En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1310
  • Toplantı No: 2007/017
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/017
Gündem No :129
Karar Tarihi:09.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1310
Şikayetçi:
 Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu Cadde 9 Başpınar/GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Silopi Belediye Başkanlığı, Yenişehir Mah. İpekyolu Üzeri 140 73400 Silopi/ŞIRNAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9944
Başvuruya konu ihale:
 2007/1515 İhale Kayıt Numaralı “5 Kalem Muhtelif Araç Alımı (1 Adet 24m. lik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı Kalemi)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.02.20.0063/2007-18 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Silopi Belediye Başkanlığı tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Kalem Muhtelif Araç Alımı” ihalesinde “1 Adet 24 m. lik Merdivenli İtfaiye Aracı Alımı Kalemine” ilişkin olarak Baksan Yürüyen Merdiven San. ve Tic. AŞ’nin 03.04.2007 tarih ve 9944 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Başvurunun reddine, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, İdareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

28.02.2007 tarihinde yapılan 2007/1515 İKN’li ihaleye istekli sıfatıyla katıldıkları, Teknik Şartnamede teknik olarak olabilirliği mümkün olmayan düzenlemelere yer verildiği,

 

İthal Pompa ve Ekipmanlı 24 Metreye Kadar Açılır Hidrolik Merdivenli Su-Köpük Söndürme Sistemli Yangın Kurtarma Aracının Teknik Şartnamesi olmasına rağmen Teknik Şartnamenin 1.1.7.1 maddesinde istenilen aracın kanal açma ve emme işlemine uygun üretilmesinin istenildiği, bir aracın hem ithal pompa ve ekipmanlı 24 m.ye kadar açılır hidrolik merdivenli su-köpük söndürme sistemli yangın kurtarma aracının hem de kanal açma aracının olamayacağı,

 

Yine, Teknik Şartnamenin 1.1.3.2 maddelerinde aracın 4x2 tekerlekli olmasının istenildiği, ancak 24 metreli hidrolik merdivenli bir itfaiye aracının 4x2 tekerde (dingilsiz) tehlike arz edebileceği,

 

İhalede en düşük teklifi firmalarının verdiği, kesinleşen ihale kararında firmalarının Teknik Şartnameyi karşılamadığı için teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan firma tarafından aracın teslim edilmesi halinde Teknik Şartnamede belirtilen aracı teslim etmek zorunda olduğu, aksi takdirde kesinleşen ihale karının geçersiz olacağı, ihalenin iptal edilerek teknik olarak kabul görmüş şartname ile ihalenin yeniden yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

İncelenen ihalede;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 12.02.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.03.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itiraz edildiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul