• Karar No: 2007/UM.Z-1305
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :119
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1305
Şikayetçi:
 Artel Elek. Ürün. Ltd. Şti, Gayret Sokak No:8 Gayrettepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Afyon Caddesi PK:43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/158188 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İhtiyacı İçin Pnömatik Numune Nakil Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.04.2007 tarih ve 07.10.89.0200/2007-3E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Adıyaman Devlet Hastanesince, tarafımıza sehven imza edildikleri beyan edilen belgelerin ve belgelerle ilgili işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

           Başvuru sahibinin 27.12.2006 tarihli dilekçesinde özetle; teknik şartnamede, teklif edilen pnömotik numune taşıma sisteminin daha önce en az 3 adet kamu hastanesinde noksansız ve ayıpsız olarak teslim edildiğine dair 3 adet iş deneyim belgesinin ibraz edilmesinin şart koşulduğu, ihale üzerinde bırakılan şirketin bu kapsamda ibraz etmiş olduğu raporlardan birinin Adıyaman Devlet Hastanesinden alındığının dile getirildiği, ancak Adıyaman Devlet Hastanesinin böyle bir sisteme sahip bulunmadıklarını yazılı olarak beyan ettiği, bu nedenle teknik şartname gereklerini taşımayan ihale üzerinde bırakılan şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, iddia edilmektedir

 

Teknik Şartnamenin 7’nci maddesinde; “Sistemin satışını ve montajını yapacak firmalar, sistem içinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını, yurt içindeki referans olarak gösterdikleri sistemlerini kullanan kamu hastanelerinden aldığı en az 3’er rapor (aslı ve/veya noter tasdikli tercümesi) ile belgeleyebilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde kalan firmanın sunmuş olduğu referans belgelerinden birinin Dr. Ömer Faruk ERBİL kaşe ve imzalı olduğu, belgede Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. tarafından kurulmuş olan sistemde bozulma ve hemoliz olayı yaşanmamış olduğunun ve sistemin verimli bir şekilde çalıştığının bildirildiği tespit edilmiştir. İhaleyi yapan idare tarafından şikayet başvurusu üzerine, Adıyaman Devlet Hastanesiyle telefon görüşmesi yapıldığı, telefon görüşmesi üzerine Biyokimya Uzmanı Dr. Ömer Faruk ERBİL ve Başhekim Yardımcısı Dr. Sadık ÇAĞ imzalı ve mühürlü, ilgili makama ithafen yazılmış olan Adıyaman Devlet Hastanesi antetli belgede, Okan Medikal Ltd. Şti. tarafından Simeks A.Ş.’ye yaptırılmış olan swisslog pnomatik tüp taşıma sisteminin kurulumunun tamamlanarak kullanıma başlandığı belirtilmektedir. Başvuru sahibi tarafından dilekçe ekinde tarafımıza sunulmuş olan ve Başhekim Yrd. Murtaza Baykan tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olan yazıda ise, hastanede pnömatik numune taşıma sisteminin bulunmadığı belirtilmektedir. Adıyaman Devlet Hastanesine, bu belgelerin ve belgelerdeki bilgilerin doğru olup olmadığı yazılı olarak sorulmuştur. Anılan hastaneden gelen başhekim imzalı cevapta:

 

“Hastanemize 2004 yılı ekim ayında Okan Medikal Ltd. Şti./GAZİANTEP firması tarafından Simeks A.Ş. firmasına Pnömatik Numune Nakil Sistemi tanıtım amaçlı olarak Laboratuar Ünitesinin Biyokimya laboratuarına kurulmuştur. Daha sonra 2006 yılında Laboratuar ünitesi ayrı bir hizmet binasına taşındığından daha önceki mevcut binanın tadilat aşamasında bu sistem iptal edilmiştir. Hastanemiz Biyokimya Uzmanı ve Başhekim Yardımcıları Dr. Sadık ÇAĞ ve Dr. Murtaza BAYKAN tarafından imzalanan belgeler kurum tarih ve sayı çıkışı yapılmadan söz konusu firmalar tarafından düzenlenmiş ve sehven imza edilmiştir.” denilmektedir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü, “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin Referans” başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

 

Teknik şartnamede referans belgesi istenilmesi yönünde bir düzenleme yapılması ve bu belgelerin yeterlilik kriteri olarak değerlendirilmesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda belirtilen hükmüne aykırıdır.

 

 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek,ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında  gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak  üzere konunun, Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Teknik Şartnamenin 7’nci maddesinde; “….teklif verenler yurt içindeki referans olarak gösterdikleri sistemlerini kullanan Kamu Hastanelerinden aldığı en az 3’er rapor ( aslı ve/veya noter tasdikli tercümesi ) ile belgeleyebilmelidir” düzenlemesi yer almıştır.

 

            Bilindiği üzere “Mesleki ve Teknik” yeterlilik, isteklilerin sundukları “İş deneyim” belgelerinin ile değerlendirilmektedir. İstenilen “İş deneyim” belgelerinin yanı sıra ayrıca “Referans” belgesi istenilmesi rekabeti daraltıcı bir olgudur.

 

            Bu itibarla; Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                                                                                                                                         

 

          K.Nejat ÜNLÜ                                                         Bilal KARACA

            Kurul Üyesi                                                              Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul