En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1302
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :116
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1302
Şikayetçi:
 
 İhaleyi yapan idare:
 Antakya Belediye Başkanlığı, HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2004/83284 İhale Kayıt Numaralı “Ekmek Pişiriminde Kullanılmak Üzere Malzeme Satın Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.04.2007 tarih ve 07.00.95.0165/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Antakya Belediye Başkanlığı’nca 13.07.2004 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ekmek Pişiriminde Kullanılmak Üzere Malzeme Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden mevzuata aykırılığı tespit edilen aykırılıkların değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere İçişleri Bakanlığına bildirilmesine, karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde; Türkiye´nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olanların ihale dışı bırakılacakları, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47 nci maddesinde; “İhaleye katılan aday veya isteklilerden (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin başvuru veya teklifleriyle birlikte (standart formlar KİK027.0/M, KİK027.1/M), ihale üzerinde kalan istekliden ise bu durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Sözleşmenin imzalanmasından önce sunulacak bu belgelerin, ihale tarihi itibarıyla isteklinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerekir.” hükmü yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan Narin Tarım Gıda Tem. Mad. Yem. ve Tem. Hizm. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. anılan mevzuat hükmü gereği Antakya 2 nci İcra Müdürlüğünce 09.07.2004 tarihinde onaylanan icra ile herhangi bir ilişiği olmadığına dair belgeyi, Hatay Asliye Hukuk Mahkemesince 09.07.2004 tarihinde düzenlenen iflas ettiğine veya konkordato ilan edildiğine dair kaydı olmadığına dair belgeyi, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.07.200 tarihinde düzenlenen adli sicil belgesini, sözleşme imzalanması aşmasında da, Garanti Bankası Antakya Şubesince 22.07.2004 tarihinde düzenlenen kesin teminat mektubunu ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odasınca 15.07.2004 tarihinde düzenlenen  4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentlerine göre şirketin iflas ve konkordato durumunun bulunmadığına ve halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi sunduğu, ancak sözleşme imzalanması aşamasında sunulması gereken kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin ihale dosyasında bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

İdareden 2004/83284 İKN´li “Ekmek Pişirmede Kullanılmak Üzere Malzeme Satın Alınması” ihalesinde ve 2005/2005 İKN’li “Kentimizde Bulunan Yoksul, Muhtaç ve Dar Gelirli Ailelere Pişirilerek Dağıtılan Yemek Yardımında Kullanılmak Üzere Kuru Gıda Satın Alınması” İhalelerine ilişkin olarak 09.03.2007 tarihli yazı ile anılan mevzuat hükümleri gereği ihale üzerinde bırakılan firmanın sözleşme imzalanması aşamasında sunulması gereken belgelerin gönderilmesi tekrar istenmiştir. İdare yazımız üzerine 2004/83284 İKN´li “Ekmek Pişirmede Kullanılmak Üzere Malzeme Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan Narin Tarım Gıda Tem. Mad. Yem. ve Tem. Hizm. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Antakya 2 nci İcra Müdürlüğünce 09.07.2004 tarihinde onaylanan icra ile herhangi bir ilişiği olmadığına dair belgeyi, Hatay Asliye Hukuk Mahkemesince 09.07.2004 düzenlenen iflas ettiğine veya konkordato ilan edildiğine dair kaydı olmadığına dair belgeyi, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca 09.07.200 tarihinde düzenlenen adli sicil belgesini ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odasınca 15.07.2004 tarihinde düzenlenen 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b) ve (g) bentlerine göre şirketin iflas ve konkordato durumunun bulunmadığına ve halen faaliyette bulunduğuna dair belgeyi tekrar göndermiş, ancak kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri göndermemiştir. Ayrıca 2005/2005 İKN’li “Kentimizde Bulunan Yoksul, Muhtaç ve Dar Gelirli Ailelere Pişirilerek Dağıtılan Yemek Yardımında Kullanılmak Üzere Kuru Gıda Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak ise herhangi bir belge gönderilmemiştir.

 

İhalenin 13.07.2004 tarihinde yapıldığı ve ihaleye 1 isteklinin katıldığı ve ihalenin bu firma üzerinde bırakıldığı, idarece gönderilen belgeler arasında ihale üzerinde bırakılan firmanın kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgelerin bulunmadığı dikkate alındığında, yukarıda anılan mevzuat hükmü gereği ihale üzerinde bırakılan firma ile sözleşme imzalanmasının ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

Bahse konu ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                   

 

     Bilal KARACA                                                                                    K.Nejat ÜNLÜ

      Kurul Üyesi                                                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul