En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1316
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :3
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1316
Şikayetçi:
 Saygınlar İthalat İhracat İş Güvenliği İşçi Koruma Arama ve Kurtarma Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fermeneciler Cad. No: 131 80020 Karaköy / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat: 4 Konak / İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.02.2007 / 6492
Başvuruya konu ihale:
 2007/8387 İhale Kayıt Numaralı “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 07.0142.0160/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca 16.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Saygınlar İthalat İhracat  İş Güvenliği İşçi Koruma Arama ve Kurtarma Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.02.2007 tarih ve 6492 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Yangından Korunma Malzemeleri” alımı ihalesine ilişkin İdari Şartnamenin 7.2 numaralı maddesinin idarece boş bırakıldığı, ancak bu ihalede alınacak olan malzemeler piyasada hazır halde satılmayıp özel bir imalat süreci gerektirdiğinden Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmüne göre; isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görünen bölümlerinin, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, İdarenin ihale dokümanındaki düzenlemesinin Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.    

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İdarenin 2007/8387 ihale kayıt numaralı “Yangından Korunma Malzemeleri Alımı” ihalesinin İdari Şartnamesindeki 2 nci maddede ihale konusu mallar; Nomex elbise (Yangından korunma – Yangına yaklaşma elbisesi), itfaiyeci çizmesi, itfaiyeci eldiveni, itfaiyeci kaskı (baret) ve koruyucu başlık şeklinde belirtilmiş olup malzemelerinin teknik özellikleri Teknik Şartnamede açıklanmıştır.  

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri uyarınca; ekonomik ve malî yeterliğin belirlenebilmesi için ihaleye katılacak isteklilerden; bankalardan temin edilecek isteklilerin mali durumu ile ilgili belgeler, isteklilerin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri veya eşdeğer belgeler idarelerce istenebilmektedir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu  maddesinde;

“Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

 

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

 

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

 

1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

 

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda;

 

- Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

- İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin,

- İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin,

- İş deneyim belgelerinin,

 

idarelerce istenilmesi zorunludur.

           

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler ilgili idarece belirlenir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu hükme göre, mal alımı ihalelerinde ihaleye katılacak isteklilerden; bankalardan temin edilecek isteklilerin mali durumu ile ilgili belgelerin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançonun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin idarelerce zorunlu olarak istenilmesi için;

 

1) İhale konusu mal alımının özel bir imalat süreci gerektirmesi,

2) İhalenin yaklaşık maliyetinin eşik değere eşit veya eşik değerin üzerinde olması,

Ve bu koşulların birlikte gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulların bulunmadığı durumda söz konusu bilgi ve belgelerin isteklilerden istenilmesi hususunda idarelerin takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalenin yaklaşık maliyetinin 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile belirlenmiş olan eşik değerin altında olduğu ve yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmünün karşılanmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda, söz konusu belgelerin istenilip istenilmemesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. İhale dokümanında söz konusu belgelerin ihaleye katılan isteklilerce sunulacağına dair bir koşula yer verilmemiştir. (İdari Şartnamenin ihaleye katılabilmek için isteklilerce sunulacak ekonomik ve malî yeterliğe ilişkin belgeleri düzenleyen 7.2 numaralı maddesi idarece boş bırakılmıştır.) İdarece yapılan düzenlemede ihale mevzuatına aykırı bir husus bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul