibarı ile bu durumda olmadıklarını göstermediği görülmektedir.

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacakları, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan Genç Ticaret’in vergi borcu olmadığına dair sunduğu belgenin ihale tarihi itibarı ile bu durumda olmadıklarını göstermediği görülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işleminin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun SHÇEK Genel Müdürlüğüne bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Tek isteklinin katıldığı ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde belirlenen temel ilkelerin gerçekleşmediği anlaşılmış bulunmaktadır.

 

Tespit edilen mevzuata aykırılıklar içerisine bu hususunda eklenmesi gerektiği oyuyla karara katılıyorum.

 

 

                                                                                                          H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                    Kurul Üyesi                                                    

 

KARŞI OY

 

           

            Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                   

                     Kurul Üyesi                                                         Kurul Üyesi                      

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul