• Karar No: 2007/UM.Z-1315
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :2
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1315
Şikayetçi:
 Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş., Havaalanı Kavşağı İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A/3 Blok Kat.8 Yeşilköy Bakırköy İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6516
Başvuruya konu ihale:
 2007/8387 İhale Kayıt Numaralı “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 07.0143.0160/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.Ş.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarih ve 6516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Yangından Korunma Malzemeleri” alımı ihalesinde;

 

            a) İdari Şartnamenin 7.3.3 numaralı maddesi ile; isteklilerden teklifle birlikte numune istenildiği, ancak malzemenin özelliği dikkate alındığında numunenin idarece verilmesinin gerektiği, bu nedenle idarenin düzenlemesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

            b) İdari Şartnamenin 7.2 numaralı maddesinin idarece boş bırakıldığı, ancak bu ihalede alınacak olan malzemeler piyasada hazır halde satılmayıp özel bir imalat süreci gerektirdiğinden Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmüne göre; isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görünen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, İdarenin ihale dokümanındaki düzenlemesinin Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aykırı olduğu,

 

            İddia edilmektedir.

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdarenin 2007/8387 ihale kayıt numaralı “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesinin İdari Şartnamesindeki 2 nci maddede ihale konusu mallar; Nomex elbise (Yangından korunma – Yangına yaklaşma elbisesi), itfaiyeci çizmesi, itfaiyeci eldiveni, itfaiyeci kaskı (baret) ve koruyucu başlık şeklinde belirtilmiş olup malzemelerinin teknik özellikleri Teknik Şartnamede açıklanmıştır.  

           

1) İdarenin “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesinde ihale tarihinde isteklilerden numune istenilmesine ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 uncu alt bendi uyarınca; mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için ihaleye katılacak isteklilerden tedarik edilecek malların numuneleri idarelerce istenebilmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

İnceleme konusu ihalenin ilânının 4.3.3 numaralı maddesi ile İdari Şartnamenin 7.3.3 numaralı maddesinde; isteklilerin numuneleri teklifle birlikte verecekleri belirtilmiştir. İhale konusu ürünler (isteklilerce getirilecek numuneler) teknik şartnamede tanımlanmıştır. İhale konusu ürünler için numune istenilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmakta olup, yapılan incelemeden idarenin düzenlemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

2)  İdarenin “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesinde, isteklilerin mali durumu ile ilgili belgelerin veya isteklilerin bilançosunun veya bilançonun gerekli görünen bölümlerinin istenilmemesinin mevzuata uygun olup olmadığı hususuna ilişkin olarak;

 

            4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri uyarınca; ekonomik ve malî yeterliğin belirlenebilmesi için ihaleye katılacak isteklilerden; bankalardan temin edilecek isteklilerin mali durumu ile ilgili belgeler, isteklilerin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri veya eşdeğer belgeler idarelerce istenebilmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu  maddesinde;

“Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

 

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

 

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

 

1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

 

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda;

 

- Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

- İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin,

- İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin,

- İş deneyim belgelerinin,

 

idarelerce istenilmesi zorunludur.

           

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler ilgili idarece belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükme göre, mal alımı ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerden; bankalardan temin edilecek isteklilerin mali durumu ile ilgili belgelerin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançonun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin idarelerce zorunlu olarak istenilmesi için;

 

1) İhale konusu mal alımının özel bir imalat süreci gerektirmesi,

2) İhalenin yaklaşık maliyetinin eşik değere eşit veya eşik değerin üzerinde olması,

 

Ve bu koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulların bulunmadığı durumda söz konusu bilgi ve belgelerin isteklilerden istenilmesi hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile belirlenmiş olan eşik değerin altında olduğu ve yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünün karşılanmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu belgelerin istenilip istenilmemesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İhale dokümanında söz konusu belgelerin ihaleye katılan isteklilerce sunulacağına dair bir koşula yer verilmemiştir. (İdari Şartnamenin ihaleye katılabilmek için isteklilerce sunulacak ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeleri düzenleyen 7.2 numaralı maddesi idarece boş bırakılmıştır.) İdarece yapılan düzenlemede ihale mevzuatına aykırı bir husus bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul