• Karar No: 2007/UM.Z-1299
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :113
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1299
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 “8 Kalem Süt ve Süt Ürünü Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.00.91.0110/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Hatay İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce 05.05.2003 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “8 Kalem Süt ve Süt Ürünü Alımı” ihalesine ilişkin olarak, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden iddiaların yerinde bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            Yapılan incelemede; mevzuata aykırılık tespit edilmediği anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İddiaların yerinde bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Tek isteklinin katıldığı ihalede 4734 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde belirlenen temel ilkelerin gerçekleşmediği anlaşılmış bulunmaktadır.

 

Tespit edilen bu aykırılığın değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun SHÇEK Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiği oyuyla karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                                            H.Hüseyin GÜRHAN

                                                                                                                     Kurul Üyesi

 

 

 

KARŞI OY

 

           

            Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla;Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince “Şikayetin uygun bulunmadığı” kararının verilmesinin gerektiği oyu ile karara  katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                   

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul