En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1317
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :4
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1317
Şikayetçi:
 Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş., Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merkezi No:2 Bağımsız Bölüm:10 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Dr.Erkin Caddesi No:1 Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2007 / 10232
Başvuruya konu ihale:
 2006/193936 İhale Kayıt Numaralı “Real Time PCR Kitleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 07.02.27.0207/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 31.01.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Real Time PCR Kitleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş.’nin 05.04.2007 tarih ve 10232 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

            1) Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 2006/193936 İKN’li 31.01.2007 tarihli “Real Time PCR Kitleri Alımı” ihalesi teknik şartnamesinin bazı maddelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olduğu,

 

            2) İhalede HCV-RNA için istenen 50-100.000.000 IU/ml değerin kayda değer bir değer olmadığı ve diğer 2 (iki) firmanın şifahi itirazı sonucu istenen belgelerinde, dosyalarında olduğu halde tekrar verdikleri, firmalarının değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 30.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 02.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 05.04.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin şartları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen şartlar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul